Scroll Top
pszenica na polu

Czy to dobry czas na zmianę zasad obliczania czynszu dzierżawnego z punktu widzenia rolników?
Fot. Ylanite Koppens z Pixabay

Czy to dobry czas na zmianę zasad obliczania czynszu dzierżawnego z punktu widzenia rolników?
Fot. Ylanite Koppens z Pixabay

Czynsz dzierżawny z ZWRSP będzie spłaszczony

Zmiana sposobu obliczania czynszu dzierżawnego oraz rozszerzenie zakresu nieruchomości, od których pobierany będzie czynsz – to zmiany proponowane w przygotowanym rozporządzeniu.

Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu ministra rolnictwa zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa są konsekwencją zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1933).

Przede wszystkim należność z tytułu czynszu określonego w umowie jako równowartość pieniężna odpowiedniej ilości pszenicy ustalana będzie od 1 stycznia 2024 roku na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za jedenaście kwartałów poprzedzających półrocze roku kalendarzowego, w którym przypada termin płatności czynszu – a nie tylko w półroczu roku kalendarzowego poprzedzającym termin płatności czynszu, jak obecnie.

Więcej:

Czynsz dzierżawny na nowych zasadach

Drugą zmianą jest to, że z pobierania czynszu nie będą wyłączone użytki rolne klasy VI i VIz wydzierżawiane na cele związane z działalnością pozarolniczą – do tej pory czynsz nie był pobierany za użytki rolne klasy VI i VIz, niezależnie od celów, na jakie zostały wydzierżawione.

W 2022 r. zawarto 3819 umów dzierżawy nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

O ile wydłużenie okresu, z którego cena pszenicy jest brana pod uwagę przy określaniu wysokości czynszu, wydaje się czynnikiem słusznie stabilizującym wysokość czynszu, to okres, w którym zmiana jest wprowadzana, wypadł bardzo niefortunnie dla rolników, gdyż cena skupu pszenicy ostatnio spadła znacznie – a sytuacja rolników w następstwie tego jest znacząco pogorszona.

Więcej:

Spadnie czynsz dzierżaw z ZWRSP

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!