Scroll Top
zejście tunel

Projekt ustawy określi także odpowiedzialność za utrzymanie systemu na poszczególnych szczeblach administracji.
Fot. Stefano Ferrario z Pixabay

Projekt ustawy określi także odpowiedzialność za utrzymanie systemu na poszczególnych szczeblach administracji.
Fot. Stefano Ferrario z Pixabay

Szefowie MSWiA i MON przedstawili założenia do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

W piątek 22 marca br. minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński oraz wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentowali założenia do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Nowe regulacje usuwają lukę prawną w zakresie funkcjonowania obrony cywilnej, którą spowodowało wejście w życie ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

– Państwo ma obowiązek bronić swoich mieszkańców. Ma otaczać ludność cywilną ochroną, tworzyć procedury i rozwiązania, które w sytuacjach zagrożenia zadziałają tak, aby każdy Polak mógł czuć się bezpiecznie – podkreślił minister Marcin Kierwiński. Szef MSWiA przypomniał również, że ochrona ludności i obrona cywilna dotyczą wszystkich poziomów funkcjonowania kraju. Obejmuje zadania na poziomie gminy, powiatu, województwa i całego kraju. – Bezpieczeństwo Polek i Polaków jest dla aktualnego rządu absolutnym priorytetem – powiedział. Minister spraw wewnętrznych i administracji zaznaczył, że poprzedni rząd całkowicie zniszczył procedury łączące instytucje współdziałające ze sobą na rzecz ochrony ludności. – My te powiazania, te wzajemne relacje i procedury będziemy przywracać. Systemy będą zintegrowane na każdym poziomie administracji publicznej. Będzie w to zaangażowane także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa – zapowiedział szef MSWiA.

Natomiast wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że bezpieczeństwo to jeden z priorytetów rządu. – Aby pokazać, że bezpieczeństwo jest najważniejsze dla rządu i całej Rzeczpospolitej – na czele obrony cywilnej RP staje minister spraw wewnętrznych i administracji – powiedział. Szef MON mówił też o ogromnym znaczeniu przygotowywanych rozwiązań. Przypomniał, że działania rządu są dowodem na to, że państwo na najwyższym poziomie angażuje się w ochronę swoich obywateli. – Zawsze będziemy bronić nie tylko każdego skrawka naszego terytorium, ale także każdego z obywateli Polski – zadeklarował szef MON.

Nowa ustawa będzie kompleksowo regulować kwestie związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Uwzględni przy tym współczesne wyzwania i zagrożenia dla ludności. Nowe regulacje zostaną przygotowane w oparciu o dobre praktyki, doświadczenia służb ratowniczych, wnioski z kontroli NIK, analizy rozwiązań systemowych w krajach europejskich oraz wnioski z prac naukowych i badawczych w obszarze ochrony ludności.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński podczas konferencji przedstawił główne filary tworzące założenia do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Główne filary założeń ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

– System ostrzegania i alarmowania

Bardzo ważnym elementem nowych przepisów będzie system ostrzegania i alarmowania ludności w przypadku zagrożenia. Za utrzymanie systemu będą odpowiedzialne poszczególne szczeble administracji. – Wszelkie instytucje państwa, posiadające zdolność docierania do pojedynczego człowieka, muszą być w stanie przekazać informacje o nadchodzącym zagrożeniu – w sposób szybki tak, aby każdy wiedział, że zagrożenie się zbliża i co ma w takiej sytuacji zrobić – powiedział minister Marcin Kierwiński.

– Ewakuacja i przyjęcie ludności

Przygotowane przepisy unormują również kwestie, które dotyczą planów ewakuacji ludności na wypadek zagrożenia dla gmin, powiatów, województw i całego kraju. Będą one uzgadniane m.in. z właściwymi organami wojskowymi. – Państwo musi być w stanie przetransportować zagrożoną ludność cywilną w określone i zdefiniowane miejsca. Musi użyć całej swojej infrastruktury – drogowej czy kolejowej – zaznaczył szef MSWiA.

– Schrony i ukrycia dla ludności

Przygotowywane rozwiązania uregulują także kwestię schronów i ukryć doraźnych na potrzeby ludności. Powstanie system ich ewidencji, utrzymywania i budowania. Zapewnione zostanie też wsparcie finansowe realizacji tych przedsięwzięć. Projekt ustawy określi także odpowiedzialność za utrzymanie systemu na poszczególnych szczeblach administracji. – Wprowadzimy jasne i bezpieczne kryteria do prawa budowlanego. W jaki sposób mają być budowane nowe obiekty – żeby te miejsca spełniały kryteria, by te miejsca mogły być tymczasowym miejscem ochrony ludności – podkreślił minister Marcin Kierwiński.

– Wzmacnianie społecznej odporności

Istotnym elementem regulacji jest przygotowanie społeczeństwa do właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia. Wiązać się to będzie m.in. z organizowaniem szkoleń i ćwiczeń. W działaniach tych zostanie uwzględniona rola obywateli, organizacji pozarządowych oraz zawodowych służb ratowniczych. – Każdy obywatel, Polak musi być świadomy tego z jakimi zagrożeniami przyjdzie nam się zmierzyć i jak reagować na poszczególne zagrożenia – mówił szef resortu spraw wewnętrznych i administracji.

– Budowanie zasobów i struktur ochrony ludności i obrony cywilnej

Zdefiniowana zostanie struktura i rola organów ochrony ludności na różnych szczeblach administracyjnych, takich jak gmina, powiat, województwo i kraj. Określone zostaną ich zadania, kompetencje oraz zasady współpracy. Rozwiązania będą zawierać również regulacje dotyczące tworzenia i utrzymywania zasobów ochrony ludności. – To jest ten zestaw procedur, ale także wskazania bardzo konkretnych odpowiedzialności poszczególnych służb państwowych – przekazał minister Marcin Kierwiński.

– Funkcjonowanie ochrony ludności w czasie wojny

Nowe przepisy zaproponują także sposób funkcjonowania systemu ochrony ludności w czasie pokoju, w stanie wojennym oraz w czasie wojny. Podmioty ochrony ludności, które realizują zadania ratownicze i ochronne w czasie pokoju zostaną, w czasie wojny, przekształcone w struktury obrony cywilnej. – Zbudujemy korpus obrony cywilnej, czyli ludzi, którzy mają odpowiadać za konkretne zadania, gdy przyjdzie czas godziny „W” – zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji.

– Finansowanie

Wśród kluczowych elementów nowych rozwiązań znalazło się także finansowanie zadań ochrony ludności. Utworzony zostanie Państwowy Fundusz Ochrony Ludności przeznaczony na finansowanie zadań ochrony ludności. Fundusz będzie składał się z funduszu centralnego (jego dysponentem będzie minister właściwy do spraw wewnętrznych) i funduszy wojewódzkich (jego dysponentami będą wojewodowie). – Chcemy maksymalnie mocno uruchomić takie narzędzia, które pozwolą partycypować państwu, w wydatkach, które ponosić będzie władza samorządowa na różnych poziomach – wyjaśnił minister Marcin Kierwiński.

Szef MSWiA poinformował również, że trwają już konsultacje z samorządami i organizacjami pozarządowymi. – Po 8 latach straconych przez PiS nie ma nawet jednego dnia do stracenia – podsumował minister.

 

Źródło informacji: MON, MSWiA; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!