Scroll Top
pszczelarz ul pszczoły

Ustalono zasady wsparcia dla pszczelarzy
Fot. Pexels z Pixabay

Ustalono zasady wsparcia dla pszczelarzy
Fot. Pexels z Pixabay

Jaka pomoc dla pszczelarzy według Planu Strategicznego dla WPR?

Plan Strategiczny przewiduje wsparcie adresowane do pszczelarzy i ich związków, a wytyczne szczegółowe to regulujące już są podpisane.

Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji w sektorze pszczelarskim uzupełniają wytyczne podstawowe w odniesieniu do interwencji w sektorze pszczelarskim, tj.:

I.6.1 – wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej;

I.6.2 – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych;

I.6.3 – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi;

I.6.4 – ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej;

I.6.5 – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół;

I.6.6 – wsparcie naukowo-badawcze;

I.6.7 – wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych.

Pomoc będzie przyznawana:

pszczelarzowi – w ramach interwencji  I.6.2, I.6.4, I.6.7;

organizacji pszczelarskiej, za której pośrednictwem pomoc jest udzielana pszczelarzowi – w ramach I.6.2, I.6.3, I.6.5;

organizacji pszczelarskiej, z wyjątkiem grupy producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej – w ramach I.6.1;

jednostce doradztwa rolniczego – w ramach I.6.1;

jednostce naukowo-badawczej zajmującej się tematyką pszczelarską – w ramach I.6.6.

Jak zaznaczono, pomoc może być zredukowana, gdy zapotrzebowanie przekroczy dostępny budżet interwencji – redukcja będzie proporcjonalna, przeprowadzona w oparciu o liczbę pni pszczelich posiadanych przez ubiegających się o wsparcie pszczelarzy. Natomiast gdy przydzielone na daną interwencję pszczelarską środki będą niewykorzystane, będą mogły być przeniesione na inną.

Natomiast w odniesieniu do beneficjentów, którzy zawarli umowy na realizację kilku interwencji, w przypadku zagrożenia niewykorzystaniem środków finansowych w ramach danej umowy, możliwe jest przesunięcie tych środków na realizację innych umów, do wysokości 20% kwoty określonej w umowie, a zasady oraz warunki przesunięcia tych środków zostaną określone w regulaminie naboru wniosków.

Jak zaznaczono, beneficjent, który jest uprawniony do korzystania z pomocy w ramach I.6.2 i I.6.4, nie może korzystać w ramach PS WPR ze wsparcia w ramach interwencji I.10.1.1 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność” (dotacje) oraz interwencji I.10.5 „Rozwój małych gospodarstw”, w zakresie sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, wspieranych w ramach niniejszych interwencji.

Jeśli pszczelarz występuje o pomoc za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej, w danym roku pszczelarskim (od 16 października danego roku do 15 października roku następnego, wyjątkowo rok pszczelarski 2023 rozpoczyna się 1 stycznia 2023 r., a kończy 15 października 2023 r.) może to być tylko jedna organizacja.

Numer EP to numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Interwencja I.6.2 – inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

O pomoc może wystąpić indywidualnie lub za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej ten pszczelarz, który:

– ma nadany numer EP;

– umieszcza na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego);

– posiada co najmniej 10 pni pszczelich.

Gdy pomoc jest udzielana za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej, organizacja ta może ubiegać się o refundację udokumentowanych kosztów netto bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu (np. księgowości), w wysokości do 4% kwoty wsparcia udzielonej pszczelarzom za jej pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 65 zł w przeliczeniu na pszczelarza.

Dokumenty poświadczające zakup sprzętu pszczelarskiego (faktury/rachunki) muszą być wystawione imiennie na poszczególnych pszczelarzy.

Pomoc przyznaje się w formie refundacji do 60% kosztów netto zakupu następującego nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej.

Maksymalna wysokość pomocy przekazanej pszczelarzowi w okresie jednego roku pszczelarskiego nie może przekroczyć 100 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli i nie więcej niż 15 000 zł.

Pomoc przysługuje w pełnej wysokości i w pierwszej kolejności młodym pszczelarzom, tj. tym, którzy mają nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Interwencja  I.6.3 – wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi

Pomoc przyznaje się pszczelarzowi, który ma nadany numer EP, za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej.

Dokumenty poświadczające dokonanie zakupu leków warrozobójczych (faktury/rachunki) muszą być wystawione na organizację pszczelarską.

Organizacja pszczelarska może ubiegać się o refundację udokumentowanych kosztów netto bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu  w wysokości do 4% kwoty wsparcia udzielonej pszczelarzom za jej pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 30 zł w przeliczeniu na pszczelarza.

Pomoc przyznaje się w formie refundacji do 90% kosztów netto:

1) zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych;

2) nabycia produktów leczniczych do walki z warrozą, zawierających substancje czynne wymienione w rozporządzeniu 2018/848 – również w przypadku pasiek, względem których ich właściciele posiadają certyfikat produkcji ekologicznej, o której mowa w art. 35 ust. 1 tego rozporządzenia.

Interwencja I.6.4 ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej

Pomoc przyznaje się pszczelarzowi, który:

– ma nadany numer EP;

– umieszcza na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego);

– posiada co najmniej 25 pni pszczelich – warunek w przypadku ubiegania się o pomoc na zakup przyczep (lawet) do przewozu uli, urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli, wag pasiecznych, elektryzatorów (pastuchów elektrycznych), lokalizatorów GPS uli;

– posiada co najmniej 150 pni pszczelich – warunek w przypadku ubiegania się o pomoc na zakup ładowarek, mini ładowarek oraz innych wózków samojezdnych umożliwiających załadunek i rozładunek uli.

