Scroll Top
szkolenie

Doradcy będą musieli się szkolić
Fot. Tumisu z Pixabay

Doradcy będą musieli się szkolić
Fot. Tumisu z Pixabay

Jakie wymagania wobec doradców?

Każde państwo członkowskie ma obowiązek włączenia do PS WPR 2023–2027 systemu świadczenia usług dla rolników i innych beneficjentów WPR przez doradców, posiadających odpowiednie kwalifikacje i ustawicznie doskonalonych zawodowo.

MRiRW przygotowało rozporządzenie, które reguluje kwestie prowadzenia szkoleń podstawowych i szkoleń uzupełniających oraz szkoleń podstawowych specjalizacyjnych i szkoleń uzupełniających specjalizacyjnych osób ubiegających się wpis lub wpisanych na listę doradców rolniczych lub listę ekspertów przyrodniczych, prowadzoną przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego.

Usługi doradcze w ramach PS 2023–2027 będą mogły świadczyć osoby, które znajdują się na liście doradców rolniczych lub liście ekspertów przyrodniczych, na podstawie wpisu dokonanego na wniosek osoby zainteresowanej, która wcześniej ukończyła odpowiednie szkolenie podstawowe i zdała egzamin podstawowy z zakresu wiedzy, objętej tym szkoleniem.

Na doradców rolniczych nałożono obowiązek uczestniczenia w szkoleniach uzupełniających, kończących się egzaminem.

Dyrektor CDR prowadzi dwie listy: doradców rolniczych – świadczących usługi doradcze w ramach interwencji „Kompleksowe doradztwo rolnicze” – i ekspertów przyrodniczych, uczestniczących we wdrażaniu interwencji rolno-środowiskowo-klimatycznych i sporządzających ekspertyzy siedliskowe i ptasie.

Projekt rozporządzenia wskazuje zasady przeprowadzania szkoleń podstawowych, szkoleń  uzupełniających i szkoleń specjalizacyjnych (podstawowych lub uzupełniających). Określa też wymagania dla wykładowców. Reguluje zasady przeprowadzania egzaminów, które mogą odbywać się zarówno stacjonarnie jak i on-line, w formie pisemnej.

Ze względu na duży zakres wiedzy, obowiązujący doradców rolniczych, przewidziano uzyskanie specjalizacji w zakresie:

1) rolnośrodowiskowym,

2) rolnictwa ekologicznego,

3) ekonomiki gospodarstwa rolnego,

4) integrowanej produkcji roślin.

Jest ok. 4 tys. doradców rolniczych, doradców rolnośrodowiskowych i ekspertów przyrodniczych.

Posty powiązane

error: Content is protected !!