Scroll Top
kukurydza

200 zł na suszenie kukurydzy z 2022 r.
Fot. PublicDomainPictures z Pixabay

200 zł na suszenie kukurydzy z 2022 r.
Fot. PublicDomainPictures z Pixabay

200 do tony mokrej kukurydzy

Nowy rodzaj pomocy dla podmiotów skupujących mokrą kukurydzę to jedna z kilku zmian wprowadzanych w zakresie pomocy udzielanej rolnikom za pośrednictwem ARiMR.

Znów „z nagła” i bez konsultacji Ministerstwo Rolnictwa wprowadziło zmiany w zasadach udzielania pomocy dla rolników i firm ich obsługujących (skup i obrót zbożem). Projekt zamieszczono w systemie rcl 7 lipca, a rozporządzenie z 5 lipca opublikowano 7 lipca w Dzienniku Ustaw i po 7 dniach od opublikowania (czyli 15 lipca) wejdzie w życie.

W tym kolejnym rozporządzeniu Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadzono:

– rozszerzenie o konie katalogu zwierząt gospodarskich, których unieszkodliwienie podmioty utylizacyjne są obowiązane zgłosić zgodnie z przepisami o systemie IRZ,

– uzależnienie wysokości pożyczek dla producentów świń na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem przez tego producenta działalności rolniczej na obszarach z ograniczeniami w związku z ASF, od wielkości stada w 2020 r. (a nie 2018, jak obecnie),

– umożliwienie podmiotom realizującym usługi w zakresie transportu zbóż lub rzepaku do portów nadbałtyckich przy ubieganiu się o pomoc dokumentowania nabycia zbóż i rzepaku zestawieniem faktur,

– wydłużenie do dnia 15 lipca 2023 r. terminu sprzedaży pszenicy lub gryki, pozwalającego na ubieganie się o pomoc,

– objęcie dofinansowaniem zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez dokonanego do dnia 15 maja 2023 r. zamiast do dnia 31 marca 2023 r. i jednoczesne wydłużenie naboru wniosków do dnia 31 lipca 2023 r. (obecnie do dnia 14 lipca),

– wprowadzenie możliwości ubiegania się o pomoc przez podmioty prowadzące działalność w zakresie skupu zbóż lub obrotu zbożem, które poniosły dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. „Dzięki prowadzonemu przez te firmy skupowi rolnicy w kraju mogli sprzedać mokre ziarno od razu po zbiorach w celu wysuszenia. W przeciwnym razie ziarno to uległoby zepsuciu” – wyjaśniono w uzasadnieniu, dodając argument o ponoszeniu kosztów suszenia i magazynowania mokrej kukurydzy. Na pomoc mogą liczyć skupujący od dnia 15 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., mokrą kukurydzę i sprzedający ją po 15 marca 2023 r. Wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn stawki pomocy 200 zł i liczby ton mokrej kukurydzy nabytej od dnia 15 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., jednak nie więcej niż iloczyn liczby ton kukurydzy sprzedanej po dniu 15 marca 2023 r. i współczynnika 1,25. Współczynnik ma na celu porównanie tonażu kukurydzy mokrej i suchej. Na ten rodzaj pomocy jest 240 mln zł, jeśli limit zostanie przekroczony, zastosowany ma być współczynnik korygujący. Wnioski o pomoc składa się raz do dnia 31 sierpnia 2023 r. Pomoc ta będzie wymagała notyfikacji Komisji Europejskiej.

Posty powiązane

error: Content is protected !!