Scroll Top
ogród kompostownik

Czym można nawozić uprawy?
Fot. Herbert z Pixabay

Czym można nawozić uprawy?
Fot. Herbert z Pixabay

Ile i czego powinno i może być w nawozie, i kto to zbada?

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu zastąpi rozporządzenie wydane w 2008 roku, kiedy to sytuacja na rynku nawozowym była znacząco różna od obecnej, w szczególności w kontekście dużego wykorzystania odpadów i produktów odpadowych do wytwarzania nawozów.

Chodzi więc o regulowanie kwestii rodzaju i wartości zanieczyszczeń w produktach nawozowych wytwarzanych z odpadów, jak również dla produktów pofermentacyjnych. Zmiany obejmują kwestie badań produktów nawozowych, opinii, dokumentacji oraz dopuszczalnych rodzajów i  wartości zanieczyszczeń występujących w nawozach i środkach wspomagających uprawę roślin oraz produktach pofermentacyjnych.

Projekt rozporządzenia pozwala zbadać poziom zanieczyszczeń w produktach pofermentacyjnych, które mogą być wprowadzane do obrotu bez pozwoleń, a są wytwarzane z substratów, mieszczących się na liście określonej w rozporządzeniu, stanowiących produkty rolne lub produkty uboczne rolnictwa, produkty uboczne, odpady lub pozostałości z przetwórstwa rolno-spożywczego, biomasę roślinną zabraną z terenów innych niż zaewidencjonowane jako rolne, a także odchody zwierzęce pozyskane z działalności innej niż działalność rolnicza.

Rozporządzenie określa też jednostki organizacyjne upoważnione do przeprowadzania badań nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, szczegółowy zakres badań oraz dokumentacji dotyczącej nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, wymagania jakie ma spełniać treść instrukcji stosowania i przechowywania nawozów, środków wspomagających uprawę roślin i stymulatorów wzrostu, minimalne wymagania jakościowe dotyczące niektórych nawozów oraz dopuszczalne rodzaje i wartości zanieczyszczeń występujących w nawozach, środkach wspomagających uprawę roślin oraz produktach pofermentacyjnych.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Pozwolenia funkcjonujące w obiegu prawnym będą kontrolowane na podstawie dotychczasowych przepisów, a nowe wymagania będą obejmowały pozwolenia, które zostaną wydane po wejściu w życie tego projektu.

error: Content is protected !!