Scroll Top
kolczyk ucho krowa

Zmieni się zakres informacji zawartych w komputerowej bazie danych ARiMR.
Fot. Mabel Amber z Pixabay

Zmieni się zakres informacji zawartych w komputerowej bazie danych ARiMR.
Fot. Mabel Amber z Pixabay

Będą zmiany w systemie identyfikacji zwierząt prowadzonym w ARiMR

MRiRW przygotowało rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w komputerowej bazie danych.

Projektowane rozporządzenie ma na celu ujednolicenie szczegółowych informacji gromadzonych w komputerowej bazie danych, dotyczących utrzymywanego bydła, wielbłądowatych, jeleniowatych, owiec, kóz, świń, koniowatych oraz zakładów drobiu, z procesem wprowadzania tych informacji – uzasadniono.

Zmieniono zasadę informowania o miejscu umieszczenia elektronicznych identyfikatorów: zamieniono wyrażenie „elektroniczny identyfikator” na „wszczepiany transponder” w odniesieniu do miejsca umieszczenia zastosowanego środka identyfikacji.
„Elektroniczne identyfikatory to kolczyki elektroniczne, elektroniczne opaski, kapsułki dożwaczowe (bolusy) oraz wszczepiane transpondery. Wprowadzona zmiana wyłączy z obowiązku wskazanie, na którym uchu został założony kolczyk elektroniczny, na którą pęcinę została założona elektroniczna opaska (zarówno kolczyk elektroniczny, jak opaska elektroniczna są widoczne na zwierzęciu), lub wskazanie lokalizacji kapsułki ceramicznej (bolusa), która jest aplikowana przeżuwaczom wyłącznie do żwacza”  uzasadniono, dodając, że w przypadku wszczepianego transpondera wskazanie miejsca jego umieszczenia jest zasadne, gdyż może on być umieszczony w dwóch miejscach.

W komputerowej bazie danych możliwe będzie zamieszczenie nowego typu zdarzenia w katalogu zdarzeń zwierzęcych informującego o „śmierci zwierzęcia w innych okolicznościach” niż padnięcie, zabicie, poddanie ubojowi lub poddanie zwierzęcia ubojowi z nakazu powiatowego lekarza weterynarii, co umożliwi umieszczenie w komputerowej bazie danych informacji o śmierci zwierzęcia np. zagryzionego przez wilki.

Wprowadzono dodatkowy typ zdarzenia w katalogu zdarzeń dla rzeźni: „ubój po przemieszczeniu zwierzęcia do rzeźni z państwa członkowskiego albo z państwa trzeciego”.

Wprowadzono dodatkową klasyfikację w opisie modelu produkcji świń w danej siedzibie stada: „produkcja świń przeznaczonych wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny”.

Będzie też możliwość zarejestrowania dodatkowych informacji w odniesieniu do właścicieli koniowatych, dotyczących numeru identyfikacyjnego w ewidencji producentów, jeżeli został nadany, imienia i nazwiska albo nazwy, numeru PESEL albo numeru REGON i numeru NIP właściciela koniowatego, o ile zostały nadane. Możliwe stanie się dodanie informacji, że posiadacz koniowatego dokonujący zgłoszenia do komputerowej bazy danych działa w porozumieniu z właścicielem koniowatego, jeżeli dotyczy.

Wprowadzono również nową klasyfikację „inny” w opisie systemu utrzymywania drobiu w zakładzie drobiu. Zmiana umożliwi gromadzenie informacji w komputerowej bazie danych o zakładach drobiu, w których prowadzona jest inkubacja i wylęg jaj w celu dostarczania jaj wylęgowych lub piskląt jednodniowych, co przy obecnym opisie klasyfikacji systemu utrzymywania (ekologiczny, wolnowybiegowy, ściółkowy, klatkowy) nie jest możliwe.

Projekt rozporządzenia wprowadza również dodatkowy zakres gromadzonych danych dotyczących informacji o przekazaniu jaj wylęgowych lub zwłok ptaków na inne cele do podmiotu innego niż zakład przetwórczy lub spalarnia (np. do zakładów wytwarzających karmę dla zwierząt futerkowych).

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Posty powiązane

error: Content is protected !!