Scroll Top
inwestycja wzrost

Gospodarstwa domowe rolników miały w 2022 roku najwyższy dochód
Fot. Tumisu z Pixabay

Gospodarstwa domowe rolników miały w 2022 roku najwyższy dochód
Fot. Tumisu z Pixabay

Dochody gospodarstw rolników znacznie wzrosły w 2022 roku

Jakimi budżetami domowymi dysponują rolnicy? Jak  dochód i wydatki przekładają się na osobę, a ile wynoszą na gospodarstwo domowe? I jak dochody i wydatki rolników wyglądają na tle innych gospodarstw domowych? Na te pytania odpowiedzi daje GUS.

Publikacja „Budżety gospodarstw domowych w 2022 r.” zawiera przegląd informacji m.in. o poziomie przeciętnych miesięcznych dochodów i wydatków na 1 osobę w różnych gospodarstwach domowych oraz udziale tych wydatków w dochodzie rozporządzalnym.

Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę w zaokrągleniu do 1 zł w 2022 r. wyniósł 2250 zł i był nominalnie wyższy o 11,4%, ale realnie niższy o 2,6% od dochodu z 2021 r. Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych osiągnęły w 2022 r. wartość 1475 zł i były wyższe nominalnie o 15,2%, a realnie o 0,7% od wydatków z 2021 r. – wyliczył GUS.

Ale i dochody, i wydatki są wciąż bardzo zróżnicowane dla różnych typów gospodarstw domowych.

Dochody gospodarstw rolników znacznie wzrosły

Najwyższy przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na gospodarstwo domowe osiągnęły gospodarstwa domowe rolników i były one 3,5 raza wyższe niż w gospodarstwach domowych rencistów, które osiągnęły najniższy dochód – wyliczył GUS.

Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego i wydatków na gospodarstwo domowe według grup społeczno-ekonomicznych w latach 2021–2022 pokazuje rekordowe wyniki dla rolników:

dochód – 10460 zł (drugie miejsce przypadało pracującym na własny rachunek z wynikiem 8909 zł);

wydatki – 5172 zł (niższe niż pracujących na własny rachunek, którzy wydawali 5755 zł).

Czytaj też:

Rekordowy przeciętny dochód z hektara w 2022 roku 

 

Dochody i wydatki rolników na osobę niższe niż innych

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny w 2022 GUS wyliczył na 1 osobę na 2250 zł (rok temu – 2020 zł), a dla rolników – 2328 zł (rok wcześniej było to 2013 zł).

W gospodarstwach domowych rolników (do grupy społeczno-ekonomicznej rolników zaliczane są te gospodarstwa domowe, których dominujący dochód pochodzi z użytkowania gospodarstwa rolnego) odnotowano najniższe przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę – wyniosły one 1151 zł i były o 22% niższe od średnich wydatków dla gospodarstw domowych ogółem. Trzeba przy tym zauważyć, że najwyższy udział – 26,7% – w strukturze wydatków ogółu gospodarstw domowych miały, podobnie jak w latach poprzednich, wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe, ale w gospodarstwach rolników udział ten był wyższy i wynosił 32,1%.

Najwyższy realny wzrost przeciętnych miesięcznych wydatków na osobę w stosunku do 2021 r. wystąpił w grupie rolników (wzrost o 5,8%, przy przeciętnym wzroście o 0,7 proc.).

Najniższy udział wydatków w dochodach (49,4%) i największą średnią kwotę nadwyżki dochodu nad wydatkami (1177 zł), podobnie jak w roku poprzednim, miały gospodarstwa domowe rolników.

Trzeba też zauważyć, że najniższy udział dochodów ze świadczenia 500 plus wśród grup społecznoekonomicznych wystąpił w gospodarstwach rolników – 8,5% (w 2021 r. – 9,2%) dochodu rozporządzalnego (najwyższy jest w gospodarstwach rencistów – 17,7 proc.) .

Zadowolenie rolników rośnie

Subiektywna ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych w 2022 r. pogorszyła się we wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych z wyjątkiem rolników, wśród których ocena ta nieznacznie poprawiła się – zauważa GUS.

51,8 proc. rolników ocenia swoją sytuację jako przeciętną – przy ogólnej takiej ocenie 44,2 proc.

Ale ogółem za dobrą i raczej dobrą uznaje swoją sytuację aż 49,9 proc., a wśród rolników jest to 44,8 proc. Stosunkowo niewielka jest wśród rolników grupa niezadowolonych – źle swoją sytuację ocenia tylko 3,4 proc., przy ogólnej średniej takich ocen 5,9 proc.

Posty powiązane

error: Content is protected !!