Scroll Top
banknoty

Rząd planuje finanse w 2025 roku.
Fot. 3centista z Pixabay

Rząd planuje finanse w 2025 roku.
Fot. 3centista z Pixabay

założenia do projektu budżetu państwa na 2025 rok

Rząd przyjął założenia projektu budżetu państwa na 2025 rok.

Zaakceptował także propozycje na przyszły rok: średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej oraz zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent.

Wszystkie dokumenty zostaną przekazane do Rady Dialogu Społecznego.

Rada Ministrów przyjęła:

  1. założenia projektu budżetu państwa na rok 2025.W bieżącym i kolejnym roku spodziewane jest wyraźne ożywienie gospodarcze przy znacznie niższej inflacji. Produkt Krajowy Brutto wzrośnie realnie z 3,1% w 2024 roku do 3,7% w 2025 roku. Założenia projektu budżetu zostaną przekazane do zaopiniowania Radzie Dialogu Społecznego.

Najważniejsze założenia

Produkt Krajowy Brutto

– W przyszłym roku nastąpi dalsze ożywienie gospodarcze, a PKB powinien wzrosnąć z 3,1% w 2024 roku do 3,7% w 2025 roku.

– Wpływ na to będzie miała spadająca inflacja, powrót do wyraźnie dodatniej dynamiki płac realnych, wspieranej przez podwyżki płacy minimalnej oraz wynagrodzeń w sektorze publicznym.

– Wzrost PKB będzie dodatkowo pobudzany przez rozpoczęte inwestycje w ramach KPO.

Spożycie prywatne

– Wraz z poprawą ogólnej sytuacji gospodarczej, dochody do dyspozycji gospodarstw domowych będą rosnąć, co przełoży się zarówno na wzrost konsumpcji, jak i wzrost stopy oszczędności.

– W 2025 roku spożycie prywatne wzrośnie o 3,6% (z 3,5% w 2024 roku).

Inwestycje

– W 2025 roku nastąpi wyraźny wzrost dynamiki inwestycji – zarówno prywatnych jak i publicznych.

– Inwestycje ogółem wzrosną o 10,2%.

– Inwestycje prywatne będą stymulowane poprzez spadający koszt kapitału, utrzymywanie się korzystnej sytuacji gospodarczej i kumulację środków z KPO, a inwestycje publiczne poprzez KPO oraz inwestycje w obronność.

Eksport i import

W 2025 roku eksport przyspieszy do 5,6% (z 3,7% w 2024 roku), wraz z poprawą dynamiki PKB w strefie euro. Z kolei import wzrośnie do 7,5% (z 4,8% w 2024 roku), wraz z dalszym wzrostem popytu krajowego w Polsce oraz wysokich inwestycji militarnych.

Stopa bezrobocia

– W 2025 roku przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej wzrośnie o 0,7% i będzie wyższe niż rok wcześniej o 0,5%.

– W efekcie, stopa bezrobocia spadnie na koniec 2025 roku do 4,9%.

Przeciętne wynagrodzenie

– Przeciętne wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosną w 2025 roku o 7,1%.

– W ujęciu realnym, czyli po uwzględnieniu inflacji, wzrost wynagrodzeń w 2025 roku wyniesie 2,9%.

Inflacja

W 2025 roku inflacja wyniesie średnio 4,1% (5,2% w 2024 roku).

  1. propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2025 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2025: Rada Ministrów przyjęła propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2025 oraz informację o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2025 – dokumenty przedłożone przez Ministra Finansów.

Średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń są corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Rada Ministrów przedłoży je także do opinii ogólnokrajowym organizacjom związków zawodowych zrzeszających pracowników państwowej sfery budżetowej.

Najważniejsze założenia

– Rząd proponuje średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2025 roku w wysokości 104,1% w ujęciu nominalnym.

– Oznacza to, że wynagrodzenia oraz kwoty bazowe w 2025 roku, zostaną zwaloryzowane o 4,1%, czyli o prognozowaną średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2025 rok.

Przewidywane wielkości makroekonomiczne w 2025 roku ukształtują się następująco:

– dynamika realna Produktu Krajowego Brutto –103,7%;

– średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 104,1%;

– dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej – 107,1%;

– dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – 107,3%;

– przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej – 11.216 tys. etatów;

– stopa bezrobocia rejestrowanego (na koniec roku) – 4,9%;

– przeciętne zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej – ok. 602,7 tys. etatów.

  1. propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025 r.: Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2025 r., przedłożoną przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Rząd proponuje, aby od 1 stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4626 zł. W przyszłym roku wzrosłaby także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia wynosiłaby 30,20 zł. Rada Ministrów przedstawi propozycję Radzie Dialogu Społecznego.

Minimalne wynagrodzenie za pracę – Proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 roku, czyli 4626 zł, oznacza wzrost o 326 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 roku (4 300 zł), czyli o 7,6%.

Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – Proponowana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 roku, czyli 30,20 zł, oznacza wzrost o 2,10 zł w stosunku do kwoty obowiązującej od 1 lipca 2024 roku (28,10 zł), czyli o 7,5%.

Szacuje się, że liczba osób objętych podwyżką płacy minimalnej wyniesie ponad 3,1 mln osób.

Sytuacja na rynku pracy oraz poziom przeciętnego wynagrodzenia

– W końcu kwietnia 2024 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 791,1 tys. osób bezrobotnych, czyli o 24,8 tys. osób (o 3%) mniej niż w kwietniu 2023 roku. W odniesieniu do poprzedniego miesiąca, liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 25,1 tys. osób (3,1%).

– Stopa bezrobocia w końcu kwietnia 2024 roku wyniosła 5,1% i była o 0,2 p.p. niższa niż przed miesiącem, jak i przed rokiem.

– Według Eurostatu, w kwietniu 2024 roku stopa bezrobocia wyniosła w Polsce 3%, przy 528 tys. bezrobotnych. Tym samym Polska, po Czechach, zanotowała najniższą stopę bezrobocia wśród państw UE.

– Wzrostowi zatrudnienia towarzyszy także wzrost wynagrodzeń. Według danych GUS, przeciętne wynagrodzenie w I kw. 2024 roku wyniosło 8147 zł i było wyższe o 14,4% w stosunku do I kw. 2023 roku.

– W I kw. 2024 roku przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 8077 zł i było wyższe o 12,5% w stosunku do I kw. 2023 roku. Jednocześnie realny wzrost wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wyniósł aż 9,2%.

  1. propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r.:

Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r., przedłożoną przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rząd zaproponuje Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku na ustawowym poziomie, który wynosi 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku.

Oznacza to, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 6,78%.

Najważniejsze rozwiązania

– Rząd prognozuje, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku wyniesie nie mniej niż 106,78%.

– Przy takim wskaźniku, prognozowany koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń, które są podwyższane wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent, wyniesie ok. 28,1 mld zł.

– Emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca.

 

Źródło informacji: KPRM; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!