Scroll Top
uczniowie ławki kwiaty

Żegnamy rok szkolny 2022/2023
Fot. Ольга Дорохина z Pixabay

Żegnamy rok szkolny 2022/2023
Fot. Ольга Дорохина z Pixabay

MEiN podsumowało rok szkolny 2022/2023

Ponad 4,7 mln uczniów kończy dziś rok szkolny i rozpoczyna wakacje.

MEiN informuje:

Ponad 4,7 mln uczniów z ponad 20 tys. szkół kończy dziś zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Za nami kolejny rok realizacji kilkudziesięciu kluczowych projektów i przedsięwzięć, które pomogą uczniom poradzić sobie z wyzwaniami współczesnego i przyszłego świata. Podsumowujemy najważniejsze działania MEiN w roku szkolnym 2022/2023.

Egzaminy z zakresu kształcenia ogólnego 2023 r.

Egzamin maturalny

Tegoroczne egzaminy maturalne i egzamin ósmoklasisty odbyły się zgodnie z harmonogramem:

  • egzamin maturalny od 4 do 23 maja 2023 r.,
  • egzamin ósmoklasisty od 23 do 25 maja 2023 r.

W tym roku szkolnym matura została przeprowadzona w dwóch formułach. Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego przystąpili do egzaminu w Formule 2023, natomiast absolwenci 4-letniego technikum, branżowej szkoły II stopnia oraz absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych przystąpili do egzaminu w Formule 2015. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 113 778 absolwentów, w tym 11 będących obywatelami Ukrainy – w Formule 2015 oraz 158 352 absolwentów, w tym 112 będących obywatelami Ukrainy – w Formule 2023.

Wyniki tegorocznych matur poznamy 7 lipca.

 

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty obejmował trzy przedmioty: język polski, matematykę i język obcy nowożytni. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe (jako jeden z warunków ukończenia szkoły podstawowej), ale jego wyniki nie wpływają na ukończenie szkoły. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są jednym z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej (liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej). Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło w tym roku 517 096 uczniów z 13 030 szkół, w tym 14 469 uczniów będących obywatelami Ukrainy z 4 160 szkół.

Wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty poznamy 3 lipca.

 

Egzaminy zawodowe

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2012 r. i 2017 r. (tzw. Formuła 2012 i Formuła 2017) oraz egzaminy zawodowe przeprowadzane zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r. (tzw. Formuła 2019) odbyły się w terminie od 1 do 18 czerwca br. Dla uczniów i słuchaczy, którzy z ważnych powodów nie mogą przystąpić do egzaminu, został przewidziany termin dodatkowy: 28 czerwca (część pisemna) i 29 czerwca (część praktyczna).

Wyniki tegorocznych egzaminów zawodowych poznamy 31 sierpnia.

Szkoła przyszłości już dziś

Jednym z największych wyzwań dla polskiej gospodarki jest budowanie kadr przyszłości w szkole przyszłości. Powodem do podjęcia tego wyzwania jest m.in. transformacja energetyczna, wchodzenie w zupełnie nowe branże przemysłu czy rozwój energetyki jądrowej. Ministerstwo Edukacji i Nauki mierzy się z tym zadaniem, wdrażając kolejne programy edukacyjne, które pozwalają na unowocześnienie i uatrakcyjnienie procesu kształcenia. Wierzymy, że dzięki tym staraniom wyjdziemy naprzeciw oczekiwaniom zarówno przyszłych pracodawców, jak i ambicjom młodych ludzi, którzy staną się liderami przyszłego rynku pracy.

Budowanie kompetencji przyszłości

Jednym z priorytetów Ministerstwa Edukacji i Nauki jest jak najlepsze przygotowanie młodego pokolenia do odnalezienia się w nadchodzącej rzeczywistości. Dbamy o to, by uczniowie sukcesywnie zdobywali kluczowe kompetencje, które odpowiednio przygotują ich do dorosłego życia i dadzą podstawę dla dalszej nauki i życia zawodowego. Zapewniamy dostęp do najnowszych technologii, aby ułatwić młodym ludziom zdobywanie wiedzy oraz odkrywanie zjawisk otaczającego świata. Stwarzamy przestrzeń kreatywnego tworzenia, eksperymentowania, rozbudzania ciekawości i odkrywania talentów.

