Scroll Top
zboża

Jakie straty miał w ubiegłym roku Elewarr?
Fot. andrzej_b z Pixabay

Jakie straty miał w ubiegłym roku Elewarr?
Fot. andrzej_b z Pixabay

Elewarr ma się dobrze inwestuje?

Czy 35 mln zł, „podarowane” Elewarrowi w maju 2023 roku przez KGS, było datkiem przeznaczonym na inwestycje, czy też może dodatkiem do kapitału, niezbędnym, aby uchronić przed upadłością?

I skąd 70 mln zł, dopisane w ostatnim sprawozdaniu jako strata z lat poprzednich – już na kolejny rok?

Jak na te pytania, pojawiające się po rozmowie z Bogdanem Drechną, byłym prezesem Elewarru, odpowiada KGS?

Rozmowa z Bogdanem Drechną:

Elewarr w 2023 roku dokapitalizowany 35 mln zł

35 mln zł w prezencie?

Prezes Elewarru  Hubert Grzegorczyk 14.11.2023 r. podpisał „Sprawozdanie z działalności Elewarr sp. z o.o. za rok obrotowy 2022/2023 tj. za okres 01.07.2022 r. – 30.06.2023 r.” Zawarł w nim następujące podsumowanie:

<Spółka Elewarr w dniu 30 czerwca 2023 r. złożyła wniosek o dofinasowanie w ramach działania A.1.4.1 „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” dot. – wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno spożywczych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na zadanie „Rozbudowa obiektów magazynowych w Elewatorze Braniewo w celu zwiększenia pojemności magazynowej w zakresie przechowywania i magazynowania płodów rolnych” na kwotę 13 058 tys. zł.

  • W roku obrotowym 2022/2023 Spółka zrealizowała 32 zadania inwestycyjne na kwotę 15 465 tys. zł i 26 zadań remontowych na kwotę 1 547 tys. zł. – na dzień 30 czerwca 2023 r.
  • W okresie sprawozdawczym w ELEWARR Sp. z o.o. zostało przeprowadzonych łącznie 85 kontroli w różnych obszarach działalności Spółki. W trakcie kontroli nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości.
  • W listopadzie 2022 roku Spółka Elewarr wyeksportowała, po raz pierwszy w swojej historii, zboże drogą morską do Wybrzeża Kości Słoniowej. W maju 2023 roku Spółka wyeksportowała pszenicę do Nigerii.
  • Zarząd Spółki Elewarr podpisał list intencyjny z Zarządem KGS, w którym obie Spółki zobowiązały się do pozyskania 250 mln w latach w latach 2023-2027 na rozbudowę i modernizację magazynów w ramach projektu Spichlerz Północy.
  • W ramach realizacji projektu Spichlerz Północy Spółka pozyskała dokapitalizowanie w kwocie 35 mln zł na realizację inwestycji w Braniewie i Bartoszycach.>

W  skrócie: Elewarr w roku obrotowym kończącym się w końcu czerwca 2023 zainwestował 15,5 mln i 1,5 mln wydał na remonty. Pozyskał z KGS dokapitalizowanie 35 mln zł na Spichlerz Północy, na ten sam cel złożył wniosek o dofinasowanie z KPO na 13 mln zł i zobowiązał się – razem z KGS – do pozyskania 250 mln w latach 2023-2027.

Dlaczego więc KGS zdecydowała się w końcu roku sprawozdawczego dokapitalizować spółkę kwotą ponad dwa razy większą, niż wyniosły jej całoroczne wydatki na inwestycje i remonty razem? I dlaczego KGS uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Elewarru o 35 mln zł podjęła 12 maja 2023 r., a 24 maja prezes i wiceprezes Elewarru wydali oświadczenie o wniesieniu całości wkładów (35 mln) na poczet podwyższonego kapitału zakładowego?

Niby nic – w końcu wszystko zostaje w rodzinie…

Skąd ten rzut na taśmę tuż przed metą roku sprawozdawczego?

