Scroll Top
plan pracy NIK

fot. NIK

Fot. NIK

Finanse KOWR na liście planowanych kontroli NIK w 2024 roku

Najwyższa Izba Kontroli poinformowała o swoich planach na 2024 rok. Pod lupą NIK mają się znaleźć pieniądze, bezpieczeństwo i przyszłość.

Wszystkich kontroli zaplanowano dziewięćdziesiąt cztery – mają pokazywać przeszłość, ale i pozwalać wejrzeć w przygotowywaną przyszłość.

Jak zapowiedziano, NIK zbada instrumenty prawno-finansowe służące realizacji zadań państwa. „Pod lupą kontrolerów NIK znajdą się np. finanse Lasów Państwowych, Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, Funduszu Sprawiedliwości, NFZ, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jak również system udzielania dotacji podmiotom niepublicznym, sprawozdanie finansowe programu Czyste Powietrze czy zasady wynagradzania członków organów statutowych spółek komunalnych” – podano.

Izba zajmie się też szeroko pojętym bezpieczeństwem – także tym codziennym: „Wśród ok. 30 tematów kontroli związanych z bezpieczeństwem znalazły się m.in.: oznakowanie dróg publicznych, modernizacja linii kolejowych, bezpieczna żywność, propagowanie zdrowego żywienia, składowanie olejów odpadowych, zapobieganie zatruciu wód przez azotany pochodzące z rolnictwa, realizacja uchwał antysmogowych czy kontrola policyjna nad bronią kolekcjonerską w prywatnych rękach.”

NIK skontroluje realizację inwestycji Centralny Port Komunikacyjny oraz infrastrukturę kolejową z nim związaną, a także inwestycje drogowe przewidziane w programie Polski Ład.

Tematy kontroli w rolnictwie

W planie podano trzy kontrole bezpośrednio dotyczące rolnictwa.

Pierwsza to „Funkcjonowanie spółek z większościowym udziałem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i nadzór nad ich działalnością”.

Pytanie definiujące cel główny tej kontroli jest niebagatelne: „Czy spółki z większościowym udziałem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa funkcjonowały prawidłowo i rzetelnie oraz czy nadzór właścicielski Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nad nimi był prawidłowy i rzetelny?”

Aż szkoda, że najciekawsze odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania spółek rolniczych dałoby zbadanie całkiem innego niż rolny resortu…

„Nieodpłatne przekazywanie nieruchomości rolnych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa” to drugi temat kontroli.

Tu pytanie definiujące cel główny kontroli brzmi: Czy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prawidłowo i rzetelnie przekazywał nieodpłatnie na własność mienie wchodzącego w skład Zasobu WRSP?

Czy NIK  przy tej okazji rzuci okiem na mienie ZWRSP przekazywane w dzierżawę?…

NIK zbada też system nadzoru nad bezpieczeństwem żywności, poszukując odpowiedzi na pytanie:

Czy organy administracji państwowej prawidłowo i rzetelnie nadzorowały bezpieczeństwo żywności i czy nadzór Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad nimi był prawidłowy i rzetelny?

W kontekście poprzedniej kontroli NIK badającej podobne zagadnienie należy spodziewać się ciekawych wyników…

Inne kontrole bliskie rolnictwu

Departament Środowiska NIK zbada zagadnienie: „Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”

Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy organy administracji publicznej prawidłowo i rzetelnie realizowały zadania związane z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniu wód związkami azotu ze źródeł rolniczych?

Zbadany będzie też program Czyste Powietrze.

NIK zajmie się również tworzeniem i zarządzaniem obszarami Natura 2000 w Polsce. Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy działania organów administracji państwowej były właściwe dla wypełniania przez Polskę zobowiązań wynikających z dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Europy – 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory?

Jak przypomniano, trwa realizacja przyjętej w 2020 r. Strategii NIK na lata 2021–2024, która zakłada uelastycznienie procesu kontrolnego, zwiększenie liczby kontroli doraźnych.

A więc – wszystko jest możliwe…

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!