Scroll Top
dziewczyna sport środowisko


Koncepcja „Jedno zdrowie” uwzględnia zależności pomiędzy zdrowiem człowieka, zdrowiem zwierząt i stanem środowiska naturalnego.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay


Koncepcja „Jedno zdrowie” uwzględnia zależności pomiędzy zdrowiem człowieka, zdrowiem zwierząt i stanem środowiska naturalnego.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

„Jedno zdrowie” i mnóstwo problemów

Nowy raport pt. „Jeden świat, jedno zdrowie” wskazuje na palącą potrzebę bliższej współpracy pomiędzy kluczowymi stronami zainteresowanymi zdrowiem człowieka, zdrowiem zwierząt i stanem środowiska naturalnego.

WASZYNGTON, 2 listopada 2023 r. /PRNewswire/ — Najnowszy raport JPA Health, zatytułowany “One World, One Health: Exploring the Connectability between Human, Animal and Environmental Health („Jeden świat, jedno zdrowie: analiza możliwości komunikacji pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za zdrowie człowieka, zdrowie zwierząt i stan środowiska naturalnego”) wskazuje na niepokojący brak komunikacji i współpracy pomiędzy wpływowymi międzynarodowymi stronami zainteresowanymi zdrowiem człowieka, zdrowiem zwierząt i stanem środowiska.

Koncepcja „Jedno zdrowie” (One Health), promowana przez Światową Organizację Zdrowia i amerykańskie Centrum Zwalczania i Profilaktyki Chorób (Centers for Disease Control and Prevention), uwzględnia potrzebę ściślejszej współpracy pomiędzy interesariuszami reprezentującymi obszary zdrowia człowieka, zdrowia zwierząt i stanu środowiska. Zasady koncepcji „Jedno zdrowie” odzwierciedlone są również w celach zrównoważonego rozwoju ONZ, w tym cel „zero głodu” (Cel 2), „dobre zdrowie i jakość życia” (Cel 3), „czysta woda i warunki sanitarne” (Cel 6), „życie pod wodą” (Cel 14) oraz „ życie na lądzie” (Cel 15).

– Mamy nadzieję, że ta analiza stanie się katalizatorem zmian, przyczynkiem do dyskusji i inspiracją dla wspólnych działań na rzecz przyszłości, w której koncepcja „Jedno zdrowie” zostanie przyjęta jako podstawa rozwiązywania złożonych problemów zdrowotnych naszych czasów – powiedział prof. Michael Lairmore, DVM, PhD, utytułowany (emerytowany) profesor i były dziekan na uczelni UC Davis, współautor raportu.

W celu przygotowania raportu zastosowano stworzone przez JPA Health narzędzie analityczne GRETEL® w celu oceny powiązań i wzajemnego oddziaływania organizacji i ludzi (w oparciu o analizę sieci społecznościowych). Najważniejsze wnioski to:

  1. Rozmowa na temat koncepcji „Jedno zdrowie” odbywa się w bańce informacyjnej. Strony zainteresowane koncepcją „Jedno zdrowie” rozmawiają pomiędzy sobą, nie angażując kluczowych interesariuszy reprezentujących obszary zdrowia zwierząt, zdrowia człowieka i stanu środowiska.
  2. Strony zainteresowane tematyką zmian klimatycznych i ochrony środowiska są praktycznie nieobecne w dyskusjach i interakcjach na temat „Jednego zdrowia”. Podczas gdy dwie grupy kluczowych interesariuszy – reprezentujących obszary zdrowia człowieka i zdrowia zwierząt – angażują się w dyskusje na temat koncepcji „Jedno zdrowie” (wskaźnik komunikacji – Connectability Score – wynoszący odpowiednio 2,76 i 1,44), zaangażowanie stron zainteresowanych kwestiami klimatu i ochrony środowiska w dyskusjach i interakcjach dotyczących „Jednego zdrowia” jest niewystarczające (wskaźnik komunikacji wynoszący odpowiednio 0,21 i 0,33).
  3. Decydenci nie przywiązują wagi do koncepcji „Jedno zdrowie”. W Stanach Zjednoczonych, jednym z najpotężniejszych i najbardziej wpływowych krajów, decydenci na ogół nie uczestniczą w dyskusjach na temat „Jednego zdrowia” (wskaźnik komunikacji na poziomie 0,11).

Aby uzyskać te wyniki, agencja JPA Health zastosowała wskaźnik komunikacji „Connectability score” i analizę interesariuszy, aby ocenić, jak skutecznie różne strony zainteresowane budują relacje społeczne i rozpowszechniają swój przekaz. Wskaźnik komunikacji na poziomie 1,0 lub wyższym oznacza przekaz z większym potencjałem do upowszechnienia na szeroką skalę. Uzyskanie wartości wskaźnika zbliżonego do 2,0 lub wyższego jest wskazane w przypadku optymalizacji zasięgu przekazu i podnoszenia ogólnej świadomości.