 

„Laboratoria Przyszłości” – nowoczesna edukacja w polskich szkołach

Kontynuujemy największą w historii inwestycję w nowoczesną edukację. Głównym celem wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne najnowszej generacji jest budowanie kompetencji przyszłości, rozwijanie talentów i praktycznych umiejętności uczniów. W ramach programu wszystkie szkoły podstawowe w Polsce i Polskie szkoły za granicą (ponad 15 tysięcy szkół – #SzkoływProgramie) zostały wyposażone w drukarki 3D, mikrokontrolery, nowoczesne lutownice i studia nagrań, a także dodatkowo okulary VR, roboty, narzędzia techniczne, mikroskopy, teleskopy i sprzęt kulinarny i wiele innych. To ogromny skok w zakresie unowocześnienia i uatrakcyjnienia procesu kształcenia i wsparcia rozwoju talentów, a przede wszystkim kompetencji przyszłości, czyli współpracy, krytycznego myślenia, kreatywności i komunikacji. To umiejętności, które będą młodym Polakom potrzebne w pracy, nawet jeżeli te zawody jeszcze nie istnieją. Program angażuje 3,2 mln uczniów z ponad 15 tys. szkół samorządowych, niesamorządowych i polskich szkół za granicą.

 

Mobilne Laboratoria Przyszłości

Kontynuacją programu są Mobilne Laboratoria Przyszłości (MLP). Od 1 września 2022 roku w praktyczny sposób wspierają one uczniów i nauczycieli w wykorzystywaniu możliwości zakupionego sprzętu. MLP to kilkanaście ekip edukatorów, którzy poruszają się po całym kraju specjalnie oznaczonymi busami i prowadzą bezpłatne zajęcia dla młodzieży. Mobilne Laboratoria Przyszłości to połączenie nauki z zabawą, a w szczególności kompetencji 4K (kooperacja, komunikacja, kreatywność, krytyczne myślenie).Podsumowanie realizacji programu odbędzie się 28 czerwca 2023 r.

 

Liga Robotów

W tym roku szkolnym zainaugurowaliśmy również projekt „Liga Robotów”, którego celem jest promowanie robotyki i nowoczesnych technologii. Jego zwieńczeniem jest ogólnopolski turniej łączący najnowsze osiągnięcia nauki, inżynierii, technologii, sztuki i matematyki. Promowanie robotyki i nowoczesnych technik w formie twórczych wyzwań i nauki przez zabawę pozwala na wszechstronny rozwój uczniów i ich talentów. W turnieju biorą udział drużyny z 320 szkół.

 

„Aktywna tablica” – rozwijanie infrastruktury szkolnej

Realizujemy kolejną edycję programu „Aktywna Tablica”. Jego celem jest rozwijanie i podnoszenie cyfrowych kompetencji uczniów i nauczycieli. Finansujemy zakup nowoczesnego sprzętu m.in. kamer internetowych, słuchawek, mikrofonów, tabletów służących do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze. Dzięki temu szkolna infrastruktura w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych staje się bardziej nowoczesna. W programie bierze udział blisko 20 tys. szkół. Na zakup wyposażenia MEiN przeznaczyło 336,58 mln zł.

 

Strefy Odkrywania Wyobraźni i Aktywności – nauka przez eksperymentowanie

Tworzymy ogólnopolską sieć lokalnych małych centrów nauki. Promujemy w nich innowacyjne podejście, praktykowane przez Centrum Nauki Kopernik, polegające na nauce przez eksperymentowanie. Każde dziecko może odkrywać zjawiska otaczającego nas świata, niedaleko od szkoły i domu. Uczniowie zdobywają tu wiedzę przez samodzielne poszukiwanie i eksperymentowanie. SOWY funkcjonują przy już istniejących instytucjach kultury oraz instytucjach naukowo-oświatowych tj. domy kultury, biblioteki czy muzea. Dwie pierwsze Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności otworzyliśmy w 2021 r. W 2022 r. uruchomionych zostało kolejnych 17 placówek, a do połowy 2023 r. w całej Polsce mamy utworzone 24 takie miejsca. Docelowo powstanie 100 Małych Centrów Nauki SOWA za kwotę 400 mln zł.

