Scroll Top
skarbonka euro

Dobrostan zwierząt 2024 ze zmianami.
Fot. Alexa z Pixabay

Dobrostan zwierząt 2024 ze zmianami.
Fot. Alexa z Pixabay

Dobrostan zwierząt 2024 z poprawkami

Trwa składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie. Jak się jednak okazuje, MRiRW widzi potrzebę dalszego udoskonalania systemu ekoschematów.

Tym razem dostrzeżono możliwość pomocy rolnikom chcącym skorzystać z płatności za dobrostan zwierząt.

Jak się dopatrzono, trudno będzie zdążyć z wystawieniem certyfikatów QAFP/QMP.

Przedstawiono zatem propozycję zmiany rozporządzenia znoszącą obecny wymóg posiadania przez rolników ubiegających się o przyznanie płatności dobrostanowej za realizację praktyk polegających na utrzymywaniu zwierząt zgodnie z wymogami systemu QAFP /QMP certyfikatu potwierdzającego, że wytwarzane przez rolników produkty są zgodne ze specyfikacją i standardami systemu QAFP/QMP na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności w ramach tych praktyk.

Teraz termin na uzyskanie  certyfikatu za zgodność z systemem QAFP/QMP wyznaczono do dnia 30 września 2024 r., a w kolejnych latach do dnia 31 lipca roku, w którym rolnicy ci złożyli ww. wniosek, co, jak podkreślono, umożliwi objęcie większej liczby rolników wsparciem dobrostanowym za realizację ww. praktyk dobrostanowych.

Zaproponowano też, aby okres realizacji wymogów był powiązany z terminem ważności certyfikatu, co zapewnia, że płatność będzie przyznawana wyłącznie w odniesieniu do zwierząt utrzymywanych zgodnie z warunkami ww. systemów jakości i za okres, w którym zwierzęta te były objęte tymi systemami.

Kolejne zmiany wprowadzono w celu umożliwienia rolnikom otrzymania płatności do opasów, dla których rolnik zapewnił podwyższone warunki dobrostanu, ale zwierzęta te nie spełniały warunku utrzymywania w gospodarstwie przez co najmniej 120 dni w ramach jednej kampanii, ale warunek ten spełniły w związku z kontynuacją realizacji wariantu Dobrostan opasów w kolejnej kampanii.

Doprecyzowano, że w przypadku wariantów Dobrostan loch, Dobrostan tuczników oraz Dobrostan kurcząt brojlerów i Dobrostan indyków wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu sporządzenia przez rolnika planu poprawy dobrostanu zwierząt jest określana w odniesieniu do płatności za realizację praktyk polegających na zwiększeniu powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach; proponowane rozwiązanie wynika z faktu, że plan poprawy dobrostanu zwierząt odnosi się wyłącznie do realizacji ww. praktyk – zaznaczono.

Zmiana przepisów ma mieć zastosowanie do wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej złożonych w ramach kampanii naboru wniosków w 2024 r., która rozpoczęła się 15 marca 2024 r.

Posty powiązane

error: Content is protected !!