Scroll Top
śmieci, pole Fot. Ralph z Pixabay

Dlaczego policja nie jest w stanie ustalić, kto wywozi śmieci w miejsca niedozwolone?
Fot. Ralph z Pixabay

Dlaczego policja nie jest w stanie ustalić, kto wywozi śmieci w miejsca niedozwolone?
Fot. Ralph z Pixabay

Za usuwanie podrzuconych śmieci powinien płacić skarb państwa?

Po raz kolejny RPO upomina się w MKiŚ o dofinansowanie usuwania podrzuconych odpadów z gruntów prywatnych właścicieli.

Bo dotąd z takiego dofinansowania korzystają tylko jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z zasadą „posiadający płaci”, za usuwanie śmieci  – także podrzuconych – płaci właściciel terenu. Właściciel gruntu może uwolnić się od odpowiedzialności wyłącznie w jeden sposób – wskazując inny podmiot, któremu można przypisać status posiadacza odpadów. Ciężar wykazania, że za takie odpady odpowiada inny podmiot niż właściciel, spoczywa na nim samym – podkreśla RPO.

Samorząd może uzyskać dofinansowanie na ten cel, a prywatna osoba już nie.

Więcej:

Za usuwanie podrzuconych odpadów zapłacimy wszyscy?

RPO ponawia swoje wystąpienie do ministra klimatu w tej sprawie.

„Nieustalenie sprawców tego rodzaju czynów powoduje zatem brak jakiejkolwiek możliwości uwolnienia się przez właściciela nieruchomości od odpowiedzialności za zgromadzone na niej odpady, których koszt usunięcia może być znaczny” – podaje RPO, ale znów nie naciska na przerzucenie tej odpowiedzialności ustalenia faktów na policję.

Tymczasem samorządy mają możliwość otrzymania dotacji do wysokości 80% kosztów i pożyczki w wysokości do 100% kosztów usunięcia takich podrzuconych odpadów. „Powyższe ma na celu umożliwienie samorządom, w ramach dostępnych środków, pozyskanie ich na realizację zadania, a jednocześnie obowiązek spłaty pożyczki stanowić będzie element dyscyplinujący samorządy w ustaleniu osób/podmiotów zobowiązanych do poniesienia kosztów likwidacji nielegalnych miejsc magazynowania lub składowania odpadów i przerzucenia na nich tych kosztów (…)” – jak wskazywał resort klimatu w odpowiedzi udzielonej RPO na poprzednie wystąpienie w tej sprawie.

RPO ponowił swój wniosek, stojąc na stanowisku wcześniej wyrażanym.

Posty powiązane

error: Content is protected !!