Scroll Top
ręce uścisk transakcja

NIK wskazuje na nagminne gminne uchybienia w gospodarowaniu nieruchomościami
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

NIK wskazuje na nagminne gminne uchybienia w gospodarowaniu nieruchomościami
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

NIK krytycznie o gospodarce nieruchomościami w gminach

Skontrolowane gminy dopuszczały się licznych naruszeń ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Kontrola NIK objęła urzędy miast i gmin w Pionkach, Nowym Mieście nad Pilicą, Dąbrówce, Jabłonnie, Nowej Suchej, Poświętnem, Prażmowie, Szydłowie – podjęto ją z racji wcześniej stwierdzonych nieprawidłowości w województwie mazowieckim.

„Stwierdzono brak aktualnych planów wykorzystania zasobu gminnego, nierzetelne wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia i wadliwą ewidencję nieruchomości. Zdaniem NIK zjawisko to wymaga wnikliwej kontroli w skali całego kraju” – podano po kontroli.

We wszystkich skontrolowanych gminach dopuszczono się naruszeń ustawy o gospodarce nieruchomościami, w szczególności:

nie przestrzegano wymogu opracowywania i podawania do publicznej wiadomości planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości,

nie sporządzano każdorazowo i nie podawano do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenia.

Uchybienia te naruszały również zasady jawności obrotu nieruchomościami gminnymi – wskazuje NI i dodaje, że w połowie gmin ewidencję gruntów prowadzono nierzetelnie, nie wprowadzając do niej wszystkich wymaganych danych, przez co nie można było określić faktycznego stanu posiadania gmin. Ewidencja gminna nieruchomości w prawie połowie gmin była rozbieżna z powiatową ewidencją gruntów i budynków, a także z gminną ewidencją środków trwałych – podano.

W 6 spośród 8 gmin stwierdzono uchybienia w postaci:

nieumieszczania (lub czynienia tego ze zwłoką) w Biuletynie Zamówień Publicznych planu postępowań i ogłoszeń o udzielenie zamówienia,

przekazywania Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych nierzetelnych danych w informacjach o złożonych ofertach i rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach.

W jednym zbadanym przez NIK przypadku nierzetelne przygotowano i przeprowadzono przetarg na najem powierzchni użytkowej w budynku należącym do gminy.

Nagminność uchybień skutkowała postawieniem przez Izbę 45 wniosków pokontrolnych, w tym aż 36 dotyczących gospodarowania nieruchomościami – przekazuje NIK po kontroli.

Posty powiązane

error: Content is protected !!