 

Biznes i Zarządzanie – nowy przedmiot

Wprowadzamy innowacyjny przedmiot biznes i zarządzanie, by umożliwić uczniom swobodne poruszanie się oraz wykorzystanie w świecie ekonomii czy marketingu przedsiębiorczości i kreatywności, które charakteryzują polską młodzież. To doskonały sposób na rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych dla funkcjonowania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Od 2027 roku Biznes i Zarządzanie będzie można zdawać na egzaminie maturalnym.

 

Kształcenie zawodowe – praktyczna nauka zawodu

Jednym z priorytetów Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach budowania kompetencji przyszłości jest rozwijanie szkolnictwa zawodowego, dlatego też kontynuujemy reformę rozpoczętą w 2019 r. Kształcenie młodych ludzi zgodnie z potrzebami rynku pracy, którzy na edukacyjnej ścieżce będą zdobywać również praktyczne umiejętności, jest dziś kluczowe w kontekście przygotowywania kadr dla polskiej gospodarki. W tym celu zacieśniamy współpracę szkół i pracodawców, zachęcając przedsiębiorców do tworzenia klas patronackich i zaangażowania się w proces kształcenia.

 

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy

W styczniu 2023 r. ogłosiliśmy kolejną (5) prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. To wykaz zawodów szkolnictwa branżowego, dla których – ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa – prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Zawody znajdujące się na tej liście są dodatkowo finansowane przez cały okres nauki ucznia. Prognoza obejmuje również zawody, dla których prognozowane jest istotne i umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników na poszczególnych wojewódzkich rynkach pracy. Na jej podstawie możliwe jest kształtowanie oferty szkolnictwa branżowego zgodnie z potrzebami krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. Na liście 33 zawodów o szczególnym znaczeniu na krajowym rynku zostało ujęte 2 nowe zawody dla branży przemysłowej oraz 2 nowe zawody istotne dla gospodarki odpadami.

 

Branżowe Centra Umiejętności

Wsparciem dla rozwoju kształcenia zawodowego są Branżowe Centra Umiejętności. To ośrodki, które łączą szkoły, uczelnie i lokalny biznes. Jednostki te umożliwią zarówno kształcenie młodzieży, jak i dokształcanie dorosłych, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, dając dostęp do najnowocześniejszych w danej dziedzinie technologii. Ministerstwo Edukacji i Nauki, działając za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w ramach dwóch naborów w konkursie „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” wyłoniło 89 podmiotów, które zbudują nowe jednostki edukacyjne w systemie oświaty. Łączna wartość dofinansowania wniosków to ponad 1 mld zł. Przewiduje się utworzenie co najmniej 20 BCU do końca 2023 r., a kolejnych 100 do końca 2024 r. Na realizację przedsięwzięcia Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło 1,4 mld zł.

 

9 nowych zawodów

Wprowadziliśmy 9 nowych zawodów, w których kształcenie ruszy od września br. Są to: administrator produkcji filmowej i telewizyjnej, technik animacji filmowej, technik aranżacji wnętrz, technik gospodarki odpadami, operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, pracownik pomocniczy w gospodarce odpadami, animator rynku książki, technik przemysłu drzewnego oraz operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego, który zastąpił dotychczasowy zawód mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej.

 

Zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa – ćwiczenia strzeleckie w szkołach

Edukacja dla bezpieczeństwa została uzupełniona o nowy obszar zagadnień związany z edukacją obronną, w tym ćwiczeniami strzeleckimi. Na zajęciach z zakresu edukacji obronnej młodzież szkolna uczy się: jak reagować w sytuacji zagrożenia działaniami wojennymi (tzw. survival, w tym miejsca schronienia), zasad pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia zagrożenia z użyciem broni konwencjonalnej, terenoznawstwa, cyberbezpieczeństwa w wymiarze wojskowym, przygotowania do szkolenia strzeleckiego.

 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, który realizuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, w 2022 r. przeznaczonych zostało 29,5 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup książek do przedszkoli, bibliotek szkolnych i pedagogicznych, a także na realizację działań promujących czytelnictwo. W 2022 r. dofinansowanie trafiło do 5 801 placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych. Zakupiono prawie półtora miliona książek. Na realizację Priorytetu 3 NPRCz 2.0. na 2023 r. przewidziano kwotę 29,5 mln zł.

