Scroll Top
biogazownia

Czy biometan da się dobrze sprzedać?
Fot. ADMC z Pixabay

Czy biometan da się dobrze sprzedać?
Fot. ADMC z Pixabay

Jaka cena biometanu?

I czy będzie się opłacała inwestycja w OZE wytwarzające biometan, w szczególności rolniczy?

Ministerstwo Klimatu przygotowało projekt rozporządzenia przewidującego, że cena referencyjna biometanu dla instalacji odnawialnego źródła energii służącej do wytwarzania biometanu z:

1)           biogazu – wynosi 418 złotych za 1 MWh;

2)           biogazu rolniczego – wynosi 425 złotych za 1 MWh.

W uzasadnieniu podano, że European Biogas Association szacuje, iż koszty wytwarzania biometanu wahają się pomiędzy 55 euro/MWh do 110 euro/MWh. Natomiast Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej IRENA szacuje, że koszty oscylują pomiędzy 0,22 USD a 0,50 USD za m3 biometanu .

Wskazana wartość ceny referencyjnej biometanu wytworzonego z biogazu lub z biogazu rolniczego mieści się w obu ww. zakresach cenowych. Ponadto jej wysokość ma zapewnić adekwatny poziom pomocy niezbędnej do podjęcia pozytywnej decyzji o realizacji inwestycji w zakresie instalacji odnawialnego źródła energii do wytwarzania biometanu, przyczyniając się do realizacji zakładanych celów gospodarczych i społecznych, w tym poprzez tworzenie nowych miejsc pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Posty powiązane

error: Content is protected !!