Scroll Top
zatopione łąki

Zbiornik Bzin jest planowany w miejscu dawnego zalewu.
Fot. Sabine z Pixabay

Zbiornik Bzin jest planowany w miejscu dawnego zalewu.
Fot. Sabine z Pixabay

Poprawia się poziom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców woj. świętokrzyskiego

Planowany zbiornik Bzin w Skarżysku-Kamiennej jest szansą na zwiększenie bezpieczeństwa wodnego mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Prace nad inwestycją, wpisaną w strategiczne dokumenty dotyczące gospodarki wodnej, stale postępują.

Wody Polskie ogłosiły postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy, który opracuje koncepcję programowo-przestrzenną i raport oddziaływania na środowisko. Planowany termin realizacji opracowania wynosi 16 miesięcy od podpisania umowy. Prace projektowe będą wstępem do budowy wielofunkcyjnego zbiornika w kolejnych latach.

– Ogłosiliśmy przetarg na wyłonienie wykonawcy, który opracuje koncepcję programowo-przestrzenną i raport oddziaływania na środowisko dla budowy zbiornika wodnego Bzin, co jest pierwszym, kluczowym krokiem dla realizacji tej złożonej inwestycji hydrotechnicznej — powiedział wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

Do 2027 r. ma zostać opracowana dokumentacja techniczna wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych oraz ma nastąpić wypłata odszkodowań za przejęte na rzecz skarbu państwa nieruchomości. Od 2027 r. będą wykonywane roboty budowlane. Zakończenie budowy zbiornika, zakładając niezakłóconą ciągłość realizacji poszczególnych etapów prac, planowane jest na 2032 r. Wartość całego projektu szacowana jest na 120 mln zł. Inwestycja jest ujęta w strategicznych dokumentach planistycznych dla gospodarki wodnej, w tym w drugiej aktualizacji Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, aktualizacji Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Wisły, Planu przeciwdziałania skutkom suszy i Programie przeciwdziałania niedoborowi wody, a także w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Zbiornik wodny Bzin zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców Skarżyska-Kamiennej

Podstawowym celem planowanego zbiornika wodnego Bzin będzie retencja powodziowa w okresie wezbrań. Zbiornik wykorzystany będzie do transformacji fali powodziowej rzeki Kamiennej w Skarżysku-Kamiennej, a także na odcinku do zbiornika Brody.

Ważna będzie również funkcja retencyjna. Zbiornik będzie magazynował wodę do celów gospodarczych i pokrycia niedoborów wody w rzece poniżej zbiornika w okresach suszy. Wiąże się to również z korzyściami środowiskowymi, gdyż jednym z zadań zbiornika będzie zapewnienie tzw. przepływu nienaruszalnego i poprawienie bilansu wodnego w zlewni poniżej zbiornika przez wyrównanie przepływów w okresach stanów niskich, czyli tzw. niżówek.

Zbiornik zabezpieczy również wodę do celów pożarowych, co będzie kolejnym elementem walki ze skutkami suszy. Dodatkowo obiekt będzie wyposażony w małą elektrownię wodną. Powstanie wielofunkcyjnego zbiornika wodnego Bzin wpisze się w działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu.

Redukcja zagrożenia powodziowego na skutek opadów nawalnych, retencja wód na czas suszy czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to większe bezpieczeństwo mieszkańców w dobie postępujących zmian klimatycznych.

Historyczne uwarunkowania

Zbiornik Bzin jest planowany w miejscu dawnego zalewu, który powstał ponad 200 lat temu w czasach dynamicznego rozwoju Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, kiedy to z inicjatywy Stanisława Staszica i Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego powstawały duże zakłady metalurgiczne wzdłuż rzeki Kamiennej. Idea odtworzenia akwenu zrodziła się na początku lat 70. XX wieku. Stwierdzono wtedy, że konieczna ochrona przeciwpowodziowa miasta przed zagrożeniem spowodowanym wylewaniem rzeki Kamiennej może być skutecznie zapewniona przez budowę zbiornika wodnego.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!