Scroll Top
dzierżawa dopłaty bezpośrednie

Jak powstrzymać właścicieli ziemi od występowania o dopłaty?
Fot. RoboAdvisor z Pixabay

Jak powstrzymać właścicieli ziemi od występowania o dopłaty?
Fot. RoboAdvisor z Pixabay

Aktywny rolnik a właściciel ziemi

Czy powinien być wprowadzony obowiązek zawierania pisemnej umowy dzierżawy i okazywania jej – a więc i kontrolowania – w ARiMR w związku z wnioskowaniem o dopłaty?

Tylko co to zmieni? Czy ARiMR powinna może kontrolować, kto uprawia ziemię, na którą są wypłacane dopłaty? Tylko jak miałaby to robić? Jak osiągnąć stan, w którym o dopłaty wnioskowaliby tylko ci, którzy uprawiają ziemię?

Pseudorolnik czy nieaktywny rolnik?

Wciąż duża grupa osób myli rolnika aktywnego zawodowo z pseudorolnikiem, tj. osobą pobierającą dopłaty na posiadaną ziemię, której sama nie uprawia, ale którą wydzierżawia innym.

Trzeba przypomnieć, że dopłaty przysługują nie właścicielowi ziemi, ale właśnie temu, kto ją uprawia.

Czerpanie dochodu z ziemi a jej posiadanie

„Aktywny rolnik” w rozumieniu WPR to kwestia ekonomiczna, dochodowa – polega na wyliczeniu udziału przychodów z rolnictwa w całości przychodów – wyjaśniła w sejmowej KRiRW, jeszcze podczas negocjacji KPS, dyrektor Departamentu Płatności Obszarowych MRiRW Joanna Czapla. Kwestia posiadania ziemi i dzierżawy to natomiast inna sprawa – kwestia własności. Uprawniony do pobierania płatności bezpośrednich jest posiadacz zależny – czyli ten, kto faktycznie użytkuje ziemię. Obecnie nie ma wymogu weryfikowania umowy upoważniającej do użytkowania ziemi – wskazała.

Czy zatem osoby wciąż domagające się weryfikowania „aktywności rolnika” dążą do wprowadzenia obowiązku posiadania umowy dzierżawy i weryfikowania przez ARiMR, kto uprawia ziemię, na którą są wypłacane dopłaty?

Aktywny rolnik wg Planu Strategicznego dla WPR

Rolnik, którego kwota płatności bezpośrednich za rok poprzedni nie przekracza 5 tys. EUR będzie uznany automatycznie za aktywnego.

Natomiast wtedy, gdy kwota płatności bezpośrednich przekracza 5 tys. euro rolnik jest uznawany za aktywnego, jeżeli nie prowadzi żadnej  z działalności wymienionej na negatywnej liście. Jednak nawet w tym przypadku rolnik może zostać uznany za aktywnego, jeżeli udokumentuje, że:

– jego przychód z działalności rolniczej stanowi co najmniej 1/3 całego przychodu w gospodarstwie, lub

– roczna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 5% całości przychodów z działalności pozarolniczej, lub

– główną działalność gospodarczą lub przedmiot działalności stanowi wykonywanie działalności rolniczej (w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej działalność rolnicza tego rolnika została wskazana jako główna lub dokumenty z KRS lub REGON potwierdzą, że wykonywana przez rolnika działalność rolnicza stanowi główną działalność gospodarczą).

Lista negatywna

Za rolników nieaktywnych, co do zasady, uznawane będą podmioty:

– administrujące portami lotniczymi

– administrujące wodociągami

– administrujące trwałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi

– świadczące usługi przewozu kolejowego

– świadczące usługi w zakresie obrotu nieruchomościami.

Interwencje realizowane w formie płatności bezpośrednich oraz płatności ONW będą przyznawane wyłącznie rolnikom aktywnym zawodowo – zakłada Plan Strategiczny dla WPR.

Posty powiązane

error: Content is protected !!