Scroll Top
las droga rzeka

Lasy w Polsce stanowią obecnie blisko 30 proc. powierzchni kraju
Fot. Michal Jarmoluk z Pixabay

Lasy w Polsce stanowią obecnie blisko 30 proc. powierzchni kraju
Fot. Michal Jarmoluk z Pixabay

Grozi nam Wspólna Polityka Leśna

Polska nie zgodzi się na objęcie lasów kompetencjami Unii Europejskiej.

W styczniu Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego zaopiniowała pozytywnie przeniesienie leśnictwa z kompetencji krajowych do wspólnych UE.

W marcu TSUE wydał wyrok w sprawie wniesionej przeciwko Polsce przez Komisję Europejską w lipcu 2021. Uwzględnił skargę, która opierała się na doniesieniach trzech organizacji ekologicznych, zarzucających Polsce brak standardów ochrony przyrody przy prowadzeniu gospodarki leśnej, a także brak prawa do zaskarżania planów urządzenia lasu.

Lasy zagrożone

Zarówno Lasy Państwowe, jak i Ministerstwo Klimatu nie zgadzają się z takim rozstrzygnięciem TSUE.

„Polska nie zgodzi się na wprowadzenie do prawa krajowego możliwości sparaliżowania gospodarki leśnej. Skarga Komisji Europejskiej, którą uwzględnił TSUE, jest kolejną próbą zablokowania polskiego konkurencyjnego przemysłu drzewnego, co może doprowadzić do jego upadku, a w efekcie do nagłego, skokowego wzrostu bezrobocia na terenach wiejskich i drastycznego wzrostu cen wyrobów drewnianych.

Gospodarka leśna zapewnia setki tysięcy miejsc pracy i dostarcza 3% Produktu Krajowego Brutto, będąc jedną z najważniejszych gałęzi całej polskiej gospodarki. Prowadzona jest przez doświadczonych leśników od dziesięcioleci w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, dostarczając polskiemu przemysłowi drzewnemu najwyższej jakości surowca w stabilnych cenach – co czyni go konkurencyjnym na światowych rynkach – jednocześnie zapewniając stały przyrost terenów leśnych i gwarancję ochrony środowiska naturalnego” – podano we wspólnym komunikacie. Jak dodano, „Podczas obowiązkowych konsultacji społecznych uwzględnianych jest ponad 90 procent uwag zgłaszanych przez lokalne społeczności, organizacje pozarządowe czy samorządy.

Przed sądami cywilnymi toczą się też postępowania dotyczące planów urządzenia lasu, więc także dostęp do sądów jest zapewniony.”

Niemcy i Austria w ogóle nie mogą skarżyć planów urządzenia lasów do sądów – zauważono przy tym.

Lasy muszą pozostać państwowe

Wczoraj Rada Ministrów zajęła stanowisko w sprawie obrony polskich lasów, przedłożone przez ministra klimatu i środowiska:

„Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w wyłącznej gestii poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Lasy w Polsce stanowią obecnie blisko 30 proc. powierzchni kraju, są dziedzictwem przyrodniczym naszego narodu, a pełniąc funkcje ochronne, społeczne i gospodarcze, stanowią istotny element życia obecnych i kolejnych pokoleń Polaków, stąd winny pozostać pod wyłącznym nadzorem państwa polskiego.

Rada Ministrów wyraża przekonanie, że funkcjonująca w Rzeczypospolitej Polskiej wielofunkcyjna zrównoważona gospodarka leśna, w połączeniu z budownictwem drewnianym i wytwarzaniem innych produktów z drewna, to droga do zachowania i wzbogacania różnorodności biologicznej, korzystnego oddziaływania na klimat przy równoczesnym istotnym wpływie na rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej.

Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zauważa, że na mocy dotychczasowych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Unia Europejska nie prowadzi wspólnej polityki leśnej, a leśnictwo pozostaje w kompetencjach krajowych.

Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje zatem, że konsekwencje działań Komisji Europejskiej dążących do współdzielenia kompetencji w zakresie gospodarki leśnej, mogą mieć negatywny wpływ na polskie lasy.”

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!