Scroll Top
samochód policji

Górna granica punktów karnych za jedno zdarzenie będzie wynosić 15.
Fot. Andrzej Rembowski z Pixabay

Górna granica punktów karnych za jedno zdarzenie będzie wynosić 15.
Fot. Andrzej Rembowski z Pixabay

Przepisy dotyczące utraty prawa jazdy prawidłowe?

Są skuteczne – wskazuje MSWiA, ale zapowiada oddanie ewidencji punktów karnych do Centralnej Ewidencji Kierowców i wdrożenie nieobowiązujących teraz przepisów.

Gdy kierujący dopuścił się jednym czynem dwóch lub większej liczby naruszeń, do ewidencji wpisuje się wszystkie popełnione naruszenia, przypisując każdemu  odpowiadającą mu liczbę punktów. A przecież można ustanowić ich górną granicę – tak, żeby uchronić kierowcę przed utratą prawa jazdy za jedno zdarzenie z kilkoma naruszeniami.

Uznał tak Rzecznik Praw Obywatelskich i wystąpił do MSWiA o zmianę przepisów,  aby chronić obywatela przed zbyt uznaniowym przyznawaniem punktów karnych.

„Zaproponowany przez Pana Rzecznika wąski i wybiórczy charakter zmian legislacyjnych należy oceniać jako nieuzasadniony z punktu widzenia potrzeby zapewnienia optymalnego poziomu ochrony życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu drogowego” – odpisało MSWiA. I dodało zapowiedź zmian, nad którymi pracuje.

Mniej ofiar na drogach

Obecne regulacje przyczyniły się do realizacji celów i założeń ustawodawcy, zwłaszcza prewencyjnych. Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce spadła w ciągu ostatnich 10 lat aż o 47% – w 2012 r. na polskich drogach zginęło 3571 osób, natomiast w 2022 r. – 1896. Z danych gromadzonych przez Komisję Europejską wynika, że w Polsce nastąpił znaczny spadek wskaźnika liczby zabitych w wypadkach drogowych w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców. W 2022 r. wyniósł on 51, natomiast jeszcze w 2019 r. wynosił 77 – podaje MSWiA i informuje, że resort cyfryzacji, w ramach CEK, przygotowuje nową ewidencję punktową, która zastąpi ewidencję prowadzoną przez Policję.

Policja odda system punktów karnych do CEK

„Nowa ewidencja punktowa będzie w przyszłości administrowana przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w ramach Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK), która funkcjonuje w systemie informatycznym CEPiK 2.0. Zauważony przez Pana Rzecznika nieobowiązujący przepis art. 98 uokp wprowadza nowe założenia punktowe oraz szereg innych unormowań z nimi powiązanych (np. dotyczących grupy tzw. młodych kierowców). Rozwiązanie to ma obsługiwać infrastruktura informatyczna obecnie przygotowywana przez resort cyfryzacji. Całość tej struktury w przyszłości będzie tworzyć zupełnie nowy system nadzoru nad kierującymi pojazdami” – zapowiada MSWiA.

Art. 98 ustawy o kierujących pojazdami nie stosuje się do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych, umożliwiających przekazywanie danych na zasadach określonych w Prawie o ruchu drogowym.

Po jego wejściu w życie m.in. będą stosowane następujące zasady:

  • Kierowca lub osoba posiadająca pozwolenie na kierowanie tramwajem, która kierując pojazdem popełniła naruszenie przepisów ruchu drogowego stwierdzone mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym, otrzymuje punkty odpowiadające temu naruszeniu z dniem uprawomocnienia się rozstrzygnięcia.
  • Naruszeniu, o którym mowa w ust. 1, odpowiada określona liczba punktów w skali od 1 do 15 w zależności od stopnia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i wagi naruszenia.
  • W przypadku jednoczesnego popełnienia kilku naruszeń przez osobę, o której mowa w ust. 1, punkty im odpowiadające sumuje się. Jeżeli suma punktów odpowiadających naruszeniom przekracza 15, osoba ta otrzymuje 15 punktów.
  • Informacje o otrzymanej liczbie punktów zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców usuwa się m.in. :

1) z upływem 1 roku od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia, pod warunkiem uzyskania informacji o uiszczeniu grzywny za naruszenie;

2) po uzyskaniu informacji o ukończeniu przez kierowcę kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

3) z upływem 1 roku od daty wydania ostatecznego orzeczenia o umorzeniu należności z tytułu grzywny za naruszenie.

Posty powiązane

error: Content is protected !!