Scroll Top
banknoty

KGW zwrócą „pomoc profrekwencyjną” nawet w całości.
Fot. pasja1000 z Pixabay

KGW zwrócą „pomoc profrekwencyjną” nawet w całości.
Fot. pasja1000 z Pixabay

Rząd spłukany przez dopłaty do zboża 2024?

Tak przynajmniej wynika ze stanowiska Ministerstwa Finansów do przygotowanego w MRiRW projektu rozporządzenia określającego pomoc wypłacaną za pośrednictwem ARiMR.

Więcej o założeniach projektu rozporządzenia:

Długa lista zmian w pomocy udzielanej przez ARiMR

Jak się okazuje, krótkie czasowo konsultacje tego projektu, zapowiedziane przez MRiRW, nie uchroniły projektu przed zmianami.

Ministerstwo Finansów podało: „biorąc pod uwagę wszystkie potrzeby zgłaszane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do sfinansowania jeszcze w bieżącym roku – w tym przewidziany w projektowanym rozporządzeniu mechanizm pomocy dla producentów zbóż, czy też obniżenie podatku rolnego w 2024 r. – należy rozważyć zasadność rozdysponowania tak wysokiej kwoty na pomoc określoną w projektowanym §13 zzn.”

Ów projektowany „§13 zzn” określa zasady wsparcia profrekwencyjnego dla KGW.

Więcej o zasadach tej pomocy zaprojektowanej w rozporządzeniu przez MRiRW dla KGW:

Obiecanki-cacanki – czyli profrekwencyjne nagrody dla KGW

MF domaga się umieszczenia informacji dotyczącej weryfikowania warunków: „Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa każdorazowo będzie zobowiązana zweryfikować czy dane koło spełnia warunki przyznania pomocy. Ponadto Agencja będzie zobowiązana zweryfikować, czy koło  gospodyń wiejskich, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich po 15 października 2023 r. na dzień 15 października 2023 r. działało jako jednostka organizacyjna kółka rolniczego, o którym mowa w ustawie z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników”. Poza tym MF zauważa brak informacji odnośnie do dalszego postępowania w przypadku, gdy kierownik biura powiatowego Agencji wyda decyzję o odmowie zatwierdzenia sprawozdania. „Należy określić konsekwencje takiej sytuacji dla koła, np. zwrot otrzymanej pomocy finansowej” – zasugerowano, domagając się też zwrotu w całości – a nie w połowie – pomocy  „w szczególności w przypadku niezorganizowania wydarzeń przez koło gospodyń wiejskich, czy też nieprzedłożenia sprawozdania albo nieuzyskania jego zatwierdzenia.”

MRiRW wpisało do projektu obowiązek weryfikacji  m.in. czy koło gospodyń wiejskich, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich po 15 października 2023 r. na dzień 15 października 2023 r. działało jako jednostka organizacyjna kółka rolniczego, o którym mowa w ustawie z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników. Pozostał zapis, że premia ma przysługiwać także kołu, które na dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego w ARiMR i które na dzień 15 października 2023 r. działało jako jednostka organizacyjna kółka rolniczego, o których mowa w ustawie z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.

Jak założono w zmienionym projekcie, pomoc finansowa będzie podlegała zwrotowi na rachunek Agencji:

1)         w całości w przypadku:

a) niezrealizowania wydarzeń przez koło gospodyń wiejskich lub

b) nieprzedłożenia w terminie sprawozdania lub

c) gdy koło gospodyń wiejskich nie przedłoży dokumentów określonych w ust. 15 projektowanych przepisów;

2)         w wysokości 50 % kwoty otrzymanej pomocy, w przypadku gdy:

a) przedłożone sprawozdanie, nie będzie zawierać wszystkich elementów określonych w przepisach, lub

b) koło gospodyń wiejskich nie udokumentuje realizacji podczas wydarzenia, co najmniej trzech aktywności;

3)         w wysokości proporcjonalnej do kwoty, jaka nie zostanie udokumentowana w ramach obowiązku wydatkowania 50 % przyznanej pomocy, w przypadku niezłożenia faktur, ich duplikatów lub imiennych dokumentów księgowych o równoznacznej wartości dowodowej dokumentujących wydatki poniesione na realizację wydarzenia.

MRiRW nie zgodziło się jednak przyjąć zmiany wysokości kwoty pomocy planowanej dla gmin.

Jak wyjaśniono, „(…) zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2024 r. Agencja udziela pomocy kołom gospodyń wiejskich wpisanym do dnia 15 października 2023 r. do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich. Powyższa pomoc w wysokości ustalanej jako iloraz kwoty 250 000 zł i liczby kół gospodyń wiejskich, których siedziba znajduje się na obszarze danej gminy miała być wypłacana z urzędu. Natomiast przepisami ww. projektu rozporządzenia ograniczono maksymalną kwotę pomocy do 50 tys. zł dla jednego koła, wprowadzono obowiązek realizacji co najmniej dwóch wydarzeń mających na celu integrację społeczności lokalnej i przedłożenia sprawozdania z realizacji tego wydarzenia. Jednocześnie uprzejmie informuję, że nie znajduję uzasadnienia do obniżenia kwoty pomocy dla gminy.”

Czy rząd przypomni sobie, że pomoc profrekwencyjną obiecano też zespołom ludowym, orkiestrom dętym i klubom sportowym?

Więcej:

To co z tą powyborczą „pomocą profrekwencyjną”?

Posty powiązane

error: Content is protected !!