Scroll Top
uścisk rąk

Jurajski Agro Fresh Park SA za rok obrotowy 2020/2021 wykazała stratę netto w kwocie 1 mln 978 tys. zł., a za 2022 r. wykazała zysk netto w wysokości 60,7 tys. zł, przy czym pochodził on głównie z tytułu otrzymanych odsetek od lokaty bankowej oraz z tytułu dzierżawy nieruchomości rolnych.
Fot. 4595544 z Pixabay

Jurajski Agro Fresh Park SA za rok obrotowy 2020/2021 wykazała stratę netto w kwocie 1 mln 978 tys. zł., a za 2022 r. wykazała zysk netto w wysokości 60,7 tys. zł, przy czym pochodził on głównie z tytułu otrzymanych odsetek od lokaty bankowej oraz z tytułu dzierżawy nieruchomości rolnych.
Fot. 4595544 z Pixabay

Prawie 4 mln wydane na rozbiegu Jurajskiego Agro Fresh Parku

Działalność Jurajskiego Agro Fresh Parku S.A. w latach 2020-2022, mająca na celu stworzenie innowatorskiego rynku rolno-spożywczego, kosztowała 3 843,6 tys., z czego w roku obrotowym 2022 wynagrodzenia stanowiły 55,11% całkowitych kosztów działalności operacyjnej spółki.

NIK informuje o zakończeniu kontroli w czterech spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Regionalnego Funduszu Gospodarczego S.A.: Jurajski Agro Fresh Park SA, Częstochowa Wiolinowa sp. z o.o., Hutmar S.A. oraz Centrum Medyczne Amicus Sp. z o.o.

Trzy z nich wykazały stratę netto za lata 2020-2021. Niewielki zysk wykazała tylko Centrum Medyczne Amicus Sp. z o.o

RFG S.A. prowadzi działalność związaną ze sprzedażą gruntów, udzielaniem inwestycyjnych pożyczek dla firm, a także ma dwa obiekty turystyczne na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Jurajski Agro Fresh Park SA – w planach

We współpracy z KOWR 16 listopada 2020 r. Fundusz powołał spółkę celową Jurajski Agro Fresh Park S.A. z siedzibą w Kościelcu. Inwestycje spółki miały polegać na budowie czterech nowoczesnych hal o powierzchni 10.000 m2 każda o funkcjach operacyjnych i magazynowych oraz budynku administracyjno–biurowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Jurajski Agro Fresh Park SA za rok obrotowy 2020/2021 wykazała stratę netto w kwocie 1 mln 978 tys. zł., a za 2022 r. wykazała zysk netto w wysokości 60,7 tys. zł, przy czym pochodził on głównie z tytułu otrzymanych odsetek od lokaty bankowej oraz z tytułu dzierżawy nieruchomości rolnych – podaje NIK i tak relacjonuje podjęte przez spółkę działania:

„Działalność Jurajskiego Agro Fresh Parku S.A. w latach 2020-2022, mająca na celu stworzenie unikalnego, innowatorskiego rynku rolno-spożywczego, będącego równocześnie partnerem i zapleczem dla regionalnych producentów żywności, ograniczyła się przede wszystkim do przygotowywania aktualnych dokumentów strategicznych JAFP S.A. oraz planowania ww. inwestycji. Aktualizacja pierwotnych założeń, w oparciu o które Spółka miała działać, nastąpiła w związku z koniecznością dostosowania jej działalności do zmienionych warunków prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. pandemia COVID-19 i jej skutki). Zapytanie ofertowe zostało opublikowane 1 marca 2023 r. Dotyczyło sporządzenia i dostarczenia projektu architektoniczno – budowlanego dla inwestycji pod nazwą <Budowa Jurajskiego Agro Fresh Parku wraz z towarzyszącą infrastrukturą>. W zapytaniu termin podpisania umowy na wykonanie projektu głównej inwestycji określono na 12 kwietnia 2023 r. Nie został on jednak dotrzymany przez Spółkę ze względu m.in. na przedłużający się proces weryfikacji złożonych dokumentów i oferentów.

Drugim celem Spółki było współdziałanie przy tworzeniu i uczestnictwie w rozwoju i działalności Krajowej Grupy Spożywczej. Od realizacji tego celu ostatecznie odstąpiono, ze względu przede wszystkim na zmianę koncepcji działalności ww. Grupy przez jej decydentów.

W okresie objętym kontrolą koszty operacyjne działalności spółki JAFP wyniosły 3 843,6 tys., z czego w roku obrotowym 2022 wynagrodzenia stanowiły 55,11% całkowitych kosztów działalności operacyjnej spółki JAFP.”

Długi i kosztowny rozbieg

Jak wskazuje NIK, w czasie kontroli przeprowadzonej w Jurajskim Agro Fresh Parku S.A. stwierdzone zostały następujące nieprawidłowości:

– Zarząd zbyt późno podjął formalną decyzję dotyczącą wyboru wariantu realizacji głównej inwestycji. W konsekwencji doszło do opóźnień związanych z jej budową.  Skutkiem tego m.in. był brak uzyskania zgody na budowę do dnia zakończenia kontroli.

– 3 listopada 2022 r. spółka, tj. prawie dwa lata od jej zawiązania, zleciła sporządzenie kompleksowej dokumentacji przetargowej. W okresie objętym kontrolą Spółka cztery razy przekazała za pośrednictwem RFG S.A. do Ministerstwa Aktywów Państwowych informacje o aktualnym stanie zaawansowania projektu.

W przypadku spółki Jurajski Agro Fresh Park S.A. NIK skierowała do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z niegospodarnością.

 

Czytaj też:

Spółki celowe KOWR – powołane bez celu?

Posty powiązane

error: Content is protected !!