Scroll Top
pożar strażak

Ustawa o OSP będzie znowelizowana
Fot. kalhh z Pixabay

Ustawa o OSP będzie znowelizowana
Fot. kalhh z Pixabay

Ustawa o OSP po roku do nowelizacji

Taką potrzebę dostrzegła grupa posłów PiS i przygotowała projekt nowelizacji ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, która weszła w życie 1 stycznia 2022 r.

 

Bo, jak się okazuje, są kłopoty z interpretacją.

Teraz będzie już wiadomo, że:

– strażacy ratownicy OSP pełniący funkcję kierowcy po ukończeniu 65 lat (pod warunkiem posiadania aktualnych badań lekarskich dopuszczających do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych), mogą brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych;

– „kandydatem na strażaka ratownika OSP” może być też osoba pełnoletnia;

– gmina może (w ramach posiadanych sił i środków) wydatkować środki finansowe na wyżywienie strażaków ratowników OSP;

– Państwowa Straż Pożarna prowadzi nieodpłatnie tylko te szkolenia, które są wymienione w programach szkolenia opracowanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, a zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

– zrównano kwestie dotyczące jednorazowego odszkodowania w przypadku strażaków ratowników OSP i strażaków Państwowej Straży Pożarnej;

– strażakowi ratownikowi OSP (i kandydatowi), który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę szkoleniu lub ćwiczeniu i doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku, za czas niezdolności do pracy, za który nie zachował prawa do wynagrodzenia, nie otrzymał zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego na podstawie odrębnych przepisów, przysługuje, na jego wniosek, rekompensata pieniężna.

– zniesiono ograniczenia dla strażaka ratownika OSP w zakresie przyznawania świadczenia odszkodowawczego. Zgodnie z obecnym brzmieniem ww. przepisu, nie mógłby on otrzymać świadczenia wynikającego z tytułu ubezpieczenia majątkowego, czyli w przypadku indywidualnego ubezpieczenia się przez strażaka ratownika OSP (wykupienia indywidualnej polisy).

Wprowadzono też szereg zmian o charakterze technicznym i regulujących prowadzenie postępowań o przyznanie świadczenia ratowniczego, m.in. dotyczących przechowywania danych o udziale strażaków ratowników OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych czy regulujących zasady wypłaty świadczenia ratowniczego osobom zamieszkałym za granicą.

Projekt został wniesiony do Sejmu 15 marca 2023 r.

Posty powiązane

error: Content is protected !!