KGS proszona o wyjaśnienie  kwestii dokapitalizowania 35 mln zł Elewarru – „kiedy i gdzie poinformowano o tym fakcie i jakie miał znaczenie dla Elewarru? Czy osiągnięto zamierzony skutek?  Czy to było jedyne dofinansowanie Elewarru w latach 2022-2023?” – odpowiada:

<Dokapitalizowanie Elewarr w kwocie 35 mln zostało przeznaczone na rozbudowę dwóch magazynów Oddziału Malborku, magazynu w Braniewie oraz w Bartoszycach. Inwestycja w Braniewie została już ukończona, a rozbudowa magazynu w Bartoszycach jest obecnie realizowana. Rozbudowy magazynów realizowane są w ramach projektu „Spichlerz Północy” i mają na celu zmodernizowanie ich, a także zwiększenie możliwości operacyjnych infrastruktury magazynowej.>

Dopytywana dodaje: <środki z dokapitalizowania Spółki Elewarr przeznaczone zostały na rozbudowę dwóch magazynów Braniewo oraz Bartoszyce w ramach projektu „Spichlerz Północy”. Z punktu widzenia Krajowej Grupy Spożywczej S.A cel został zrealizowany.>

Darujmy sobie ocenę celowości rozbudowy tuż przy granicy z Rosją magazynów Elewarru. Nie zastanawiajmy się, na co jeszcze przeznaczonych ma być planowane do pozyskania 250 mln w latach 2023-2027.

Zastanówmy się jednak, skąd to przemieszanie kapitałów: zakładowego i inwestycyjnego?

Dlaczego, nawet usilnie dopytywana, KGS nie wyjaśniła kwestii potrzeby dokapitalizowania Elewarru, wynikającej z ksh – bo przecież wyraźnie nie chodziło o wydatki na Spichlerz Północy, skoro wszystkie inwestycje Elewarru były o połowę mniejsze niż dokapitalizowanie dokonane przez KGS?

Skąd strata 70 mln zł, która będzie rozliczona w kolejnym roku?

<Elewarr nie odnotował „dodatkowej” straty, o której mowa jest w przytoczonej przez Panią Redaktor publikacji. Spółka Elewarr sporządziła sprawozdanie finansowe za okres lipiec 2022-czerwiec 2023 z należytą starannością ujmując wszystkie przychody i wszystkie koszty dotyczące w/w okresu. Dodatkowo zostały, zgodnie z ustawą o rachunkowości, utworzone wszystkie rezerwy przewidziane prawem. Sprawozdanie za rok 2022/2023 zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał opinię bez zastrzeżeń. Na potrzeby konsolidacji z Krajową Grupą Spożywczą S.A., Spółka była badana przez inne biuro audytorskie za okres październik 2022 – wrzesień 2023 i ponownie biegły rewident nie dopatrzył się żadnych nieprawidłowości> – tłumaczy KGS.

Czyżby KGS nie zajrzała na s. 35 sprawozdania Elewarru, gdzie zamieszczono następujący „Opis możliwości rozwoju przewidywanej sytuacji finansowej, w tym bilans i rachunek zysków i strat w 2024 r.”

Skąd przewidywanie straty  już we wrześniu 2024 „z lat ubiegłych” w wysokości -70 039 tys. zł? – dopytuję w KGS.

„Kwota 70 mln zł stanowi część straty za rok 2022/23 i zgodnie z przyjętym sprawozdaniem finansowym Spółki, została pokryta z zysków lat następnych” – podaje KGS.

Jeszcze nie została, być może zostanie, jeśli zyski będą – trzeba zauważyć.

Wiceminister Stefan Krajewski zapowiadał skierowanie sprawy strat w Elewarrze do prokuratury.

Straty Elewarru zbada prokuratura, KGS musi być w MAP, a na polski agroport w Gdyni nie ma sposobu?

Czy w ten sposób uda się coś wyjaśnić? Kolejny trudny rok dla rynku zbóż przed nami. Minister Telus tłumaczył straty Elewarru „pomocą dla rolnika”, świadczoną przez spółkę. Czy aby na pewno? Przy takim skupie, jak w ubiegłym roku, aby „osiągnąć” taką stratę, jak w ubiegłym roku (licząc tylko 95 mln zł), Elewarr musiałby dopłacać do każdej kupionej tony zboża (278 tys. t.)… 341 zł.

U rolnika nie ma tych pieniędzy. Gdzie więc są?

Posty powiązane

error: Content is protected !!