Scroll Top
wilk las

Jak zabezpieczyć zwierzęta przed wilkami?
Fot. Alexa z Pixabay

Jak zabezpieczyć zwierzęta przed wilkami?
Fot. Alexa z Pixabay

Jak chronić zwierzęta gospodarskie przed wilkami i zapewnić im „bezpośrednią opiekę” w nocy?

Najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia szkód wyrządzanych przez wilki jest zabezpieczanie stad. Odmowy wypłaty odszkodowań z powodu niezapewnienia bezpośredniej opieki zwierzętom gospodarskim w okresie od zachodu do wschodu słońca w skali kraju wynoszą ok. 5 proc.

Czy to dużo?

Jak wynika z odpowiedzi na interpelację poselską, której udzielił Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu – wystarczająco dużo, aby zająć się zdefiniowaniem pojęcia „bezpośrednia opieka”.

W projekcie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (UD39) zaproponowano wprowadzenie do art. 126 ustawy o ochronie przyrody ustępu 13 o brzmieniu: „13. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, wymagania dobrych praktyk w zakresie zabezpieczania mienia przed szkodami powodowanymi przez gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową, kierując się potrzebą zapewnienia jednolitych standardów ochrony i, uwzględniając:

1) biologię gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową;

2) dobrostan zwierząt gatunków objętych ochroną gatunkową i zwierząt inwentarskich;

3) charakter zabezpieczanego mienia”.

Wobec powyższego przy opracowywaniu ww. rozporządzenia zostaną rozważone i ocenione wszystkie metody zapobiegania szkodom, uwzględniające kryteria opisane w projektowanym przepisie oraz wybrane te, które zapewniają skuteczną ochronę mienia – zapowiada wiceminister.

A czego można się spodziewać? Wiceminister wyjaśnia, że nie ma jednej uniwersalnej metody, ale „W polskich warunkach najbardziej godne polecenia są psy stróżujące oraz ogrodzenia elektryczne, ogrodzenia siatkowe, a także fladry”.

Czytaj też:

Jak uzyskać odszkodowanie za szkody wyrządzone przez wilka?

Posty powiązane

error: Content is protected !!