Scroll Top
dom ruina

Rząd apeluje o wsparcie ze strony władz lokalnych w kwestii odszkodowań od Niemiec.
Fot. Henryk Niestrój z Pixabay

Rząd apeluje o wsparcie ze strony władz lokalnych w kwestii odszkodowań od Niemiec.
Fot. Henryk Niestrój z Pixabay

Samorządowcy powinni poprzeć starania o odszkodowanie od Niemiec

List Pełnomocnika Rządu do spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945 do samorządów.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje:

Sekretarz Stanu w MSZ RP Arkadiusz Mularczyk wystosował 7 sierpnia br. listy do włodarzy 16 województw, 2477 gmin, 314 powiatów oraz 66 miast z apelem o wsparcie ze strony władz lokalnych dla działań Rządu, mających na celu uzyskanie odszkodowania od Niemiec za szkody wyrządzone przez niemiecką agresję i okupację Polski w latach 1939-1945.

 

W przesłanym liście podkreślono, że dobrosąsiedzkie relacje nie będą możliwe bez wyrównania krzywd i pielęgnowania świadomości o zniszczeniach dokonanych przez Niemcy w trakcie II wojny światowej. Przede wszystkim wymaga tego pamięć o ofiarach zbrodni niemieckich, które nie doczekały się zadośćuczynienia. W liście wiceminister Mularczyk zaapelował do przedstawicieli organów władzy samorządowej o włączenie się w działania na rzecz propagowania i utrwalania prawdy historycznej m.in. poprzez: podjęcie uchwały wyrażającej poparcie dla starań rządu zmierzających do uzyskania odszkodowań za straty wojenne, upamiętnienie miejsc niemieckich zbrodni w na terenie kraju czy oszacowanie strat na poziomie lokalnym.

Działanie Pełnomocnika jest realizacją woli Sejmu RP, wyrażoną w Uchwale z dnia 14 września 2022 r. w sprawie dochodzenia przez Polskę zadośćuczynienia za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej oraz Rady Ministrów, zawartą w Uchwale nr 51 z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie konieczności uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska i Polacy ponieśli z powodu bezprawnej napaści Niemiec na Polskę w 1939 r. oraz późniejszej okupacji niemieckiej.

Należy także podkreślić, że współpraca z organami administracji rządowej, organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, uczestniczącymi w działaniach związanych z uzyskaniem od Republiki Federalnej Niemiec odszkodowań za szkody wyrządzone agresją i okupacją niemiecką w latach 1939-1945 jest również jednym z zadań Pełnomocnika, które zostały określone w zapisach Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2022 r.

Strona polska liczy, że intensywna praca dyplomatyczna, a także promocja tematu reparacji na forach krajowych i międzynarodowych przyniesie skutek w postaci podjęcia dialogu przez Niemcy i doprowadzi do ostatecznego uregulowania kwestii odszkodowań.

 

Źródło informacji: MSZ; PAP MediaRoom

Czytaj też:

Jakie straty wojenne Niemcy spowodowały na polskiej wsi?

Posty powiązane

error: Content is protected !!