Znajomość tradycji i historii

Działania MEiN skupiają się również na inspirowaniu młodzieży do poznawania najnowszej historii Polski. Pielęgnowanie zwyczajów i tradycji jest obowiązkiem każdego z nas – szczególnie szkoły. Dzięki proponowanym przedsięwzięciom umożliwiamy młodym ludziom odkrywanie walorów naszego kraju – zarówno przyrodniczych, jak i kulturowych. Zachęcamy zarówno do bezpośredniego spotkania z historią, jak i za pomocą nowoczesnych technologii.

 

„Poznaj Polskę” – odkrywanie bogactwa naszego kraju

Wspieramy finansowo wycieczki szkolne, które umożliwiają młodzieży poznawanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Uatrakcyjniamy zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabiera praktycznego wymiaru. Inicjatywa ubogaca proces nauczania: nauka w unikalnym środowisku, podążanie śladami historii, eksperymentowanie w centrach nauki sprawiają, że proces edukacyjny staje się ciekawszy i przynosi więcej satysfakcji. To także promocja nowoczesnej edukacji patriotycznej, która pozwala na odkrywanie bogactwa historycznego naszej ojczyzny. W ramach czterech edycji w programie wzięło udział 918 tys. uczniów, zorganizowano 22 tys. wycieczek. Dofinansowanie przeznaczone na ten cel wyniosło 182 mln zł.

 

Poznaj Polskę na Sportowo – sportowy wymiar edukacji

Upowszechniamy wśród uczniów uniwersalne wartości współzawodnictwa i olimpizmu, przybliżamy historię sportu, kształtujemy lokalny patriotyzm oraz przywiązanie do swojej małej ojczyzny. Sfinansowaliśmy wyjazdy na wybrane mecze ligowe oraz mecze reprezentacji Polski. Przeprowadziliśmy również wśród młodzieży test wiedzy na temat piłki nożnej. Dzięki ministerialnemu wsparciu 19 tys. dzieci obejrzało wybrane mecze ligowe, a 11 tys. uczniów pojechało na mecz Polska – Chile. Na realizację programu MEiN przeznaczyło 10 mln zł.

 

Historia i Teraźniejszość – poznawanie najnowszej historii Polski

Od września 2022 uczniowie liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia uczęszczali na zajęcia z nowego przedmiotu – historia i teraźniejszość. Przedmiot, obowiązkowy w pierwszym roku/pierwszych latach kształcenia w szkołach ponadpodstawowych, umożliwia uczniom rzetelne poznanie i zrozumienie najnowszych – powojennych dziejów Polski i świata.

 

Innowacyjna Historia

Organizujemy także lekcje historii z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistości. Dzięki takim filmom jak „Kartka z Powstania” oraz „Wiktoria 1920” uczniowie przenoszą się do centrum wydarzeń m.in. Powstania Warszawskiego czy Bitwy Warszawskiej poprzez gogle VR (wirtualnej rzeczywistości). W pokazach filmowych wzięło udział 24 tys. uczniów i 2 tys. nauczycieli. Na ten cel MEiN przeznaczyło 5 mln zł.

 

Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne

Wspieramy organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, podmioty prowadzące statutową działalność oświatowo-wychowawczą w realizacji projektów dotyczących integracji międzypokoleniowej. Poszerzamy ofertę zajęć pozalekcyjnych wzmacniających więzi społeczne. Na współpracę międzypokoleniową przeznaczyliśmy 20 mln zł.

 

Gry w edukacji

Wprowadziliśmy gry do podstawy programowej jako rekomendowane treści. Włączanie tego typu rozwiązań do systemu edukacji pozwala na przekazywanie wiedzy w sposób atrakcyjny dla ucznia, rozwijanie umiejętności miękkich i poszerzanie granic wyobraźni. Obecnie dostępne są dwie gry: „Gra szyfrów” i „This War of Mine”.

