Scroll Top
ręka koło ratunkowe

W 2022 r. KRUS udzielił pomocy publicznej w formule de minimis 389 rolnikom
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

W 2022 r. KRUS udzielił pomocy publicznej w formule de minimis 389 rolnikom
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Jak często KRUS pomaga rolnikom?

Pomoc – w postaci umorzenia i udzielenia ulgi w opłaceniu składek – jest w KRUS ewenementem.

Chociaż możliwość skorzystania z pomocy na opłacanie składek w KRUS jest często wymieniana jako stała forma pomocy udzielanej rolnikom w przypadkach losowych, to jej stosowanie nie jest już tak częste.

Więcej o formach pomocy po suszy, wymienianych przez rząd po ubiegłorocznej suszy:

Jaka pomoc po suszy?

Zasada tej pomocy jest wprowadzona w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, która pozwala prezesowi Kasy lub upoważnionemu przez niego pracownikowi Kasy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zainteresowanego, na jego wniosek, uwzględniając możliwości płatnicze wnioskodawcy oraz stan finansów funduszów emerytalno-rentowego i składkowego,

1) odroczyć termin płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenie, rozłożyć ich spłatę na raty lub umorzyć w całości lub w części;

2) umorzyć należności Kasy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub części.

Ma to charakter uznaniowy, a od rozstrzygnięć nie przysługuje odwołanie do sądu powszechnego.

I nie zdarza się często:  od II kw. 2017 roku do IV kw. 2022 roku pozytywne decyzje  o umorzeniu i udzieleniu ulgi w opłaceniu składek KRUS podjęła w stosunku do 23.499 rolników  (co stanowi 2,9% ogółu płatników czynnych) na łączną kwotę ok. 19.355 tys. zł, z tego  w zakresie:

1)           umorzeń 23.162 decyzji na łączną kwotę ok. 18.572 tys. zł,

2)           ulg (w formie odroczenia terminu płatności lub spłaty należności z tytułu składek  w ratach) 337 decyzji na łączną kwotę ok. 784 tys. zł.

Tego typu pomoc udzielana jest w formule de minimis.

W 2022 r. KRUS nie udzielał pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w ramach programów pomocowych. W 2022 r. KRUS udzielił pomocy publicznej w formule  de minimis 389 rolnikom.

Posty powiązane

error: Content is protected !!