Scroll Top
łąka zalanie retencja

Są reguły równoczesnej realizacji (w gospodarstwie lub na tej samej powierzchni) kontynuacyjnych zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych PROW 2014-2020 i zobowiązań w ramach wybranych interwencji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
Fot. Jürgen z Pixabay

Są reguły równoczesnej realizacji (w gospodarstwie lub na tej samej powierzchni) kontynuacyjnych zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych PROW 2014-2020 i zobowiązań w ramach wybranych interwencji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
Fot. Jürgen z Pixabay

„Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” PROW dostosowane do Planu Strategicznego dla WPR

Dostosowanie to dotyczy przede wszystkim stawek pomocy, ale i warunków, które trzeba spełnić, aby ją otrzymać.

Proponuje się podniesienie stawek płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych do poziomu stawek dla analogicznych interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych Planu Strategicznego na lata 2023-2027, które zostały sporządzone z zastosowaniem zmienionej metodologii i z uwzględnieniem zaktualizowanych parametrów ekonomicznych – podaje MRiRW w projekcie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Poza tym dostrzeżono brak możliwości wapnowania międzyplonów w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone i wariantu 2.1. Międzyplony Pakietu 2. Ochrona gleb i wód, które byłoby uzasadnione przede wszystkim ze względu na duże znaczenie środowiskowe, produkcyjnie i ekonomicznie, a jednocześnie niezagrażające realizacji środowiskowych celów ww. pakietów.

Zaproponowano więc umożliwienie stosowania wapnowania międzyplonów.

Dodatkowa płatność retencyjna

Ustalono też warunki i tryb przyznawania tzw. dodatkowej płatności retencyjnej do obszarów przyrodniczych, na których wystąpiło zalanie lub podtopienie (zalanie lub podtopienie są rozumiane jako stan wysycenia profilu glebowego wodą na poziomie przynajmniej 80% co najmniej przez 12 następujących po sobie dni w okresie od dnia 1 maja do dnia 30 września).

Wysokość dodatkowej płatności retencyjnej  ustala się jako iloczyn stawki płatności w wysokości 280 zł/ha i powierzchni obszarów przyrodniczych spełniających warunki jej przyznania. Nie obowiązuje degresywność.

Efektem wprowadzenia tej zmiany będzie objęcie dodatkową płatnością „retencyjną” obszarów przyrodniczych niebędących użytkami rolnymi, objętych zobowiązaniami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach Pakietów 4. i 5. (poza wariantem 4.3. i 5.3.), na których występują cenne siedliska hydrogeniczne, w tym torfowiska, których zachowanie i kondycja są silnie uzależnione od utrzymania wody w środowisku, a jednocześnie są szczególnie predystynowane do funkcji retencyjnej – podano w uzasadnieniu.

PROW w pogoni za PS

Kolejne regulacje to odpowiedź na brak przepisów krajowych określających szczegółowe reguły równoczesnej realizacji (w gospodarstwie lub na tej samej powierzchni) kontynuacyjnych zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych PROW 2014-2020 i zobowiązań w ramach wybranych interwencji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Proponuje się ustanowienie przepisów krajowych określających szczegółowe reguły równoczesnej realizacji (w gospodarstwie lub na tej samej powierzchni) kontynuacyjnych zobowiązań rolno-środowiskowoklimatycznych PROW 2014-2020 i wybranych zobowiązań w ramach interwencji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, przede wszystkim po to, aby zapobiec podwójnemu finansowaniu realizacji tych samych praktyk na tym samym obszarze.

Jak podano, co do zasady, płatność rolnośrodowiskowo-klimatyczna nie będzie przysługiwała do obszaru, na którym jest realizowane zobowiązanie ekologiczne PROW 2014-2020, zobowiązanie ekologiczne PS 2023-2027 lub zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne PS 2023-2027. Przewidziano jednak wyjątki.

Rejestr działań

Ponadto, ponieważ na poziomie gospodarstwa rolnego, co do zasady, będzie możliwa (na różnych powierzchniach) równoległa realizacja zobowiązań rolno-środowiskowoklimatycznych PROW 2014-2020 oraz zobowiązań ekologicznych PROW 2014-2020 (tak jak dotychczas), zobowiązań ekologicznych PS 2023-2027 i zobowiązań rolno-środowiskowoklimatycznych PS 2023-2027, a w ramach wszystkich tych zobowiązań będzie wymagane prowadzenie rejestru (odpowiednio rolnośrodowiskowego lub ekologicznego), w projekcie rozporządzenia zaproponowano zmianę § 4 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia rolno-środowiskowoklimatycznego. Zgodnie z zaproponowaną zmianą, rejestr działalności rolnośrodowiskowej będzie mógł być prowadzony na jednym formularzu z rejestrem działalności ekologicznej.

Jak zaznaczono jednak, nieprowadzenie lub brak kompletności rejestru w odniesieniu do zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 będzie skutkował zmniejszeniem płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej jedynie w ramach PROW 2014-2020.

Posty powiązane

error: Content is protected !!