Scroll Top
kukurydza

Czy tym razem uda się udzielić pomocy na rynku kukurydzy?
Fot. 1195798 z Pixabay

Czy tym razem uda się udzielić pomocy na rynku kukurydzy?
Fot. 1195798 z Pixabay

80 proc. zaległej należności za kukurydzę zapłaci państwo

To kolejna próba pomocy na rynku kukurydzy – tym razem ma nastąpić częściowa zapłata z budżetu państwa należności za skupione ziarno.

Miała być zapłata firmom za suszenie mokrej kukurydzy.

Więcej:

200 zł do tony mokrej kukurydzy

Nie nastąpiła, wciąż trwa usiłowanie notyfikacji tej formy pomocy. Tymczasem zaproponowano wydłużenie terminu składania wniosków o tę pomoc do 29 września (miało zakończyć się 31 sierpnia, ale nie rozpoczęto go).

Więcej:

Senacka Komisja Rolnictwa o sytuacji na rynku zbóż

Jest natomiast groźba upadłości dla firm skupujących kukurydzę i niemożność uiszczenia przez nie należności za odebraną od rolników kukurydzę.

Stąd zapowiedź kolejnej formy pomocy – ma ubiec możliwość skorzystania z Funduszu Ochrony Rolnictwa,  co jest możliwe dopiero po stwierdzeniu upadłości. Aby umożliwić rolnikom szybsze uzyskanie zaległej zapłaty, rząd proponuje pomoc w postaci uiszczenia 80 proc. należności z budżetu państwa.

Ta forma pomocy też wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej.

Kto otrzyma pomoc?

Pomoc przysługuje producentowi rolnemu:

1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w  rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 2022/2472;

3) który w 2022 r. uprawiał kukurydzę i otrzymał za ten rok płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z tego tytułu;

4) któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;

5) który na dzień 31 sierpnia 2023 r. nie spełniał warunków do ubiegania się o rekompensatę na podstawie przepisów o Funduszu Ochrony Rolnictwa;

6) który w 2022 r. lub w 2023 r. co najmniej raz nie otrzymał zapłaty za sprzedaną kukurydzę:

a) w związku z wydaniem postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, lub wydaniem postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, lub otwarciem likwidacji wobec podmiotu, któremu producent rolny sprzedał kukurydzę, albo

b) w związku z umieszczeniem podmiotu, który nabył od producenta rolnego kukurydzę na liście wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym albo restrukturyzacyjnym, albo

c) od podmiotu, któremu sprzedał kukurydzę i który posiada dokument potwierdzający istnienie wierzytelności wobec podmiotu, wobec którego wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, lub wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, lub otwarto likwidację.

Jakie zasady płatności?

Jeśli złożone wnioski przekroczą kwotę 200 mln zł (z rezerwy celowej poz. 72), do obliczenia wysokości tej pomocy stosować się będzie współczynnik korygujący.

Jak zastrzeżono, w przypadku, gdy producent rolny po otrzymaniu pomocy uzyska zapłatę za sprzedaną kukurydzę lub otrzyma rekompensatę na podstawie przepisów o Funduszu Ochrony Rolnictwa, której wysokość łącznie z pomocą otrzymaną na podstawie projektowanych przepisów przekroczy 100% niezapłaconej kwoty, będzie obowiązany do bezzwłocznego zwrotu pomocy na rachunek Agencji w wysokości stanowiącej różnicę między sumą otrzymanej zapłaty za sprzedaną kukurydzę lub otrzymanej rekompensaty na podstawie przepisów o Funduszu Ochrony Rolnictwa i otrzymanej pomocy a niezapłaconą przez podmiot skupujący kwotą.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!