Dokumenty poświadczające zakup maszyn i urządzeń (faktury/rachunki) muszą być wystawione imiennie na pszczelarza.

Pomoc przyznaje się w formie refundacji do 60% kosztów netto zakupu następującego nowego sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby prowadzenia gospodarki wędrownej.

Maksymalna wysokość pomocy przekazanej pszczelarzowi w okresie jednego roku pszczelarskiego nie może przekroczyć:

1) 150 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli w przypadku pszczelarza posiadającego 25-150 pni pszczelich;

2) 200 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli w przypadku pszczelarza posiadającego powyżej 150 pni pszczelich i nie więcej niż 40 000 zł.

Pomoc przysługuje w pełnej wysokości i w pierwszej kolejności młodym pszczelarzom.

Interwencja I.6.5 – pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół

Pomoc przyznaje się za pośrednictwem organizacji pszczelarskiej pszczelarzowi, który:

–  ma nadany numer EP;

– umieszcza na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego) – warunek nie dotyczy pszczelarzy posiadających nie więcej niż 10 pni pszczelich.

Organizacja pszczelarska może ubiegać się o refundację udokumentowanych kosztów netto bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu w wysokości do 4% kwoty wsparcia udzielonej pszczelarzom za jej pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 30 zł w przeliczeniu na pszczelarza.

Dokumenty poświadczające dokonanie zakupu pszczół (faktury/rachunki) muszą być wystawione na organizację pszczelarską.

Pomoc przyznaje się w formie refundacji do 70% kosztów netto zakupu:

1) matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa;

2) odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa;

3) odkładów lub pakietów pszczelich, od producentów którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, gwarantujących między innymi, że matki pszczele w pakietach i odkładach pszczelich pochodzą z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry.

Refundacji podlegają koszy zakupu pszczół z pasiek:

1) w odniesieniu do których przed rozpoczęciem sprzedaży pszczół w danym roku pszczelarskim, przedstawiono ARiMR aktualne zaświadczenie weterynaryjne o zdrowotności rodzin pszczelich, wystawione przez lekarza weterynarii wolnej praktyki, a zainteresowanym pszczelarzom, kopię takiego zaświadczenia;

2) w których nie stwierdzono objawów klinicznych chorób pszczół, w szczególności warrozy, nosemozy, zgnilca amerykańskiego i europejskiego, chorób wirusowych oraz grzybicy wapiennej;

3) w których na potrzeby związane z interwencją wyprodukowano nie więcej łącznie niż 3 pakiety lub odkłady, w przeliczeniu na posiadany pień pszczeli.

Pszczelarz w danym roku pszczelarskim może otrzymać wsparcie do zakupu matek, pakietów i odkładów pszczelich łącznie, nie więcej niż 50% liczby aktualnie posiadanych przez niego pni pszczelich, w tym nie więcej niż 20% pakietów i odkładów pszczelich.

Maksymalna cena jednostkowa netto matki, pakietu lub odkładu pszczelego przyjęta do refundacji oraz inne zasady i warunki dotyczące pasiek z których zakup pszczół podlega refundacji, zostaną określone w regulaminie naboru wniosków.

Maksymalna wysokość pomocy przekazanej pszczelarzowi w okresie jednego roku pszczelarskiego nie może przekroczyć 10 000 zł.

Interwencja I.6.7 – wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych

Pomoc otrzyma pszczelarz, który:

– ma nadany numer EP;

– umieszcza na rynku produkty pszczele, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w ramach sprzedaży bezpośredniej czy rolniczego handlu detalicznego);

– posiada co najmniej 10 pni pszczelich.

Pomoc przyznaje się w formie refundacji do 90% kosztów netto:

1) zakupu analiz fizyko-chemicznych miodu;

2) analizy pyłkowej miodu.

Maksymalna wysokość pomocy przekazanej pszczelarzowi w okresie jednego roku pszczelarskiego nie może przekroczyć 10 000 zł.

Maksymalna refundacja kosztu analizy (oznaczenia) nie może przekraczać 90% stawki tej analizy w ramach badania urzędowego.

Wsparcie przewidziane dla analiz miodu nie będzie obejmowało analiz wykonanych w celu potwierdzenia spełniania standardowych wymagań dotyczących właściwości fizyko-chemicznych miodów, określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również analiz urzędowych.

Interwencje I.6.1 – wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej i I.6.6 – wsparcie naukowo-badawcze

W ramach I.6.1 pomoc przyznaje się podmiotowi, który wykaże się co najmniej 3- letnim doświadczeniem w organizowaniu szkoleń dla pszczelarzy.

W ramach I.6.6 pomoc przyznaje się jednostce naukowo-badawczej zajmującej się tematyką pszczelarską, która ma nadany numer EP i w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy opublikowała (lub jej pracownicy naukowi opublikowali) w czasopismach naukowych publikację z zakresu pszczelarstwa lub rynku miodu.

Kiedy nabór wniosków?

Jak wynika z przedstawionego harmonogramu naboru wniosków, dla interwencji  I.6.2 Inwestycje i wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych, I.6.3 Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi, I.6.5 Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół – nabór wniosków będzie w II kwartale tego roku, a dla pozostałych interwencji w kwartale IV.

Harmonogram – czytaj:

Za dwa tygodnie rusza nabór wniosków o dopłaty – już według reguł Planu Strategicznego

Więcej o wsparciu dla pszczelarzy według PS dla WPR:

Jakie wsparcie dla pszczelarzy w nowym PS dla WPR? 

Posty powiązane

error: Content is protected !!