Kondycja fizyczna i zdrowie

Dbamy o całościowy rozwój dzieci i młodzieży. Mamy świadomość, że samopoczucie fizyczne i psychiczne są tak samo ważne, a troska o obie te sfery jest kluczem do zrównoważonego i harmonijnego wzrostu młodego pokolenia. Wspieramy inicjatywy, które pomagają zminimalizować skutki długotrwałego okresu nauki zdalnej. Dzięki proponowanym przedsięwzięciom pomagamy uczniom odbudować ich kondycję fizyczną. Zwiększamy też dostępność pomocy psychologiczno-pedagogicznej w polskich szkołach. Edukacja żywieniowa, profilaktyka krótkowzroczności, zachęcanie do aktywności fizycznej, pomoc psychologiczno-pedagogiczna to tylko niektóre obszary wspierane przez MEiN.

 

Rekordowe wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Od 1 września 2022 r. w szkołach ogólnodostępnych jest więcej nauczycieli specjalistów. Utworzone zostało nowe stanowisko pedagoga specjalnego, określono jego zadania i kwalifikacje. Wprowadzona została także minimalna łączna liczba etatów nauczycieli specjalistów: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych. Dzięki wprowadzonym zmianom nastąpił wzrost specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych o ok. 143 proc. – od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2024 r. – z 22 tys. do 38 tys.; od 1 września 2024 r. – do 51 tys. Przeznaczyliśmy 2,4 mld zł dla samorządów i innych organów prowadzących placówki oświatowe na dodatkowe zatrudnienie 20 tys. psychologów i specjalistów w szkołach i przedszkolach od 1 września 2022 r. Dodatkowo w pierwszej połowie ub.r. przeznaczyliśmy 520 mln zł na zatrudnienie większej liczby specjalistów. W roku 2023 jest to prawie 1,9 mld zł. Dzięki temu od 1 września 2024 r. w szkołach i przedszkolach będzie 51 tys. psychologów i pedagogów specjalistów. To wzrost o 143 proc. w porównaniu z pierwszą połową 2022 roku. Należy również zaznaczyć, że od wielu lat wzrasta subwencja oświatowa przeznaczona na wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 2023 roku wyniesie ona 13,4 mld zł i będzie wyższa o 21,1 proc. w stosunku do roku 2022. Jesteśmy odpowiedzialni także za proces kształcenia i zapewnienie dostępności na rynku wymaganych specjalistów. Dlatego w 2022 r. uruchomiliśmy finasowanie studiów na wybranych kierunkach studiów podyplomowych: psycholog – kwalifikacje pedagogiczne, wczesne wspomaganie rozwoju i wsparcie rodziny, praca w klasach zróżnicowanych, doradca rodziny, pedagog specjalny oraz metodyka wspierania komunikacji językowej uczniów.

 

WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły

Sport i rekreacja pozytywnie oddziałują na całościowy rozwój dziecka: fizyczny, emocjonalny, społeczny i umysłowy, dlatego kontynuujemy dotychczasowe działania promujące aktywność fizyczną po długim okresie nauki zdalnej. Celem przedsięwzięcia jest szkolenie nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i edukacji wczesnoszkolnej, aby jeszcze lepiej przygotować ich do pracy z młodzieżą. To również tworzenie zajęć ruchowych dla dzieci w ramach Sport Klubów. W inicjatywie wzięło udział ponad 300 tys. uczniów i 41 tys. nauczycieli, powstało 31 tys. klubów sportowych, przeprowadzono 780 tys. godzin zajęć lekcyjnych. Na realizację szkoleń i zajęć ruchowych przeznaczono ponad 100 mln zł.

 

Junior-Edu-Żywienie – budowanie zdrowych nawyków żywieniowych

W tym roku szkolnym wdrożyliśmy program edukacji żywieniowej w klasach 1-6 szkół podstawowych, dzięki któremu uczniowie uczą się jak kształtować dobre nawyki żywieniowe oraz jak przygotowywać zdrowe posiłki. W ramach inicjatywy przeprowadzono certyfikowane szkolenia dla nauczycieli, powstaną również nowoczesne klasopracownie, zrealizowano wiele konkursów podejmujących tematykę racjonalnego żywienia. W programie bierze udział 2 tys. szkół i 15 tys. nauczycieli. Na ten cel przeznaczyliśmy 20 mln zł.

 

Posiłek w szkole i w domu

Ministerstwo Edukacji i Nauki realizuje moduł 3 programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Jego celem jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły przez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie posiłku podczas pobytu w szkole (m.in. zwiększamy liczby stołówek szkolnych). Na realizację programu w latach 2019-2023 przewidziano w budżecie państwa kwotę 200 mln zł.

