Scroll Top
environmental-protection-gba6dbc647_1920

Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska a rolnictwo

Z publikacji GUS wynika duży udział rolnictwa w emisji metanu i podtlenku azotu, mały – w podatkach i nakładach na środki trwałe służące gospodarce wodnej.

GUS przedstawił publikację „Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska” zawierającą informacje o zakresie i formach funkcjonowania ekonomicznych narzędzi i środków w przedsięwzięciach na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak również informacje na temat rachunków ekonomicznych środowiska, stanowiących system statystyczny łączący zagadnienia dotyczące gospodarki i środowiska.

Są też informacje dotyczące rolnictwa. I tak dowiadujemy się m.in.:

– nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (ceny bieżące) w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie są niewielkie i malejące: w 2005 wynosiły 22,2 mln zł, w 2010 – 0,2 mln zł, w 2015 – 0,1 mln zł, w 2020 – 1,0 mln zł i w 2021 – 0,8 mln zł;

– w strukturze emisji podtlenku azotu według rodzajów działalności gospodarczej zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej dominuje emisja z podmiotów gospodarczych należących do sekcji A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Stanowi ona ok. 83% ogólnej emisji N2O;

– w strukturze emisji metanu dominującymi były dwie sekcje, tj. sekcja B – górnictwo i wydobywanie oraz sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Sekcje te wyemitowały rocznie razem ok. 2,6 mln ton metanu, a ich łączny udział w ogólnej emisji CH4 wynosił ok. 75%.

Wreszcie struktura podatków związanych ze środowiskiem według rodzajów działalności gospodarczej  – jak wynika z informacji, udział rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa maleje z każdym rokiem, choć nigdy nie był wysoki: w 2008 roku wynosił ok. 5 proc., a w 2020 zmalał o prawie połowę.

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!