Scroll Top
kłos zboże Fot. Teodor Buhl z Pixabay

W ocenie Ministerstwa Infrastruktury niezmiernie ważne jest, by dalszy dynamiczny rozwój portów odbywał się przy aktywnym zaangażowaniu w ten proces krajowych partnerów biznesowych, w tym spółek Skarbu Państwa – za czym przemawiają m.in. aktualne, bardzo wymagające uwarunkowania geopolityczne.
Fot. Teodor Buhl z Pixabay

W ocenie Ministerstwa Infrastruktury niezmiernie ważne jest, by dalszy dynamiczny rozwój portów odbywał się przy aktywnym zaangażowaniu w ten proces krajowych partnerów biznesowych, w tym spółek Skarbu Państwa – za czym przemawiają m.in. aktualne, bardzo wymagające uwarunkowania geopolityczne.
Fot. Teodor Buhl z Pixabay

Dlaczego unieważniono poprzedni przetarg na dzierżawę portu zbożowego w Gdyni?

Dokładne omówienie przyczyn unieważnienia w kwietniu przez ministra infrastruktury przetargu na dzierżawę portu zbożowego w Gdyni daje odpowiedź na interpelację.

Grupa posłów pytała o szczegóły unieważnienia przetargu – wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka przygotowywał odpowiedź ponad dwa miesiące. Ale w końcu wszystko wiadomo.

Przetarg unieważniony

Jak wyjaśnił wiceminister, 26 marca 2024 r. zarząd portu otrzymał decyzję ministra infrastruktury odmawiającą wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej polegającej na oddaniu zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 58.000 m2 położonej w Porcie Gdynia na rzecz konsorcjum: Szczecin Bulk Terminal Sp. z o.o., Tapini Sp. z o.o. oraz Ribera Sp. z o.o.

8 kwietnia zarząd portu powiadomił konsorcjum, że umowa nie może zostać zawarta.

Wcześniej minister infrastruktury wystąpił do właściwych organów o opinię w zakresie wpływu  na zagrożenie obronności, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego, ale treść wyrażonych opinii nie jest jawna.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zawarł warunkową przedwstępną umowę dzierżawy 15 grudnia 2023 r., ale zastrzegł sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych tego unieważnienia. W związku z tym, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. nie będzie ponosił żadnych konsekwencji prawno-finansowych związanych z podjętą decyzją.

Kolejny przetarg ogłoszony

Obecnie trwa nowy przetarg.

Jak zapowiada wiceminister, zgodnie ze specyfikacją postępowania na dzierżawę terminala zbożowego w Porcie Gdynia, wydzierżawiający będzie się kierował przy ocenie oferty ostatecznej następującymi kryteriami:

– miesięczna suma przychodu z czynszu stałego netto [zł],

– czynsz zmienny – stawka netto [zł] za przeładunek 1 tony ładunku,

– opis planowanej działalności na przedmiocie dzierżawy,

– minimalny roczny przeładunek.

„Terminal ten, po podpisaniu umowy i wybraniu operatora na okres 30 lat, zwiększy znacząco potencjał portu w przeładunku zbóż – co oczywiście pozytywnie wpłynie na możliwości eksportowe polskich rolników oraz wniesie wkład w tworzenie szeroko rozumianego bezpieczeństwa” – spodziewa się MI.

Tymczasem  Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. kontynuuje umowę dzierżawy terminala zbożowego z dotychczasowym tymczasowym dzierżawcą, tj. spółką Mondry Sp. z o.o., a umowa dzierżawy będzie obowiązywać do czasu zawarcia umowy dzierżawy z docelowym dzierżawcą.

Jaka przyszłość czeka gdyński port zbożowy?

Jak przypomniał wiceminister, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zadaniem zarządu portu jest m.in. budowa i utrzymywanie ogólnodostępnej infrastruktury portowej, takiej jak akweny portowe, czy obrotnice i oddawanie gruntów portowych w dzierżawę lub najem operatorom terminali w przejrzystych i niedyskryminacyjnych postępowaniach konkursowych.

„Wyłonieni w takich postępowaniach operatorzy terminali dokonują na dzierżawionych gruntach inwestycji w infrastrukturę i suprastrukturę, którą następnie wykorzystują do prowadzenia działalności przeładunkowej. Jest to powszechnie przyjęty na świecie model działalności portów, który funkcjonuje również w Polsce.

W ocenie Ministerstwa Infrastruktury niezmiernie ważne jest, by dalszy dynamiczny rozwój portów odbywał się przy aktywnym zaangażowaniu w ten proces krajowych partnerów biznesowych, w tym spółek Skarbu Państwa – za czym przemawiają m.in. aktualne, bardzo wymagające uwarunkowania geopolityczne.

Wiele wskazuje na to, że możliwe jest wygenerowanie znaczących i bardzo pozytywnych efektów poprzez odpowiednią współpracę zainteresowanych partnerów, w tym np. Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Jednocześnie należy jednak podkreślić, że Minister Infrastruktury nie sprawuje nadzoru właścicielskiego nad ww. podmiotem oraz nie ma wpływu na decyzje podejmowane przez jego organy korporacyjne” – zastrzega MI.

Czytaj też:

KGS złożyła ofertę na dzierżawę terminala zbożowego w Gdyni

Posty powiązane

error: Content is protected !!