Scroll Top
prosięta locha

Kto otrzyma nową pomoc zapowiadaną przez rząd?
Fot. benj500 z Pixabay

Kto otrzyma nową pomoc zapowiadaną przez rząd?
Fot. benj500 z Pixabay

100 do nowo narodzonej świni i nowe dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego?

Taką pomoc zapowiada rząd – projektu rozporządzenia przyjętego podczas wczorajszego posiedzenia jednak jeszcze nie opublikowano.

Informacja prasowa po posiedzeniu rządu zapowiada nowe formy pomocy dla rolników:

“Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu programów pomocy producentom rolnym, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Rząd podjął kolejne decyzje dotyczące pomocy rolnikom, którzy utracili swoje dochody w związku z wojną na Ukrainie. Przyjęte rozwiązania mają na celu uruchomienie nowych form pomocy – dopłat dla producentów świń oraz do powierzchni gruntów ornych. Pomoc zostanie przekazana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jeszcze w tym roku.

Najważniejsze rozwiązania

ARiMR będzie udzielać pomocy producentom świń:

którym został nadany numer identyfikacyjny;

będącym mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem;

którzy w dniu 15 marca 2023 r. prowadzili gospodarstwo, w którym były utrzymywane świnie;

którzy zgłosili ARiMR do 31 sierpnia 2023 r. oznakowanie świń urodzonych w ich gospodarstwie od 15 marca 2023 r. do 15 sierpnia 2023 r.

Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta rolnego, złożony do 31 sierpnia 2023 r. do biura ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

Pomoc będzie wynosiła 100 zł do każdej  sztuki świni, jednak nie więcej niż 500 000 zł dla producenta świń.

ARiMR będzie udzielać dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, w plonie głównym. O powyższą pomoc będą mogli ubiegać się producenci rolni:

którym został nadany numer identyfikacyjny;

którzy zakupili od 15 lipca 2022 r. do 15 czerwca 2023 r. materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych;

którzy posiadają gospodarstwo rolne.

Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta rolnego, złożony do 14 sierpnia 2023 r. do biura ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn stawki pomocy i deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku, z wyłączeniem upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon, jednak nie większej niż 50 ha. Wysokości stawek pomocy:

200 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami  pastewnymi;

300 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi z wyłączeniem soi;

500 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych soją;

1200 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsadzonych ziemniakami.

Pomoc będzie udzielana producentom rolnym, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, dlatego zostanie notyfikowana Komisji Europejskiej jako zgodna z komunikatem Komisji „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy (2023/C 101/03).

Pomoc ta będzie mogła być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej.”

Tyle informacja opublikowana po posiedzeniu rządu.

Na ile zapowiedziana pomoc jest nowa i ilu rolnikom okaże się przydatna? Zobaczymy po opublikowaniu projektu rozporządzenia.

Posty powiązane

error: Content is protected !!