Scroll Top
krowa Alpy

94,8% gospodarstw rolnych w UE klasyfikuje się jako gospodarstwa rodzinne.
Fot. Jerzy Górecki z Pixabay

94,8% gospodarstw rolnych w UE klasyfikuje się jako gospodarstwa rodzinne.
Fot. Jerzy Górecki z Pixabay

14,4 proc. unijnych gospodarstw jest w Polsce

W UE dominują małe gospodarstwa – aż dwie trzecie ma powierzchnię mniejszą niż 5 ha, a średnia powierzchnia to 17,4 ha.

23 października Eurostat podał dane z 2020 roku, dotyczące rolnictwa.

W 2020 r. w UE było 9,1 mln gospodarstw rolnych, z czego około dwie trzecie (63,8%) miało powierzchnię mniejszą niż 5 ha. Wykorzystywały do ​​produkcji rolnej 157 mln hektarów gruntów, co stanowi 38% całkowitej powierzchni gruntów w UE.

Liczba gospodarstw w UE gwałtownie spada, lecz ilość gruntów wykorzystywanych do produkcji pozostaje stała – podano.

Gospodarstwa rolne zarządzały nieco mniej niż połową (46,4%) całkowitej powierzchni gruntów UE – dwiema piątymi (38,4%) całkowitej powierzchni gruntów UE w formie użytków rolnych (157,4 mln ha), ale także gruntami jako terenami zalesionymi (5,9%) i innymi gruntami rolnymi nieużytkowanymi rolniczo (2,2% ).

Francja (27,4 mln ha) i Hiszpania (23,9 mln ha) miały największe użytkowane użytki rolne w UE w 2020 r., odpowiednio 17,4% i 15,2% całkowitej powierzchni UE. Ponad 10 mln hektarów użytków rolnych znajdowało się także w Niemczech (16,6 mln ha, co stanowi 10,5% całkowitej powierzchni użytków rolnych w UE), Polsce (14,8 mln ha, tj. 9,4% całkowitej powierzchni użytków rolnych w UE), Rumunii (12,8 mln ha, tj. 8,1%). %) i Włochy (12,5 mln hektarów, czyli 8,0 %).

Gospodarstwa różnej wielkości

Aż 2,9 mln (co stanowi 31,8%) unijnych gospodarstw znajdowało się w Rumunii, gdzie było ponad dwukrotnie więcej gospodarstw, niż w kolejnym państwie członkowskim – gospodarstw w Polsce było 1,3 mln (co stanowi 14,4% ogółu gospodarstw w UE), we Włoszech – 1,1 mln (12,5%), a w Hiszpanii – 0,9 mln (10,1%).

„Te małe gospodarstwa mogą odegrać ważną rolę w zmniejszaniu ryzyka ubóstwa na obszarach wiejskich, zapewniając dodatkowy dochód i żywność” – zauważono przy tym.

7,5% gospodarstw w UE miało powierzchnię 50 ha lub więcej i uprawiało dwie trzecie (68,2%) użytków rolnych UE (UR).

Chociaż średnia wielkość gospodarstwa rolnego w UE w 2020 r. wynosiła 17,4 ha, tylko ok. 18% gospodarstw było tej wielkości lub większych.

Spośród 9,1 mln gospodarstw w UE 3,3 mln osiągało standardową produkcję poniżej 2 000 EUR rocznie i odpowiadało jedynie za 1% całkowitej produkcji gospodarczej rolnictwa w UE. Te bardzo małe gospodarstwa znajdują się na krańcu skali rolnictwa produkując na własne potrzeby; około dwie trzecie takich gospodarstw w UE skonsumowało w 2016 r. ponad połowę swojej produkcji.

Rodzinne dominują

94,8% gospodarstw rolnych w UE klasyfikuje się jako gospodarstwa rodzinne, definiowane jako gospodarstwa, w których co najmniej 50% regularnej siły roboczej w rolnictwie stanowią członkowie rodziny.

We wszystkich państwach członkowskich dominującym typem gospodarstw były gospodarstwa rodzinne.

We Francji, podobnie jak w Estonii (33,8 %), istniała znaczna mniejszość gospodarstw nierodzinnych (42,3% z 0,4 mln gospodarstw).

Różna produkcja

W 2020 r. prawie sześć na dziesięć gospodarstw rolnych (58,3 %) w UE można było zaliczyć do gospodarstw specjalizujących się w uprawach.

Jedną piątą (21,6 %) gospodarstw w UE stanowiły specjalistyczne gospodarstwa hodowlane, przy czym najliczniej w tej grupie reprezentowane były specjalistyczne gospodarstwa mleczne (5,1 %) oraz specjalistyczna hodowla i tucz bydła (4,2 %).

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!