Scroll Top
ekoschemat wymaga TUZ i IPR

Zachowanie IPR i TUZ to warunki ekoschematu
Fot. congerdesign z Pixabay

Zachowanie IPR i TUZ to warunki ekoschematu
Fot. congerdesign z Pixabay

Ekoschemat: Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin

Zachowanie TUZ  i prowadzenie upraw zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin wyceniono w tym ekoschemacie na 292,13 euro za ha.

Realizacja ekoschematu „Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin” polega na udzielaniu pomocy do prowadzenia w danym roku upraw zgodnie z metodykami integrowanej produkcji roślin pod nadzorem podmiotów certyfikujących. Potwierdzeniem prowadzenia upraw zgodnie z określonymi metodami będzie wydanie certyfikatu krajowego systemu jakości – Integrowana Produkcja Roślin (IP).

„Dodatkowo rolnicy będą zobowiązani do zachowania w danym roku kalendarzowym, w którym wystąpią o wsparcie, wszystkich posiadanych w gospodarstwie trwałych użytków zielonych.

Celem interwencji jest zachęcenie rolników do prowadzenia produkcji roślinnej w sposób zrównoważony, przy jednoczesnym utrzymaniu wielkość plonów na odpowiednim poziomie, a także zachowania trwałych użytków zielonych jako istotnego czynnika przyczyniającego się do wzmocnienia równowagi środowiska przyrodniczego” – podano w Planie Strategicznym dla WPR do 2027 roku.

Za co?

Określone w metodykach IPR sposoby prowadzenia uprawy są połączeniem wielu ważnych praktyk rolniczych, które łączą ze sobą cele środowiskowe i ekonomiczne. Wśród nich w PS wyróżniono praktyki odnoszące się m.in. do:

– stosowania odpowiedniego płodozmianu,

– przestrzegania zasad integrowanej ochrony roślin, zaostrzone o obligatoryjne stosowanie metod ochrony roślin alternatywnych dla metod chemicznych, w szczególności metod biologicznych i zredukowanie palety środków ochrony roślin o te, które mają najbardziej negatywny wpływ na środowisko,

– zabiegów agrotechnicznych zastępujących stosowanie herbicydów przedwschodowo i doglebowo,

– wykorzystywania odmian odpornych na choroby, szkodniki, czy też niedobory wody,

– stosowania kwalifikowanego materiału siewnego,

– prowadzenia nawożenia według potrzeb pokarmowych roślin, przy wykorzystaniu aktualnych badań gleby na składniki pokarmowe i ph gleby,

– dbałości o zwiększenie liczby organizmów pożytecznych w pobliżu uprawy poprzez zarośla śródpolne, pasy kwietne, ustawianie domków dla murarek, kopców dla trzmieli,

– stworzenia odpowiednich warunków do obecności ptaków drapieżnych tj. ustawianie tyczek spoczynkowych,

– czyszczenia maszyn i sprzętu wykorzystywanego w uprawie roślin m.in. w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się szkodliwych organizmów.

„Metodyki zostały opracowane dla różnych rodzajów roślin uprawnych. W każdej zawarte są konkretne wymogi ściśle związane z technologią uprawy danej rośliny. Rolnik musi postępować zgodnie ze wskazanymi w metodyce praktykami. Metodyki zawierają listy wymagań obligatoryjnych, podstawowych, dodatkowych i zalecenia. Ich realizacja wymaga dużej świadomości rolnika, zastosowania bardziej pracochłonnych i kosztochłonnych metod produkcji. Uczestnik systemu ponosi także koszty certyfikacji oraz obowiązkowych badań” – wyjaśniono w Planie Strategicznym dla WPR do 2027 roku.

Jaka stawka?

Płatność roczna przyznawana do:

– powierzchni upraw, z których pochodzą produkty roślinne opatrzone w danym roku certyfikatem Integrowanej Produkcji Roślin oraz

– powierzchni trwałych użytków zielonych odpowiadającej równowartości powierzchni upraw z których pochodzą produkty roślinne opatrzone w danym roku certyfikatem Integrowanej Produkcji Roślin

Szacowana stawka:

– 292,13 euro/ha – do powierzchni upraw, z których pochodzą produkty roślinne opatrzone w danym roku certyfikatem Integrowanej Produkcji Roślinnej,

– 292,13 euro/ha – do powierzchni trwałych użytków zielonych, odpowiadającej równowartości powierzchni upraw, z których pochodzą produkty roślinne opatrzone w danym roku certyfikatem Integrowanej Produkcji Roślin.

Całkowita orientacyjna roczna alokacja finansowa (wkład Unii w EUR) w roku budżetowym 2024 to 7 515 130,00, a w całym okresie do 2028 r. – 40 522 078.

Posty powiązane

error: Content is protected !!