Scroll Top
mężczyzna emeryt

Czternastka dla wielu emerytów będzie wyższa niż zasadnicze świadczenie
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Czternastka dla wielu emerytów będzie wyższa niż zasadnicze świadczenie
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Czternastka także dla emerytów i rencistów z KRUS

W tym roku wysokość 14. emerytury została podwyższona z kwoty ustawowej wynoszącej w 2023 r. 1588, 44 zł do kwoty 2650 zł (brutto).

Zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, od 2023 r. wprowadzono coroczną wypłatę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, tzw. 14. emerytury.

Świadczenie to przysługuje osobom, które mają prawo do świadczeń w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty kolejnego dodatkowego świadczenia. Wypłacane jest – co do zasady – w wysokości kwoty najniższej emerytury, chyba że zadecydowano o wyższej kwocie.

Termin wypłaty i wysokość świadczenia ustala corocznie Rada Ministrów.

Wczoraj przyjęto dwa rozporządzenia Rady Ministrów, określające zasady wypłaty tegorocznej 14. emerytury.

Pierwsze określa termin – w tym roku świadczenie wypłaca się we wrześniu.

Drugie podaje wysokość – będzie to 2650,00 zł.

„Dzięki ustaleniu ww. kwoty na poziomie 2650,00 zł osoba pobierająca świadczenie podstawowe (emeryturę, rentę) w wysokości najniższej emerytury (1588,44 zł) otrzyma, w momencie wypłaty, kolejne dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości 2202,50 zł netto” – podano w uzasadnieniu.

Trzeba pamiętać, że dla osób, których wysokość świadczenia, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń przekracza kwotę 2900 zł, dodatkowe świadczenie będzie wypłacane w wysokości pomniejszonej o kwotę różnicy między kwotą wysokości dodatkowego świadczenia, a kwotą 2900 zł.

W tym roku więc dla osób, które pobierają emeryturę do 2900 brutto dodatkowe świadczenie będzie wynosić, w momencie wypłaty, 2202,50 zł netto czyli o ok. 838 zł netto więcej niż wynika to z ustawy.

Nie trzeba składać wniosków o przyznanie dodatkowego wsparcia, jest wypłacane z urzędu.

Z kwoty tego świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje, kwota 14. emerytury nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób, które ubiegają się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie.

Posty powiązane

error: Content is protected !!