Scroll Top
Białowieża

Określanie granic parków narodowych wymaga konsultacji społecznych.
Fot. mkoziol z Pixabay

Określanie granic parków narodowych wymaga konsultacji społecznych.
Fot. mkoziol z Pixabay

Nowe parki narodowe wystarczy opinia samorządu?

Obecnie istnieją 23 parki narodowe, które zajmują ok. 1% powierzchni kraju. Od 22 lat nie powstał żaden nowy.

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody, który wpłynął do Sejmu 9 listopada 2010 r., zakładał m.in. zmianę art. 10 ust. 2 ustawy, tak aby w miejsce obowiązku „uzgodnienia” zasięgu granic parku z jednostką samorządu terytorialnego pojawił się tylko obowiązek „zasięgnięcia opinii”.

Bo zdaniem tych organizacji – a i Rzecznika Praw Obywatelskich – powstawanie nowych parków jest blokowane przez samorządy, które – i słusznie – domagają się rekompensaty za odebranie (czy ograniczenie) możliwości inwestycyjnych, a tym samym zmniejszenie wpływów do budżetów.

Dlatego zdaniem RPO potrzebne są zmiany w prawie, które odblokują zatrzymane 22 lata temu tworzenie nowych parków narodowych. Tym bardziej, że zapowiadano rozszerzenie ochrony przyrody – w ostatnim z rządowych „Programów ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej wraz z planem działań”, uchwalonym na lata 2015-2020, również zidentyfikowano problem niewystarczającej ochrony zasobów przyrodniczych, podając: „Konieczne jest umocnienie systemu ochrony przyrody zarówno pod względem uregulowań prawnych, jak i dostosowania do planowych zadań. Wymaga tego system nadzoru nad siecią Natura 2000, który nie osiągnął pełnej funkcjonalności, zwłaszcza w zakresie wdrażania planów zadań ochrony/planów ochrony oraz działań kontrolnych. Potrzebne jest uzupełnienie sieci parków narodowych i rezerwatów w sposób, który zapewni ich reprezentatywność względem różnorodności zasobów przyrodniczych w kraju i zachowa tereny najcenniejsze”.

RPO zakłada, że realizacja wskazanych potrzeb nadal mieści się w priorytetach Rady Ministrów. Ma także nadzieję, że program na lata późniejsze zostanie wkrótce udostępniony – podaje RPO.

Rząd pracuje nad projektem ustawy o parkach narodowych.

Minister klimatu Anna Moskwa zapewnia, że zwiększy się kontrola społeczna nad tym zagadnieniem.

„W projekcie ustawy o parkach narodowych zaproponowano, by określanie granic odbywało się przy czynnym udziale zainteresowanych stron, w tym przedstawicieli samorządów, w procedurze konsultacji społecznych. Organ opracowujący projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie parku narodowego, w przypadku jego tworzenia, będzie zobowiązany do opracowania programu rozwoju regionu, ze wskazaniem źródeł finansowania określonych działań zawartych w programie. Program będzie opracowywany w procedurze konsultacji społecznych, a ponadto będzie podlegał opiniowaniu przez jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym, że program będzie opracowywany w procedurze konsultacji społecznych, wszyscy zainteresowani, w tym przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, będą mieli zapewnioną możliwość wpływu na jego treść. Program będzie przyjmowany uchwałą Rady Ministrów, co zapewni podstawę do jego realizacji, w tym umożliwi przeznaczenia przez Radę Ministrów środków na rzecz rozwoju jednostek samorządu terytorialnego” – zapewniła minister.

Posty powiązane

error: Content is protected !!