Scroll Top
euro banknot na trawie

53,8 miliarda euro przeznaczono na Wspólną Politykę Rolną w 2025 roku.
Fot. Alexas z Pixabay

53,8 miliarda euro przeznaczono na Wspólną Politykę Rolną w 2025 roku.
Fot. Alexas z Pixabay

Budżet UE na 2025 rok przyjęty przez KE 53,8 miliarda euro na WPR

Komisja Europejska zaproponowała wczoraj roczny budżet UE na rok 2025 w wysokości 199,7 mld euro. Budżet zostanie uzupełniony wypłatami w ramach NextGenerationEU o szacunkowej wartości 72 miliardów euro.

Ta znaczna koperta finansowa pomoże UE w realizacji jej priorytetów politycznych przy jednoczesnym uwzględnieniu zmian uzgodnionych w ramach śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych (WRF) w lutym 2024 r.

Projekt  budżetu UE na rok 2025 uwzględnia  wydatki objęte środkami w ramach wieloletnich pułapów budżetowych, finansowane ze środków własnych. Uzupełniają je  wydatki w ramach NextGenerationEU, finansowane z pożyczek na rynkach kapitałowych.

Dla budżetu „podstawowego” w projekcie budżetu proponuje się dwie kwoty dla każdego programu – zobowiązania i płatności. „Zobowiązania” odnoszą się do finansowania, które można uzgodnić w umowach w danym roku; oraz „płatności” do faktycznie wypłaconych pieniędzy. Wszystkie kwoty podane są w cenach bieżących.

Projekt budżetu na rok 2025 kieruje fundusze tam, gdzie mogą one przynieść największe korzyści, we współpracy i zgodnie z potrzebami państw członkowskich UE i naszych partnerów na całym świecie, aby uczynić Europę bardziej odporną i gotową na przyszłość, z korzyścią dla obywateli UE i biznesu. Zostanie to osiągnięte poprzez wspieranie transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz tworzenie miejsc pracy, przy jednoczesnym wzmocnieniu strategicznej autonomii i roli globalnej Europy. Umożliwi wsparcie kluczowych technologii krytycznych za pośrednictwem platformy technologii strategicznych dla Europy (STEP).

Projekt budżetu na 2025 r. zapewni także – zgodnie ze śródokresową rewizją WRF – dalsze wsparcie dla uchodźców syryjskich w Turcji i w całym regionie, w południowym sąsiedztwie, w tym w zewnętrznym wymiarze migracji, a także na Bałkanach Zachodnich. Co najważniejsze, zapewni Ukrainie stabilne i przewidywalne wsparcie.

Komisja proponuje przeznaczyć następujące kwoty na różne priorytety UE (w zobowiązaniach):

