Scroll Top
dziewczyna model stój ludowy

Jakie zmiany w finansowaniu stowarzyszeń kulturalnych są proponowane?
Fot. Katerina z Pixabay

Jakie zmiany w finansowaniu stowarzyszeń kulturalnych są proponowane?
Fot. Katerina z Pixabay

Kiedy budżet państwa pomoże stowarzyszeniu kulturalnemu?

To bardzo pouczający projekt ustawy – także w kontekście przeforsowanego niedawno odpisu podatkowego na rzecz organizacji rolniczych.

Od stowarzyszenia, które będzie mogło być wsparte z pieniędzy państwowych, wymaga się znacznie więcej niż od związku rolników.

Więcej o przyjętej i oczekującej już tylko na podpis prezydenta ustawie dotyczącej finansowania z podatku rolnego organizacji rolniczych:

Czy związki rolnicze zyskają 1,5 proc. podatku rolnego?

W Sejmie przedstawiono projekt o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Przewiduje możliwość ubiegania się o pomoc finansową na prowadzenie działalności przez stowarzyszenia, które prowadzą działalność w dziedzinie kultury, upowszechniania tradycji regionalnej, wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Działalność taka musi trwać nieprzerwanie przez co najmniej 40 lat. Organizacja musi mieć status pożytku publicznego.

Pomoc przyzna raz w roku minister kultury w drodze decyzji. On też ogłosi nabór wniosków, podając wskazanie kwoty środków finansowych przeznaczonych na ten cel i określając w rozporządzeniu szczegółowe warunki przyznawania i rozliczania pomocy, a także jej wysokość.

Dołączony projekt rozporządzenia określa m.in. zasady wydatkowania i przedłożenia sprawozdania z wydatkowanej pomocy. Wysokość pomocy zależna jest od liczby członków i wynosi od 50 tys. zł (stowarzyszenie liczące do 500 członków) do nawet 500 tys. zł (powyżej 5 tys. członków).

Zgodnie z już obowiązującymi przepisami, stowarzyszenie może otrzymać dotację  rozumianą jako środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych – przeznaczone na finansowanie realizacji zadań publicznych.

Przedstawiony projekt pozwoli na wspieranie z budżetu państwa organizacji o znacznym dorobku i wieloletniej tradycji, wsparcia takiego nie przewidują obecne przepisy.

Warto przypomnieć o innym jeszcze wsparciu dla organizacji działających na wsi – od 2023 roku pomoc dla kół gospodyń wiejskich wynosi 8 000,00 zł, jeżeli koło liczy nie więcej niż 30 członków, 9 000,00 zł, jeżeli ma od 31 do 75 członków, 10 000,00 zł, jeżeli członków jest ponad 75.

Więcej:

Wszystkie KGW „ponumerowane” w rejestrze ARiMR i ze zwiększoną dotacją

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!