Scroll Top
banknoty 100 zł

Czy „dwie kadencje” i 8 lat to to samo?
Fot. Łukasz z Pixabay

Czy „dwie kadencje” i 8 lat to to samo?
Fot. Łukasz z Pixabay

Sołtys przez dwie kadencje czy przez osiem lat?

Opinia Senatu wskazuje, że przepisy dotyczące dodatku do emerytury dla sołtysów nieprawidłowo wskazują okres pełnienia funkcji, niezbędny do uzyskania uprawnień do dodatku.

Zgodnie z uregulowaniem przyjętej w Sejmie ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, jednym z wymogów niezbędnych do spełnienia przez osobę wnioskującą o dodatek do emerytury ma być pełnienie funkcji sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat.

Więcej o tym projekcie:

Sołtys jak samorządowiec? 

Opinia przygotowana na potrzeby Senatu przez Renatę Bronowską, głównego legislatora wskazuje, że błędne jest powiązanie dwóch wymagań: dwóch kadencji i 8 lat.

Określono dwie różne przesłanki czasowe, które determinują prawo do świadczenia, z których jedna ma charakter zmienny (długość kadencji sołtysów w poszczególnych sołectwach może być różna) – wskazuje autorka opinii.  Wielość interpretacji takiego zapisu prowadzi do faktycznego zróżnicowania wymagań, które musi spełnić osoba ubiegająca się o świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. „Rozwiązanie prawne, które różnicuje sytuację prawną osób podobnych (sołtysów pełniących tą funkcję na podstawie ustawy o samorządzie gminnym), uzależniając prawo do uzyskania świadczenia pieniężnego od pełnienia funkcji sołtysa przez różny okres, uzależniony od długości kadencji w danym sołectwie, należy ocenić jako naruszające zasadę równości (art. 32 ust. 1 Konstytucji)” – podano w opinii.

Na podstawie przyjętego uregulowania można ponadto uznać, że nie jest wymagane zachowywanie ciągłości pełnienia tej funkcji. Można przyjąć, iż uprawnioną do świadczenia pieniężnego będzie zarówno osoba, która pełniła funkcję sołtysa przez dwie pełne kadencje, które po sobie nie następowały (lecz co najmniej przez 8 lat), jak i osoba, która była sołtysem łącznie przez 8 lat, lecz żadna z kadencji nie była pełna – zwraca uwagę autorka opinii.

Błąd miałby być usunięty przez rezygnację z wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje, a pozostawienie wymogu pełnienia funkcji przez co najmniej 8 lat.

26 kwietnia ustawą zajęły się senackie Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, ale zmiany tego dotyczącej nie przyjęły, choć wprowadziły kilka formalnych poprawek.

Teraz projekt trafi do Senatu – posiedzenie rozpoczyna się 10 maja.

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!