 • 53,8 miliarda euro na Wspólną Politykę Rolną i 0,9 miliarda euro na Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury dla europejskich rolników i rybaków, ale także na wzmocnienie odporności sektora rolno-spożywczego i rybołówstwa oraz zapewnienie niezbędnej przestrzeni na wypadek kryzysu.
 • 49,2 mld euro na rozwój regionalny i spójność regionalną w celu wspierania spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, a także infrastruktury wspierającej transformację ekologiczną i projekty priorytetowe Unii.
 • 16,3 mld euro na wsparcie partnerów i interesów na świecie, z czego m.in. 10,9 mld euro w ramach Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – Globalna Europa (NDICI – Global Europe), 2,2 mld euro na Instrument Pomocy Pomoc akcesyjna (IPA III) i 0,5 miliarda euro na Instrument Wzrostu dla Bałkanów Zachodnich, a także 1,9 miliarda euro na pomoc humanitarną (HUMA).
 • Dalsze 4,3 miliarda euro będzie dostępne w postaci dotacji w ramach instrumentu finansowego na rzecz Ukrainy, uzupełnionych pożyczkami o wartości 10,9 miliarda euro.
 • 13,5 mld euro na badania naukowe i innowacje, z czego głównie 12,7 mld euro na „Horyzont Europa”, sztandarowy program badawczy Unii. Projekt budżetu obejmuje także finansowanie europejskiej ustawy o żetonach w ramach programu „Horyzont Europa” oraz poprzez przesunięcia z innych programów.
 • 4,6 mld euro na europejskie inwestycje strategiczne, z czego na przykład 2,8 mld euro na instrument „Łącząc Europę” mający na celu poprawę infrastruktury transgranicznej, 1,1 mld euro na program „Cyfrowa Europa” mający na celu kształtowanie cyfrowej przyszłości Unii oraz 378 mln euro na InvestEU dla kluczowych priorytetów (badania i innowacje, bliźniacza transformacja ekologiczna i cyfrowa, sektor zdrowia i technologie strategiczne).
 • 2,1 miliarda euro na wydatki przeznaczone na przestrzeń kosmiczną, głównie na Europejski Program Kosmiczny, który połączy działania Unii w tej strategicznej dziedzinie.
 • 11,8 miliarda euro na odporność i wartości , z czego między innymi 5,2 miliarda euro na rosnące koszty pożyczek dla NGEU, 4 miliardy euro na program Erasmus+ na tworzenie możliwości w zakresie edukacji i mobilności dla ludzi, 352 miliony euro na wsparcie artystów i twórców w całej Europie oraz 235 mln euro na promowanie sprawiedliwości, praw i wartości.
 • 2,4 miliarda euro na działania na rzecz środowiska i klimatu, z czego głównie 771 milionów euro na program LIFE mający na celu wsparcie łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz 1,5 miliarda euro na Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, aby zapewnić wszystkim korzyści z zielonej transformacji.
 • 2,7 miliarda euro na ochronę naszych granic, z czego głównie 1,4 miliarda euro na Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IBMF) i 997 milionów euro (całkowity wkład UE) na Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).
 • 2,1 miliarda euro na wydatki związane z migracją w UE, z czego głównie 1,9 miliarda euro na wsparcie migrantów i osób ubiegających się o azyl zgodnie z naszymi wartościami i priorytetami.
 • 1,8 miliarda euro na sprostanie wyzwaniom związanym z obronnością, z czego głównie 1,4 miliarda euro na wsparcie rozwoju zdolności i badań w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego (EFR) oraz 244,5 miliona euro na wsparcie mobilności wojskowej.
 • 977 mln euro na zapewnienie funkcjonowania jednolitego rynku, w tym 613 mln euro na Program jednolitego rynku i 205 mln euro na prace w zakresie zwalczania nadużyć finansowych, podatków i ceł.
 • 583 mln euro na rzecz EU4Health, aby zapewnić kompleksową reakcję zdrowotną na potrzeby ludzi, a także 203 mln euro na rzecz Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (rescEU), aby móc szybko udostępnić pomoc operacyjną w przypadku kryzysu.
 • 784 mln euro na bezpieczeństwo, z czego w szczególności 334 mln euro na Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISF), który będzie zwalczał terroryzm, radykalizację, przestępczość zorganizowaną i cyberprzestępczość.
 • 196 mln euro na bezpieczne połączenia satelitarne w ramach nowego unijnego programu na rzecz bezpiecznej łączności.

Projekt budżetu na rok 2025 stanowi część długoterminowego budżetu Unii przyjętego pod koniec  2020 r. i zmienionego w lutym 2024 r., obejmującego późniejsze dostosowania techniczne, i ma na celu przekształcenie jego priorytetów w konkretne roczne rezultaty.

Budżet roczny na rok 2025 będzie musiał zostać formalnie przyjęty przez władzę budżetową przed końcem roku.

– Budżet UE w dalszym ciągu zapewnia Europie środki umożliwiające sprostanie obecnym i przyszłym wyzwaniom, w szczególności poprzez wspieranie transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz zwiększanie ogólnej odporności Unii. Udało nam się również wzmocnić naszą pozycję zewnętrzną: średniookresowy przegląd WRF był niezbędny, aby umożliwić naszej Unii stabilną reakcję na konsekwencje rosyjskiej wojny agresywnej na Ukrainie oraz wzmocnić naszą zdolność reagowania na klęski żywiołowe i dostarczać odpowiedzi na globalną konkurencję w zakresie kluczowych technologii krytycznych – stwierdził Johannes Hahn, komisarz ds. budżetu i administracji.

 

 

Źródło informacji: komunikat prasowy KE

Posty powiązane

error: Content is protected !!