Scroll Top
old-couple-gda928954e_1920

Zmiany w emeryturach to też zmiany w składkach
Fot. Ernesto Velázquez z Pixabay

Zmiany w emeryturach to też zmiany w składkach
Fot. Ernesto Velázquez z Pixabay

Będzie wyższa emerytura, ale i wyższa składka emerytalna

Ciesząc się z wyższej emerytury w przyszłości trzeba mieć świadomość znacznego zwiększenia opłacanej teraz składki emerytalnej.

Obecnie, mówiąc o emeryturze podstawowej, rozumie się kwotę 882,56 zł miesięcznie, która podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy. Po przyjętej wczoraj przez rząd nowelizacji, przez emeryturę podstawową rozumieć się będzie kwotę najniższej emerytury, określoną  w przepisach emerytalnych.

Pełna radość?

Od 1 marca 2022 r. emerytura podstawowa wynosi 1084,58 zł,  a najniższa emerytura to 1338,44 zł.

Planowany wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalnych w roku 2023 to 13,8 proc. Dla rolników-emerytów oznacza to wiosenny wzrost emerytur o ok. połowę.

Najniższą kwotę świadczeń – od 1.300,01 zł  do 1.400,00 zł – otrzymuje 796 021 osób, co stanowi ok. 80% osób uprawnionych do takich świadczeń. Przeciętna wysokość rolniczego świadczenia emerytalno-rentowego w I półroczu br. wynosi 1.367,24 zł. Uprawnionych do świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych jest 971 000 osób.

Nie tylko emeryci skorzystają: emerytura podstawowa stanowi podstawę wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych rolniczych, gdyż świadczenia te wypłaca się w kwocie odpowiadającej iloczynowi wskaźnika wymiaru ustalanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników i aktualnej emerytury podstawowej.

Ale jest też druga strona medalu: nastąpi podwyższenie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, gdyż kwartalna składka podstawowa za każdego ubezpieczonego wynosi 10% emerytury podstawowej. O czym trzeba pamiętać, zwłaszcza mając jeszcze dużo czasu do emerytury.

Więcej:

Emerytura podstawowa rolnika równa najniższej, a wyższa składka to wyższa emerytura

W przyjętym wczoraj przez rząd projekcie dokonano następującego wyliczenia przychodów i kosztów Funduszu Emerytalno-Rentowego dla 2021 roku:

a) przychody ze składek (wpływy) – 1.445 mln zł,

b) dotacja z budżetu państwa do FER – 18.367 mln zł,

c) łączne koszty FER – 19.975 mln zł,

d) średnia emerytura rolnicza – 1324,82 zł.

Przychody FER w ciągu kolejnych 10 lat oszacowano natomiast na 52.352,361 mln zł, a w nadchodzącym roku mają wynieść 3.414,978 mln zł. W  ostatnim, dziesiątym roku, oszacowano je już na 6.428,815 mln zł.

Wzrost jest więc znaczący, a trzeba pamiętać, że mamy kolejny już trudny rok dla rolników. Dla wielu rodzin opłacenie już obecnej składki było dużym wysiłkiem.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach rolniczych, jeżeli wysokość składki jest uzależniona od wysokości emerytury podstawowej, przy obliczaniu wysokości składki przyjmuje się kwotę emerytury podstawowej obowiązującą w ostatnim miesiącu poprzedniego kwartału. Trochę więc potrwa, zanim opłacający składkę odczują zmianę w swoich wydatkach. Czy dlatego – prezentując projekt – nikt nie wspomina o podniesieniu wysokości składek płaconych przez rolników na KRUS?

Skorzystają też opłacający dodatkową lub podwójną stawkę na ubezpieczenie

Jest ok. 97 tys. osób uprawnionych do emerytury rolniczej, które w trakcie aktywności zawodowej opłacały składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnej wysokości z tytułu prowadzenia oprócz działalności rolniczej też dodatkowo pozarolniczej działalności gospodarczej lub składkę dodatkową z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych.

Osobom opłacającym zwiększoną składkę teraz przysługiwać będzie, oprócz części składkowej w wysokości 1%, dodatek  do emerytury rolniczej w wysokości 0,5% emerytury podstawowej za każdy rok opłacania podwójnej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Osobom, którym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ustalono prawo do emerytury rolniczej, dodatek taki przysługuje od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, a ustalenie prawa do dodatku następuje w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Posty powiązane

error: Content is protected !!