Scroll Top
rozpylanie glifosatu

Nie ma niespodzianki – glifosat uzyska przedłużenie zgody na stosowanie
Fot. 1737576 z Pixabay

Nie ma niespodzianki – glifosat uzyska przedłużenie zgody na stosowanie
Fot. 1737576 z Pixabay

Glifosat zostaje na 10 lat

Komisja Europejska przystąpi do odnowienia zatwierdzenia glifosatu na okres 10 lat, z zastrzeżeniem pewnych nowych warunków i ograniczeń.

16 listopada w głosowaniu komitetu odwoławczego państwa członkowskie nie osiągnęły większości kwalifikowanej potrzebnej do odnowienia zatwierdzenia glifosatu lub odrzucenia wniosku w tej sprawie.

Poprzednie głosowanie w tej samej sprawie odbyło się 13 października na posiedzeniu Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz – tam również państwa członkowskie nie osiągnęły wymaganej większości do odnowienia zatwierdzenia lub odrzucenia wniosku w tej sprawie.

Zgodnie z przepisami UE oraz w obliczu braku większości wymaganej do odnowienia zatwierdzenia lub odrzucenia wniosku, Komisja jest teraz zobowiązana do przyjęcia decyzji przed 15 grudnia 2023 r., kiedy to upływa obecny okres zatwierdzenia.  Opierając się na wszechstronnych ocenach bezpieczeństwa przeprowadzonych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) wraz z państwami członkowskimi UE, Komisja przystąpi teraz do odnowienia zatwierdzenia glifosatu na okres 10 lat, z zastrzeżeniem pewnych nowych warunków i ograniczeń. Do tych ograniczeń należą m.in. zakaz stosowania przed zbiorami jako środka osuszającego oraz uwzględnienie pewnych środków w celu ochrony organizmów niebędących przedmiotem zwalczania.

Państwa członkowskie są odpowiedzialne za udzielanie krajowych zezwoleń na środki ochrony roślin (PPP) zawierające glifosat i nadal mogą ograniczać ich stosowanie na szczeblu krajowym i regionalnym, jeśli uznają to za konieczne na podstawie wyników ocen ryzyka, uwzględniając w szczególności potrzebę ochrony bioróżnorodności.

 

 

Źródło informacji: https://ec.europa.eu/

Posty powiązane

error: Content is protected !!