Scroll Top
uścisk rąk

Jak MRiRW współpracuje z organizacjami pozarządowymi?
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Jak MRiRW współpracuje z organizacjami pozarządowymi?
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Jak MRiRW współpracuje z organizacjami?

MRiRW jest zdecydowane kontynuować „sprawną i efektywną współpracę” z organizacjami pozarządowymi.

Zarządzeniem nr 38 z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024–2027” minister rolnictwa i rozwoju wsi zapowiedział kontynuację dotychczasowych działań, a dokładniej „kontynuowanie sprawnej i efektywnej współpracy”.

Współpraca ta przebiega w oparciu o zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności oraz równości szans – oznajmiono.

W szczególności nastąpił proces włączenia organizacji pozarządowych i obywateli w proces podejmowania decyzji i stanowienia prawa (w tym tworzenia polityk publicznych). Minister konsultuje z organizacjami pozarządowymi projekty aktów normatywnych oraz innych dokumentów, co ma służyć uwzględnieniu opinii społeczeństwa obywatelskiego w procesie stanowienia prawa.

Poza tym współpraca ministra z sektorem pozarządowym odbywa się również przez dialog w ramach gremiów opiniodawczo-doradczych.

Możliwe jest przyznawanie przedsięwzięciom niekomercyjnym o wysokim poziomie merytorycznym honorowych patronatów ministra.

Możliwa jest też współpraca finansowa, która polega m.in. na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych i przekazywaniu na ten cel środków finansowych (dotacji).

Realizacja Programu będzie monitorowana przez komórkę organizacyjną odpowiedzialną w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi za przygotowanie Programu i na podstawie pisemnych informacji, składanych przez komórki organizacyjne MRiRW do dnia 10 marca roku następującego po danym roku realizacji programu, przygotowywane będą roczne sprawozdania z realizacji Programu.

Trzeba wyrazić radość, że minister Telus zdążył przygotować i ogłosić ten wnikliwy i odkrywczy program współpracy, obejmujący aż trzy lata, który zapewne będzie przyjęty z wdzięcznością i przez organizacje pozarządowe, i przez następcę ministra.

Posty powiązane

error: Content is protected !!