Scroll Top
dobrostan zwierząt

Dobrostan zwierząt trafia do I filaru WPR
Fot. Christoffer Borg Mattisson z Pixabay

Dobrostan zwierząt trafia do I filaru WPR
Fot. Christoffer Borg Mattisson z Pixabay

Ekoschemat: Dobrostan zwierząt (cz. 1 Wymagania)

Celem ekoschematu wprowadzanego od stycznia w ramach I filaru WPR jest zachęcenie rolników do promowania podwyższonych warunków dobrostanu zwierząt.

Interwencja co do zasady stanowi kontynuację wdrażanego w ramach PROW 2014-2020 działania Dobrostan zwierząt.

Tym razem o dobrostan zwierząt rolnicy zadbają w ramach jednego z ekoschematów.

Więcej:

Ekoschematy w nowej WPR z „mechanizmem dostosowawczym”

 

Za co?

Wsparcie ma na celu zrekompensowanie dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt. Interwencja obejmuje świnie (lochy i tuczniki), bydło (krowy i opasy), owce, kury nioski, kurczęta brojlery, indyki utrzymywane z przeznaczeniem na produkcję mięsa, konie i kozy.

Wymagania w ramach interwencji:

  1. Wymogi odnoszące się do danej grupy zwierząt dotyczą wszystkich zwierząt tej grupy utrzymywanych w gospodarstwie rolnym.
  2. Rolnik realizujący interwencję dotyczącą dobrostanu zwierząt zobowiązany jest do jednorazowego odbycia szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków. Wymóg ten obowiązuje od 2024 r.
  3. Rolnik posiada plan poprawy dobrostanu zwierząt (nie dotyczy wypasu krów mlecznych).

W odniesieniu do świń i bydła zastosowanie ma system punktowy polegający na możliwości wyboru przez rolnika z katalogu poszczególnych praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt – praktyk możliwych do realizacji w danym gospodarstwie.

Podstawowym warunkiem realizacji ekoschematu Dobrostan zwierząt jest wybór praktyki polegającej na zapewnieniu zwierzętom zwiększonej powierzchni bytowej w pomieszczeniach/budynkach. Jedynie przy wyborze tej praktyki możliwa jest realizacja pozostałych praktyk przewidzianych dla danej grupy zwierząt. Warunek ten nie dotyczy wypasu krów mlecznych – praktykę tę można realizować bez powiązania z powiększoną powierzchnią bytową.

W przypadku pozostałych gatunków zastosowanie ma system wariantowy tzn. zestaw obowiązkowych praktyk dla danej grupy zwierząt.

Minimalna liczba posiadanych w gospodarstwie stanowisk:

– w przypadku kur niosek –– 350,

– w przypadku kurcząt brojlerów –– 500,

– w przypadku indyków utrzymywanych z przeznaczeniem na produkcję mięsa –– 100.

Minimalna liczba posiadanych zwierząt w przypadku koni – 2 szt. koni w wieku co najmniej 24 miesiące lub klacz ze źrebięciem zgłoszonym do ARiMR. Do płatności nie kwalifikują się konie utrzymywane w dzikich lub półdzikich warunkach, pochodzące z obszarów parku narodowego albo parku krajobrazowego.

W ramach dobrostanu tuczników – do płatności kwalifikują się tuczniki pochodzące od loch utrzymywanych w gospodarstwach realizujących interwencję dotyczącą dobrostanu loch lub tuczniki pochodzące od loch utrzymywanych w siedzibie stada położonej nie dalej niż ok. 50 km od siedziby stada, w której będą utrzymywane tuczniki, w odniesieniu do których realizowany jest dobrostan tuczników (szczegóły zostaną doprecyzowane na poziomie przepisów krajowych).

W ramach dobrostanu bydła opasowego do płatności kwalifikuje się bydło opasowe w wieku od ukończenia 4 miesiąca życia do ukończenia 18 miesiąca życia, utrzymywane w danym gospodarstwie w tym okresie, co najmniej przez 120 dni – w przypadku opasów, które nie pochodzą od krów mamek objętych interwencją.

W ramach dobrostanu bydła opasowego do płatności kwalifikuje się bydło opasowe o masie powyżej 300 kg do ukończenia 18 miesiąca życia, utrzymywane w danym gospodarstwie, w tym okresie, co najmniej przez 120 dni – w przypadku opasów, które pochodzą od krów mamek objętych interwencją.

W przypadku gospodarstw, w których prowadzi się cykl zamknięty świń, a rolnik realizuje jednocześnie dobrostan loch i dobrostan tuczników – możliwe jest otrzymanie dodatkowej płatności do tucznika kwalifikującego się do płatności w ramach dobrostanu tuczników i urodzonego w tym gospodarstwie.

Zwierzęta gatunków/grup objętych ekoschematem, które są utrzymywane zgodnie z systemem rolnictwa ekologicznego, mogą kwalifikować się do płatności dobrostanowych na uproszczonych zasadach, o ile utrzymywane są w systemie, którego dotyczy dana płatność dobrostanowa (odpowiednio pomieszczenia/budynki/system otwarty), jeżeli spełnione są dodatkowe warunki (np. w ramach dobrostanu kur niosek – ptakom nie są przycinane dzioby).

Czytaj też:

Ekoschemat: Dobrostan zwierząt (cz.2 Finanse)

Posty powiązane

error: Content is protected !!