Scroll Top
pszenica

Będzie od 740 zł do 1620 zł na 1 ha powierzchni upraw zbóż tytułem dopłaty do sprzedaży.
Fot. Klaus Beyer z Pixabay

Będzie od 740 zł do 1620 zł na 1 ha powierzchni upraw zbóż tytułem dopłaty do sprzedaży.
Fot. Klaus Beyer z Pixabay

Dopłata do zboża sprzedanego do końca maja 2024 r.

Ruszyło dziś – i potrwa do 5 czerwca – zbieranie wniosków o dopłaty do sprzedanego w tym roku zboża.

Dziś minister rolnictwa ogłosił rozpoczęcie przyjmowania wniosków – potrwa ono tylko do 5 czerwca.

Jak wynika jednak z informacji zamieszczonej na stronie internetowej ARiMR, „wnioskowana pomoc będzie mogła być udzielona po ogłoszeniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności tej pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem.”

Czyli może to jeszcze potrwać…

Komu przysługiwać ma pomoc?

Długo zapowiadana pomoc okazała się mieć formę znaną rolnikom już z poprzedniego roku.

Więcej o projekcie tych dopłat:

2,1 mld zł na dopłaty do sprzedanych w 2024 roku zbóż – jest projekt

Pomoc przysługiwać ma producentowi rolnemu, który od 1 stycznia 2024 r. do 31 maja 2024 r. sprzedał pszenicę, żyto, jęczmień, pszenżyto lub mieszanki zbożowe podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą.

Jaka wysokość dopłat do zboża?

Wysokość pomocy nie może przekroczyć iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych:

– do której producent rolny złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich,

– stanowiącej iloraz liczby ton pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych wynikającej z dołączanych do wniosków kopii faktur lub ich duplikatów, i liczby:

5,4 – w przypadku pszenicy,

3,7 – w przypadku żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Do ostatecznego wyliczenia pomocy brana będzie pod uwagę niższa z ww. kwot.

Wysokość stawki pomocy w przypadku sprzedaży zbóż w okresie od dnia:

– 1 stycznia do dnia 10 marca 2024 r. wynosi:

1080 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy,

740 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych;

– 11 marca 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. wynosi:

1620 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy,

1110 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Jak zastrzeżono, gdy ze wszystkich złożonych wniosków wynika, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 2,1 mld zł, do obliczenia wysokości tej pomocy stosuje się współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 2,1 mld zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającemu ze złożonych wniosków oraz jest ustalany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Suma powierzchni upraw nie może być większa niż 300 ha, a gdy o przyznanie pomocy ubiega się spółdzielnia produkcji rolnej albo spółdzielnia rolników, przy przyznawaniu tej pomocy danej spółdzielni maksymalny limit 300 ha ustala się, na jej wniosek, jako iloczyn tego limitu oraz liczby członków danej spółdzielni, jeżeli spółdzielnia ta poddała się lustracyjnemu badaniu, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2024 r. poz. 593), w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

Posty powiązane

error: Content is protected !!