Scroll Top
pszenicaDługa lista zmian w pomocy udzielanej przez ARiMR

– wraz z projektem dopłat do sprzedanych w 2024 roku zbóż.

MRiRW zapowiada zmianę rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

12 kwietnia projekt umieszczono w „Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów”.

Projekt przewiduje:

1) zastąpienie w § 6 ust. 2 oraz § 13zq ust. 6 rozporządzenia odesłania do nieaktualnego rozporządzenia Komisji UE nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, które obowiązywało do dnia 31 grudnia 2023 r. odesłaniem do aktualnie obowiązującego rozporządzenia Komisji nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, które obowiązuje od dnia1 stycznia 2024 r.;

2) dodanie nowych przepisów umożliwiających refundację do 100% wydatków na bioasekurację w gospodarstwach producentów świń dla wniosków złożonych od 2024 r.;

3) zastąpienie w projekcie rozporządzenia liczby 2020 liczbą 2022 jako roku bazowego warunkującego możliwość ubiegania się jak i wyliczania pomocy w formie nieoprocentowanych pożyczek dla producentów świń z obszarów z ograniczeniami w związku z ASF;

4) doprecyzowanie przepisów przez dodanie określenia, że pomoc de minimis dla właścicieli statków rybackich jest udzielana do wysokości środków przewidzianych na realizację tej pomocy w planie finansowym Agencji na dany rok kalendarzowy;

5) dokonanie zmiany warunków udzielania kredytów skupowych dla podmiotów prowadzących działalność oznaczoną kodem 11.01.Z zgodnie z klasyfikacją w Polskiej Klasyfikacji Działalności polegającej na ograniczeniu rodzaju zakupionego zboża tylko do kukurydzy i ograniczenie terminu jej zakupu (od dnia 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.);

6) wyłączenie przy szacowaniu szkód powstałych w wyniku suszy konieczności podawania informacji o produkcji zwierzęcej;

7) rozszerzenie katalogu kół gospodyń wiejskich, które mogą ubiegać się o pomoc w ramach tzw. bonu frekwencyjnego o te, które od dnia 15 października 2023 r. działały na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach albo działały w ramach kółek rolniczych, ograniczenie do maksymalnie 50 tys. zł kwoty pomocy dla jednego koła oraz nałożenie obowiązku zorganizowania co najmniej dwóch wydarzeń mających na celu integrację lokalnej społeczności poprzez wykreślenie jako warunku ubiegania się o pomoc;

8) wprowadzenie pomocy dla producenta zbóż, który w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonał sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą.

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!