Scroll Top
ekoschemat pozwoli chronić owady zapylające

Obszary z roślinami miododajnymi pomogą chronić owady zapylające
Fot. Albrecht Fietz z Pixabay

Obszary z roślinami miododajnymi pomogą chronić owady zapylające
Fot. Albrecht Fietz z Pixabay

Ekoschemat: Obszary z roślinami miododajnymi

Płatność roczna – szacowana stawka to 269,21 euro na ha – będzie przyznawana do powierzchni gruntów ornych, na których realizowany jest ekoschemat.

Jak zaznaczono jednak, w zależności od zainteresowania ekoschematem, faktyczna stawka może być niższa lub wyższa (w granicach stawki minimalnej i maksymalnej).

Nadzieje związane z tym wydatkiem tak opisano w Planie Strategicznym dla WPR: „Jedną ze zidentyfikowanych w analizie SWOT słabych stron jest zanikanie populacji owadów zapylających. Jednocześnie, proces zapylania realizowany w warunkach geograficznych Polski głównie przez owady, jest jedną z kluczowych usług ekosystemowych warunkujących utrzymanie produkcji rolniczej. Ekoschemat wychodzi naprzeciw zagrożeniu, jakim jest niebezpieczeństwo utraty lub zmniejszenia wartości tej usługi ekosystemowej, poprzez zachęcenie rolników do tworzenia obszarów z roślinami miododajnymi, stanowiącymi długotrwałe, różnorodne i bezpieczne żerowiska dla pszczoły miodnej i dzikich owadów zapylających. Obszary takie przyczyniają się do ochrony różnorodności biologicznej. Planuje się, że wsparciem objętych będzie corocznie około 30 tys. ha.”

Za co?

Wymagania w ramach tej interwencji nie wydają się wygórowane.

Niezbędne będzie utworzenie obszaru z roślinami miododajnymi przez wysiew mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin miododajnych z określonej listy – jak zaznaczono, która nie obejmuje obcych gatunków inwazyjnych.

Poza tym ma obowiązywać zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym zakaz wypasu i koszenia) w terminie do 31 sierpnia i zakaz stosowania środków ochrony roślin.

Wsparcie w ramach ekoschematu z punktu widzenia realizacji celów klimatyczno-środowiskowych jest komplementarne w skali kraju z interwencjami rolno-środowiskowo-klimatycznymi II filaru, w szczególności z interwencją „Wieloletnie pasy kwietne” – podano.

Ile?

W sytuacji większego zainteresowania ekoschematami niż zaplanowano, w przypadku realizacji co najmniej dwóch lub większej ilości ekoschematów na tej samej powierzchni (działce), redukcja stawki planowanej będzie zastosowana w pierwszej kolejności w stosunku do kolejnych ekoschematów tak, żeby stawka w pełnej wysokości była przyznawana co najmniej za jeden ekoschemat o najwyższej stawce. Stawki w odniesieniu do kolejnych ekoschematów na tej samej powierzchni będą proporcjonalnie zmniejszane w granicach ustalonych stawek minimalnych – przewiduje się.

Ustalono (podkreślając brak doświadczeń w zakresie wdrażania interwencji i trudności w oszacowaniu, jakie dokładnie będzie zainteresowanie realizacją ekoschematu, ale trzeba zauważyć, że środki niewykorzystane w kraju w danym roku mają wracać do UE),  że stawka minimalna będzie stanowiła 70% stawki podstawowej, a stawka maksymalna – 110% stawki podstawowej.

Stawka minimalna – wyliczona tak na 188,45 euro – ma pozwolić zachować opłacalność i równowagę między kosztami poniesionymi przez rolnika a płatnością, którą faktycznie rolnik otrzyma w sytuacji znacznego zainteresowania rolników ekoschematem.

Z kolei maksymalna stawka – 298,20 euro – uwzględnia spodziewane zmiany cen środków produkcji dla rolnictwa i cen produktów rolnych w kolejnych latach.

Tak czy inaczej – uzasadnienie więc jest.

Zaplanowano na ten ekoschemat 39 488 700 euro (ok. 8 mln euro rocznie).

Czytaj też:

Ekoschematy w nowej WPR z „mechanizmem dostosowawczym”

Jakie zasady płatności do ekoschematów?

(tu w dołączonym projekcie, w jego załączniku 3, wykaz roślin miododajnych)

Posty powiązane

error: Content is protected !!