Scroll Top
budowa oczyszczalni

Na „Gospodarkę wodno-ściekową” zakontraktowano 84 proc. środków.
Fot. SmartGeoPL z Pixabay

Na „Gospodarkę wodno-ściekową” zakontraktowano 84 proc. środków.
Fot. SmartGeoPL z Pixabay

„Gospodarka wodno-ściekowa” z PROW zagrożona?

Czy wydłużenie czasu realizacji operacji i brak konieczności rozwiązywania umów o przyznaniu pomocy pomogą w realizacji przedsięwzięć z „Gospodarki wodno-ściekowej” PROW 2014-2020?

Zniesienie ograniczeń czasowych wykonania zakresu rzeczowego z zestawieniem rzeczowofinansowym operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poniesienia przez beneficjentów kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenia wniosku o płatność końcową – to cele nowelizacji kolejnego rozporządzenia, zmieniającego PROW 2014-2020.

Powodem wprowadzenia tych zmian mają być, jak to podaje MRiRW w uzasadnieniu projektu, pojawiające się informacje „o problemach beneficjentów związanych z realizacją operacji w pierwotnie wyznaczonym terminie, co w konsekwencji może prowadzić do rozwiązania wielu umów o przyznaniu pomocy. Problemy beneficjentów wynikają przede wszystkim z braku możliwości wyłonienia wykonawcy w trybie zamówień publicznych oraz z opóźnień wykonawców prac budowlanych jak również odstępowaniu wykonawców umów w sprawie zamówienia publicznego. Wydłużenie czasu na realizację operacji pozwoli beneficjentom na wygospodarowanie dodatkowych środków finansowych niezbędnych do wyłonienia wykonawcy (problem z rosnącymi cenami materiałów i usług), ale również umożliwi ewentualnym oferentom na złożenie ofert w przypadku dłuższego harmonogramu prac budowlanych, co zwiększy szanse na wyłonienie wykonawcy”.

Termin w jakim beneficjent będzie zobowiązany do złożenia wniosku o płatność końcową, tj. do dnia 30 czerwca 2025 r. będzie więc dla niektórych umów krótszy niż 36 miesięcy.

Zmiany przewidziane projektowanym rozporządzeniem będą miały zastosowanie również do spraw wszczętych i niezakończonych zawarciem umowy o przyznaniu pomocy przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.

Na działania PROW „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, obejmujące też „Gospodarkę wodno-ściekową”, jest 10 037 914 514 zł, z czego zakontraktowano ponad 84 proc., a wypłacono połowę (53,17 proc.) dostępnych środków.

Z całego PROW zakontraktowano trochę ponad 88 proc., a wypłacono niespełna 71 proc. dostępnych pieniędzy (dane na koniec kwietnia 2023).

Posty powiązane

error: Content is protected !!