Scroll Top
budowa drogi pole

Łatwiej będzie prowadzić inwestycje
Fot. Siggy Nowak z Pixabay

Łatwiej będzie prowadzić inwestycje
Fot. Siggy Nowak z Pixabay

Ułatwienia przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Rząd przyjął dziś projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Projekt przewiduje rozwiązania, które m.in. usprawnią wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Nowe przepisy ułatwią i przyspieszą przygotowanie i realizację inwestycji, w szczególności inwestycji drogowych, wodnych i przeciwpowodziowych.

Najważniejsze rozwiązania

  • Usprawnione zostanie wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

– Wyeliminowane zostaną zbędne czynności związane z prowadzeniem dalszego postępowania w sytuacji, gdy już na wstępnym jego etapie, stwierdzona zostanie niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

  • Do nowego katalogu inwestycji strategicznych dodane zostaną linie tramwajowe i metro, inwestycje dotyczące lotnisk użytku publicznego, a także inwestycje związane z wydobywaniem kopalin i węglowodorów ze złóż. Dotyczy to również obiektów szczególnie ważnych dla obronności lub bezpieczeństwa państwa.

– Chodzi o inwestycje, dla których na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie będzie wymagana zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  • Wyeliminowane zostaną wątpliwości interpretacyjne, jeśli chodzi o wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  • Przyjęte rozwiązania przyspieszą sprawy prowadzone przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: gov.pl

Posty powiązane

error: Content is protected !!