Scroll Top
zboże zapas śnieg

Czy dopłaty do zbóż pozwolą sprzedać nagromadzone zapasy?
fot. felicia_luciana z Pixabay

Czy dopłaty do zbóż pozwolą sprzedać nagromadzone zapasy?
fot. felicia_luciana z Pixabay

Fundusz Pomocy dla Ukrainy pomoże na rynku zbóż

Opublikowano projekt rozporządzenia określającego m.in. zasady udzielenia pomocy na rynku zbóż. 600 mln zł potrzebne na dopłaty do zbóż dla rolników ma pochodzić z  Funduszu Pomocy dla Ukrainy.

Projekt reguluje też kwestie połowowe i zmienia zasady pomocy dla pszczelarzy – zakłada podniesienie stawki pomocy na 1 przezimowaną rodzinę pszczelą z 20 zł do 50 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu budżetu na to zadanie z 35,5 mln zł do 60 mln zł.

Rynek zbóż zdestabilizowany

W projekcie stwierdzono, że nadmierny przywóz zbóż z Ukrainy destabilizuje krajowy rynek zbóż, szczególnie w regionach południowo-wschodniej Polski. Do Polski są przywożone w szczególności kukurydza i pszenica.

”W 2022 r. do Polski sprowadzono 3,27 mln ton zbóż ogółem, z czego 75% było sprowadzone z Ukrainy. Udział ukraińskiej pszenicy w imporcie pszenicy do Polski wyniósł 55%, natomiast kukurydzy aż 91%. Jednocześnie według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) zbiory pszenicy w 2022 r. były o 10% wyższe od zbiorów w 2021 r., a kukurydzy o 11% wyższe niż w 2021 r.” – podano w uzasadnieniu.

Terminale portowe mają utrudnienia z eksportem zbóż z powodu znaczącego obrotu towarami pozarolniczymi (węgiel, drewno, rudy żelaza, drobnica).

Skup zbóż jest niższy niż w roku ubiegłym, co przy wysokiej produkcji nie pozwoli na upłynnienie nadwyżkowych ilości zboża zalegającego w magazynach.

„Z informacji pozyskanych z rynku wynika, że firmy skupujące, jak i przetwórcy zbóż posiadają duże ilości nagromadzonych zapasów, a znacząca część podmiotów obracających zbożem nie prowadzi skupu z uwagi na niski popyt ze strony importerów. Poza tym zboże z Ukrainy jest bardziej konkurencyjne cenowo od zboża krajowej produkcji i wypiera z rynku zboże krajowe. Jednocześnie wysokie koszty produkcji rolnej wynikające z agresji Rosji wobec Ukrainy powodują, że uzyskiwane przez producentów rolnych przychody ze sprzedaży pszenicy i kukurydzy nie pokrywają w pełni poniesionych kosztów na ich produkcję” – ustalono.

Komu rekompensata?

Wzrosły koszty produkcji, przechowania zbóż i ich transportu. Uwzględniając te czynniki, zaproponowano udzielenie pomocy producentom, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy, spowodowanej agresją Rosji wobec Ukrainy.

Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta (składany w ARiMR  do 30 czerwca 2023), w drodze decyzji. Do wniosku trzeba będzie dołączyć kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż w okresie od dnia 15 grudnia 2022 r. do dnia 31 maja 2023 r. pszenicy lub kukurydzy podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż.

Jaki sposób wyliczenia pomocy?

Wysokość pomocy nie może przekroczyć iloczynu:

1) stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy lub kukurydzy, do której producent rolny otrzymał płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za 2022 r., jednak nie więcej niż 50 ha;

2) stawki pomocy, liczby 1,665 (liczba umożliwiająca przeliczenie pomocy do produkcji z 1 ha, gdyż stawka pomocy obejmuje tylko jej część) i powierzchni upraw pszenicy lub kukurydzy stanowiącej iloraz liczby ton pszenicy lub liczby ton kukurydzy wynikającej z dokumentów, potwierdzających sprzedaż pszenicy lub kukurydzy podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, oraz liczby:

a) 5,5 – w przypadku pszenicy (5,5 t/ha to średni plon pszenicy z hektara w 2022 r. według GUS),

b) 7 – w przypadku kukurydzy (7 t/ha to średni plon kukurydzy z hektara w 2022 r. według GUS).

Pomoc będzie wypłacana do niższej z kwot wyliczonych na podstawie powyższych przepisów.

Jaka stawka pomocy?

Stawka pomocy – która będzie obejmowała jedynie część produkcji – będzie zróżnicowana w zależności od województwa, w którym jest prowadzona uprawa pszenicy lub kukurydzy.

Ma wynosić odpowiednio:

1) 825 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;

2) 1050 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;

3) 660 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;

4) 840 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;

5) 495 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 1 i 3;

6) 630 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 2 i 4.

Jak zaznaczono, projektowana pomoc może być udzielana producentowi rolnemu od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem tej pomocy publicznej.

Fundusz Pomocy dla Ukrainy sfinansuje destabilizację rynku zbóż

„Proponuje się, aby pomoc dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy i kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, w wysokości ok. 600 mln zł, została sfinansowana ze środków Funduszu Pomocy” – podano w ocenie skutków regulacji.

Jak dodano, uwzględniając projektowane stawki pomocy, ilość niesprzedanej pszenicy i kukurydzy oraz średnią miesięczną wysokość skupu tych zbóż, szacuje się, że na realizację pomocy niezbędne są środki w wysokości 600 mln zł.

Ze środków Funduszu Pomocy finansowane są zadania na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego. Środki finansowe gromadzone na nim pochodzą m.in. z budżetu Polski, ale także i innych wpłat, m.in. od darczyńców i ze środków, które za zgodą Komisji Europejskiej mogą zostać przeznaczone na wsparcie realizacji zadań.

Trzeba przypomnieć, że dotychczas w odpowiedzi na wpływ rosyjskiej inwazji na Ukrainę dodano do PROW działanie „Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę”, adresując pomoc dla hodowców świń w cyklu zamkniętym, w tym prowadzących produkcję prosiąt. Na tę pomoc przeznaczono środki z innych działań PROW, niewykorzystane dotychczas.

Więcej:

Nawet 15 tys. euro wsparcia z PROW dla hodowców świń w cyklu zamkniętym

Posty powiązane

error: Content is protected !!