 

Wsparcie zdrowia psychicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia (NPZ)

Ministerstwo Edukacji i Nauki realizuje we współpracy z organizacjami pozarządowymi projekty pn. Pozytywny klimat szkoły oraz Pozytywna szkoła. Corocznie na Poradnię on-line; Szkolenia dla nauczycieli, rodziców i uczniów dotyczących zasad komunikacji pozytywnej oraz mediacji rówieśniczej w ramach NPZ przeznacza się 3 125 000 zł.

Finansowanie edukacji

Realizujemy rekordowe inwestycje i wsparcie finansowe placówek samorządowych i po raz pierwszy w historii również niesamorządowych tak, by unowocześniać infrastrukturę edukacyjną, funkcjonowanie systemu kształcenia. Rekordowy wzrost środków na wynagrodzenia nauczycieli, budowa przedszkoli, boisk i hal sportowych, rozbudowa i modernizacja szkół oraz rozwój systemu opieki nad małymi dziećmi i uczniami to tylko niektóre z nich.

 

Finansowanie szkół samorządowych

Przeznaczyliśmy rekordowe środki na inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. W ramach dwóch edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych do samorządów w całej Polsce trafiło łącznie 5,2 mld zł. To środki przeznaczone m.in. na budowę przedszkoli, boisk, sal sportowych, rozbudowę i modernizację szkół, rozwój systemu opieki nad małymi dziećmi i uczniami. W ramach dwóch naborów Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach którego rządowe środki trafiły do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje edukacyjne, przeznaczyliśmy 1,3 mld zł na działania takie jak budowa żłobka czy remont biblioteki.

 

Finansowanie szkół niesamorządowych

Po raz pierwszy w historii wsparciem finansowym zostały objęte także oświatowe placówki niesamorządowe i organizacje wspierające działalność edukacyjną. W ramach programów Ministra Edukacji i Nauki otrzymały one środki na remonty i modernizację infrastruktury szkolnej, zakup nieruchomości, budowę i dostosowanie obiektu oraz zakup wyposażenia w łącznej kwocie 185 mln zł.

Program Wsparcia Edukacji

Wspieramy organizacje pozarządowe w realizacji innowacyjnych projektów edukacyjnych oraz działań wspierających wychowanie patriotyczne i promujących aktywność fizyczną. Finansujemy m.in. zakup interaktywnych pomocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych, organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. W tym roku szkolnym wsparcie otrzymało 138 organizacji. Na ten cel przekazaliśmy 10 mln zł. Na drugą edycję programu przeznaczamy 15 mln zł.

 

Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania

Wspieramy organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju systemu oświaty i wychowania w finansowaniu projektów edukacyjnych rozszerzających ofertę zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Wzmacniamy potencjał infrastrukturalny tych podmiotów poprzez dofinansowanie zakupu nieruchomości, budowy i dostosowania obiektu, czy zakup wyposażenia. Wsparcie otrzymało 46 organizacji na łączną kwotę 40 mln zł.

 

Inwestycje w oświacie

Po raz pierwszy w historii szkoły niesamorządowe, w których uczy się ponad 100 tys. uczniów, otrzymały wsparcie finansowe na realizację inwestycji modernizacyjnych czy rozbudowę budynku. Dofinansowanie pozwala dostosować infrastrukturę oświatową do potrzeb procesu kształcenia w szkołach prywatnych. Wsparcie o łącznej kwocie 100 mln zł objęło 131 szkół niesamorządowych.

 

