Scroll Top
kostka flaga

Czy Ukraina dostosowała swoje przepisy do wymogów unijnych?
Fot. Mediamodifier z Pixabay

Czy Ukraina dostosowała swoje przepisy do wymogów unijnych?
Fot. Mediamodifier z Pixabay

Jakie unijne wymogi dotyczą też Ukrainy?

Odpowiedź na to pytanie w MRiRW uzyskała Krajowa Rada Izb Rolniczych. Jak z niej wynika – wszystkie. Upłynęły już wszystkie podawane terminy wdrożenia przez Ukrainę unijnych przepisów.

„Ukraina w ramach zobowiązań przyjętych w Układzie o stowarzyszeniu UE-Ukraina ma dostosować swoje prawodawstwo do wybranych aktów prawnych UE wymienionych w załączniku V do umowy o wolnym handlu (DCFTA). Załącznik ten zawiera listę aktów prawa UE z zakresu niektórych standardów produkcji, wymogów SPS etykietowania etc. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zabiega na forum UE o bardziej stanowcze egzekwowanie tego zobowiązania przez KE, o regularne raportowanie z postępów Ukrainy w tym obszarze, a także o dopisanie do załącznika V brakujących unijnych aktów prawnych regulujących wymogi produkcji rolno-spożywczej” – podało MRiRW w odpowiedzi udzielonej 14 maja 2024 r. na stanowisko z III posiedzenia KRIR VII kadencji, które odbyło się 22 lutego 2024 r.

Trzeba wyjaśnić, że załącznik V (ostatnia wersja jest z 2020 roku, Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, był podpisany w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r.,) zawiera wykaz przepisów unijnych, co do których „Ukraina zobowiązuje się do zbliżenia swoich przepisów”. Określono w nich też terminy przyjęcia. Na czym więc będzie polegało zapowiadane przez MRiRW zabieganie „o raportowanie z postępów Ukrainy”, skoro są to zobowiązania wynikające z przygotowania do akcesji Ukrainy? Terminy przyjęcia aktów prawnych zaczynały się w 2016 roku, ostatnie są z 2021 roku. Jak wyjaśniono przy tym, „Przyjęcie« oznacza datę wdrożenia określoną w odpowiednim akcie prawnym opublikowanym w »Dzienniku Urzędowym Ukrainy« lub »Kurierze Rządowym« lub opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej ukraińskiej służby państwowej ds. bezpieczeństwa żywności i ochrony konsumentów ze skutkiem natychmiastowym lub z zachowaniem określonego okresu przejściowego.”

Dalej MRiRW podaje też w swoim piśmie do KRIR:

„Polska zasadniczo popiera zapowiedzi KE powrotu do negocjacji z Ukrainą w sprawie pogłębienia liberalizacji wynikającej z obowiązującej Pogłębionej i Kompleksowej Strefy Wolnego Handlu (DCFTA), będącej integralną częścią Układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina.

Od dawna prezentowaliśmy stanowisko, że zamiast przedłużać co roku środki ATM polegające na całkowitej i jednostronnej liberalizacji ceł przez UE należy raczej powrócić do relacji na podstawie DCFTA i podjąć rozmowy w celu ich pogłębienia.”

Nic dodać, nic ująć – tylko dlaczego taką deklarację składa ministerstwo dopiero wtedy, jak w UE już zapowiedziano, że na okres roku od 6 czerwca 2024 już po raz ostatni zdecydowano się na przyjęcie ATM?

Posty powiązane

error: Content is protected !!