– Opracowaliśmy ten raport w celu podkreślenia palącej potrzeby nadania priorytetowej roli podejściu opartemu na koncepcji „Jedno zdrowie” przez wszystkich interesariuszy, w tym dyrekcji i członków starszego kierownictwa organizacji, oraz bardziej celowej współpracy na rzecz ochrony zdrowia człowieka i zwierząt, jak również na rzecz długofalowego zrównoważonego rozwoju naszej planety – powiedziała Carrie Jones, dyrektor generalna JPA Health. – Zwracamy się do liderów biznesowych o ustanowienie precedensu poprzez wsparcie międzysektorowej komunikacji i wspólnego zaangażowania w zdrowszy świat. Nie jest to wyłącznie obowiązek moralny; jest to również strategiczna konieczność, jeśli chcemy osiągnąć długofalowy i trwały sukces biznesowy.

Luki w dyskusjach na temat koncepcji „Jedno zdrowie” wskazane w analizie JPA Health mogą zostać wypełnione na szereg sposobów, w tym, m.in., poprzez opracowanie zintegrowanych strategii na szczeblu federalnym, stanowym i lokalnym; celowane kampanie komunikacyjne; mocniejsze partnerstwa międzysektorowe oraz bardziej autentyczne działania na rzecz zróżnicowania, równego traktowania i włączenia społecznego.

Zastosowane podejście

Agencja JPA Health zastosowała swoje autorskie narzędzie analityczne oparte na sztucznej inteligencji, GRETEL®, w celu przeprowadzenia analizy danych z sieci społecznościowych w okresie od sierpnia 2022 do lipca 2023 r. Wyniki analizy pozwoliły na wyciągniecie istotnych wniosków na temat podejścia „Jedno zdrowie”, w tym informacji dotyczących skuteczności komunikacji pomiędzy przedstawicielami sektorów zdrowia człowieka, zdrowia zwierząt i środowiska naturalnego. Podczas gdy inicjatywy pod szyldem „Jednego zdrowia” mają oddziaływanie globalne, raport wykazał, że kluczowi gracze reprezentujący obszary ochrony zdrowia, medycyny i nauki nie prowadzą na bieżąco dogłębnych dyskusji na temat tej koncepcji. Podkreślono również problem ograniczonej komunikacji pomiędzy tymi interesariuszami oraz pilną potrzebę lepszej współpracy na rzecz rozwiązywania złożonych wyzwań zdrowotnych o zasięgu globalnym.

JPA Health

JPA Health jest nagradzaną, niezależną, świadczącą kompleksowe usługi agencją, założoną w 2007 roku. Prowadząc działalność za pośrednictwem biur w USA i Wielkiej Brytanii, agencja oferuje usługi w zakresie marketingu, public relations i rzecznictwa. JPA Health została ostatnio uhonorowana przez PR Daily tytułem Agency of the Year 2023 (Agencja roku). Firma jest liderem sektora zdrowia dzięki nagradzanej pracy na rzecz opracowywania kampanii zdrowotnych, które są siłą napędową zmian i przynoszą wymierne rezultaty. Zespół JPA Health z zaangażowaniem wspiera ludzi, którzy chcą prowadzić zdrowszy styl życia.

GRETEL®

Autorski mechanizm precyzyjnej komunikacji GRETEL stworzono w celu wsparcia użytkowników, którzy poruszają się po złożonym środowisku komunikacji zdrowotnej, poprzez zapewnienie im opartych na danych analiz, identyfikację trendów i zrozumienie preferencji odbiorców. Poprzez analizę dużych zbiorów danych, może zidentyfikować tematy, trendy i preferencje w ramach konkretnych kwestii dotyczących zdrowia, umożliwiając opracowanie celowanych i skutecznych strategii komunikacji przekazu, który zaangażuje odbiorców.

Jedno zdrowie (One Health)

Koncepcja „Jedno zdrowie” uwzględnia zależności pomiędzy zdrowiem człowieka, zdrowiem zwierząt i stanem środowiska naturalnego. Profilaktyka chorób i monitorowanie chorób odzwierzęcych może ograniczyć ryzyko wystąpienia poważnych epidemii. Stan środowiska naturalnego wpływa na ludzi, zwierzęta i roślinność. Wylesienie, zanieczyszczenia i zmiany klimatyczne wywołują konsekwencje we wszystkich obszarach koncepcji „Jedno zdrowie”, zatem poprzez rozpatrywanie tych kwestii w sposób całościowy możemy rozwiązać złożone problemy zdrowotne o zasięgu globalnym i uzyskać lepsze rezultaty dla nas wszystkich.

 

Źródło informacji: PR Newswire; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!