Wzrost wynagrodzeń nauczycieli

Od 2016 roku obserwowany jest znaczący wzrost wynagrodzenia nauczycieli. Dzięki kolejnym wzrostom subwencji oświatowej, na przestrzeni ostatnich 7 lat z o 59,6% z poziomu 41,5 mln zł w 2016 roku do 64,4 w 2023 roku wzrosły średnie pensje nauczycieli: początkujących o 76%, mianowanych i dyplomowanych o 47%. Tylko w tym roku w ślad za rekordowym wzrostem subwencji oświatowej o 11,1 mld zł, czyli więcej niż łączny wzrost subwencji w latach 2008 – 2015, wynagrodzenia średnie dla nauczycieli wzrosły następująco: 1. nauczyciel początkujący – 1240 zł – wzrost o 35% w stosunku do stycznia 2022 r. 2. nauczyciel mianowany – 639 zł – wzrost o 12,5% w stosunku do stycznia 2022 r. 3. nauczyciel dyplomowany – 817 zł – wzrost o 12,5% w stosunku do stycznia 2022 r. Podwyżki są wypłacane od 1 stycznia 2023 r. Dzięki obniżeniu w 2022 roku stawki PIT z 17 do 12 procent, zwiększeniu kwoty wolnej od podatku i ulgom podatkowym w portfelach nauczycieli zostało dodatkowe 915 mln zł. 1. nauczyciele początkujący i stażyści – korzyści po zmianach – 331 mln zł 2. nauczyciele mianowani – korzyści po zmianach – 190 mln 3. nauczyciele dyplomowani – korzyści po zmianach – 394 mln.

 

Stypendia dla uczniów

Minister Edukacji i Nauki przyznaje stypendia motywacyjne dla uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce i w sporcie. W roku 2022 stypendium w wysokości 3 tys. zł otrzymało 754 uczniów. Uczniowie wyróżniający się wysokimi wynikami w nauce, w tym w szczególności uzyskujący najwyższą w szkole średnią ocen mogą otrzymać także stypendium Prezesa Rady Ministrów. W roku szkolnym 2022/2023 otrzymało je 5 378 uczniów.

Kontynuacja Programów Rządowych

Dotacja podręcznikowa

W 2022 r. zostały zwiększone maksymalne kwoty dotacji celowej udzielanej na wyposażenie publicznych szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Kwota przewidziana na dotację podręcznikową w 2022 r. wyniosła 340 mln zł.

 

Program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

39,6 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych w kraju, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, otrzymało w 2022 r. (działania pokrywały się z rokiem szkolnym 2022/2023) wsparcie w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Łącznie na ten cel wydatkowano 13 mln zł.

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Od września do grudnia 2022 r. stypendium szkolne zostało przyznane 132 248 uczniom we wszystkich województwach. Na realizację tej pomocy w okresie od stycznia do czerwca 2023 r. uruchomiona została kwota 113,6 mln zł. Dane dotyczące liczby uczniów otrzymujących stypendium szkolne w tym okresie, znane będą po rozliczeniu dotacji celowej na koniec roku kalendarzowego.

 

Działania dotyczące zapewnienia nauki, wychowania i opieki dla uczniów związane z konfliktem w Ukrainie

W polskich szkołach uczy się blisko 180 tys. ukraińskich dzieci. Biorąc pod uwagę liczbę nowych uczniów z Ukrainy utrzymano możliwość tworzenia innych lokalizacji (lokal przedszkolny i lokal szkolny) prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych podporządkowanych organizacyjnie przedszkolom i szkołom. W związku z organizacją kształcenia, wychowania i opieki nad najmłodszymi obywatelami Ukrainy, dyrektor szkoły lub placówki został zobowiązany do ustalenia potrzeby uaktualnienia w trakcie roku szkolnego 2022/2023 programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w szkole lub placówce oraz jego ewentualnej modyfikacji. Realizowano również pomoc materialną o charakterze socjalnym. Na ten cel uruchomiono dodatkowe środki w kwocie 8,1 mln zł.

Żegnamy rok szkolny 2022/2023

Mijający rok szkolny przyniósł wiele wyzwań, a głównym przedmiotem naszej troski był rozwój kluczowych kompetencji młodego pokolenia i ich wzrost duchowy. Na uczniów zawsze spoglądamy integralnie, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty ich rozwoju. Wsłuchujemy się także w głosy wychowawców i pedagogów, reagując dynamicznie na ich potrzeby. Edukacja została potraktowana jako jeden z kluczowych obszarów życia społecznego. To rok wielu nowości, ale też kontynuacje zeszłorocznych przedsięwzięć. Rozwiązywaliśmy nie tylko doraźne problemy, ale inwestycje były obliczone na pokolenia. Jesteśmy przekonani, że efekty naszych działań będą służyć nie tylko obecnym, ale i kolejnym generacjom uczniów i nauczycieli.

 

Źródło informacji: MEiN; PAP MediaRoom

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!